FSM03 Státní zkouška Mg, Učitelství

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. Ukončení: -.
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. MECHANIKA HMOTNÝCH BODŮ A JEJICH SOUSTAV 1. 1. Veličiny charakterizující pohyb hmotného bodu (a základní klasifikace pohybů) 1. 2. Newtonovy pohybové zákony 1. 3. Vzájemné působení těles, silové zákony 1. 4. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy 1. 5. Základní druhy pohybů (pohyby v tíhovém poli, pohyb po kružnici, kmitavý pohyb)
 • 2. PRÁCE SÍLY A MECHANICKÁ ENERGIE 2. 1. Práce jako dráhový účinek síly 2. 2. Výkon, účinnost 2. 3. Kinetická energie 2. 4. Potenciální energie 2. 5. Zákon zachování mechanické energie
 • 3. MECHANIKA TUHÝCH TĚLES 3. 1. Moment síly vzhledem k bodu a vzhledem k ose 3. 2. Posuvný a otáčivý účinek síly (skládání sil a momentů sil) 3. 3. Statická rovnováha tuhého tělesa 3. 4. Pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy 4. 5. Kinetická energie tuhého tělesa (při rotaci kolem pevné osy)
 • 4. MECHANIKA TEKUTIN 4. 1. Vzájemné působení částí tekutiny, tlak 4. 2. Statická rovnováha tekutin, rozložení tlaku v tekutině 4. 3. Vztlaková síla v tekutině 4. 4. Proudění tekutiny – rovnice kontinuity 4. 5. Proudění (ideální) kapaliny – Bernoulliova rovnice
 • 5. ZÁKLADY TERMIKY A MOLEKULOVÉ FYZIKY 5. 1. Základní pojmy a představy T a MF 5. 2. Vnitřní energie, práce, teplo 5. 3. Teplota, tepelné kapacity, kalorimetrie 5. 4. Stavové rovnice ideálního plynu (termická + kalorická) a jejich aplikace 5. 5. Kruhové děje, tepelné stroje
 • 6. STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK 6. 1. Částicová struktura látek 6. 2. Struktura a vlastnosti plynů 6. 3. Struktura a vlastnosti kapalin 6. 4. Struktura a vlastnosti pevných látek 6. 5. Skupenské přeměny
 • 7. KMITY A VLNY 7. 1. Kinematika kmitavého pohybu, charakteristiky kmitů 7. 2. Dynamika kmitavého pohybu, kmity tlumené a vynucené 7. 3. Vznik a charakteristiky vlnění 7. 4. Šíření vlnění v prostoru, jevy na rozhraní dvou prostředí 7. 5. Zvuk – vznik, šíření a vlastnosti zvuku
 • 8. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, ELEKTRICKÉ POLE, ELEKTRICKÝ PROUD 8. 1. Elektrický náboj a elektrické pole 8. 2. Elektrický proud v kovech 8. 3. Elektrický proud v polovodičích 8. 4. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu 8. 5. Magnetické účinky elektrického proudu
 • 9. MAGNETICKÉ POLE A INDUKČNÍ JEVY 9. 1. Stacionární magnetické pole 9. 2. Nestacionární magnetické pole 9. 3. Střídavý proud 9. 4. Elektromagnetické kmitání a vlnění 9. 5. Fyzikální základy elektroniky a bezdrátového přenosu informací
 • 10. SVĚTLO 10. 1. Šíření světla, jevy na rozhraní 10. 2. Optické zobrazování, čočky a zrcadla 10. 3. Jednoduché optické přístroje, lidské oko 10. 4. Vlnové vlastnosti světla, interference, ohyb 10. 5. Světlo jako elektromagnetické vlnění
 • 11. FYZIKA MIKROSVĚTA 11. 1. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření 11. 2. Atomové jádro 11. 3. Radioaktivita 11. 4. Elektronový obal atomu 11. 5. Periodická soustava prvků
 • 12. ASTROFYZIKA 12. 1. Jevy pozorovatelné na obloze 12. 2. Záření – zdroj informací o vesmíru 12. 3. Sluneční soustava, komplex kosmických těles společného původu 12. 4. Vznik, vývoj a vlastnosti hvězd 12. 5. Vývoj vesmíru a jeho současný stav
Literatura
  doporučená literatura
 • Středoškolské učebnice fyziky
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info
 • FENCLOVÁ, Jitka. Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky : cvičení z didaktiky fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 193 s. info
 • FENCLOVÁ, Jitka. Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 157 s. info
 • KAŠPAR, Emil. Didaktika fyziky : obecné otázky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 355 s. info
 • KAŠPAR, Emil a Jaroslav VACHEK. Pokusy z fyziky na středních školách. D. 1 [SPN, 1967]. Vydání 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 255 s. : i. info
Metody hodnocení
Písemná část
1) Příprava na jednu vyučovací hodinu na vylosované téma. Studenti losují užší témata ze seznamu uvedeného zde v části "Osnova", tedy např. Téma 1.2. Newtonovy pohybové zákony. V rámci tématu si student vybírá obsah hodiny dle vlastní volby, aby rozsah byl přiměřený výkladu v jediné vyučovací hodině. Příprava by měla obsahovat části motivační, výkladové, opakování úvodní i závěrečné, případně i popis a výklad experimentálního doprovodu. Bude vyznačen orientační čas věnovaný jednotlivým částem vyučovací hodiny. Příprava bude doplněna komentářem, který zasadí probíranou látku do širšího okruhu (stručně shrne předchozí i navazující témata) a zdůvodní zvolený způsob výkladu z metodického i didaktického hlediska. (2 hodiny)
2) Řešení středoškolských fyzikálních úloh doplněné slovním výkladem metodiky řešení. (2 hodiny)
Literatura k písemné části není povolena (s výjimkou fyzikálních tabulek).


Ústní část
Ústní část probíhá v jiném dni než část písemná a je společná s ústní zkouškou z fyziky. K přípravě před zkouškou dostane student k dispozici opravené obě písemky. Ústní zkouška z didaktiky se skládá ze dvou částí, obě jsou odvozeny z písemek.
1) Prezentace vypracované přípravy na vyučovací hodinu: stručné zasazení látky do širších fyzikálních souvislostí prezentované na úrovni univerzitního kurzu fyziky , zdůvodnění zvoleného způsobu výkladu, komentáře ke kritickým připomínkám opravovatele (budou-li), předvedení zkráceného středoškolského výkladu vycházejícího z písemné práce. (cca 20 minut)
2) Prezentace řešení jedné zadané fyzikální úlohy s důrazem na metodiku řešení. Úloha bude vybrán komisí před přípravou k ústní zkoušce z množiny úloh, které byly řešeny v písemné části. (5 minut).
Po obou částech budou následovat dotazy komise a diskuse.
Literatura u přípravy není povolena
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.