GT0F3 Mechanika hornin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Student má znát: Základy geologie, mechaniku zemin, stavební látky, základy stavební mechaniky, pružnost a plasticitu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny) jako prostředí nutně spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti poloskalních a skalních hornin ověřované laboratorními a polními zkouškami. Speciální polní měření. Napjatost horninového masívu. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Zlepšování vlastností horninového prostředí injektáží a kotvením (návrh a výpočet). Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum a zhodnocení stavenišť občanských, průmyslových, dopravních a podzemních staveb. Typy a příčiny svahových pohybů. Chemizmus podzemní vody. Vychází se z poměrů ověřených přímými a nepřímými průzkumnými pracemi (excerpce, inženýrskogeologické mapování, geofyzikální průzkumné metody, odkryvné sondážní práce, laboratorní a polní zkoušky a měření). Horninové komplexy a horninové prostředí jsou charakterizovány obecně používanými klasifikačními systémy. Semestrální prací je zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro konkrétní lokalitu a stavbu.
Výstupy z učení
Po úspěšném dokončení kurzu zvládne student základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny i zeminy) spolupůsobícího s konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu. Zvládne navrhování speciálních polních zkoušek, měření, instrumentace a monitoringu. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin. Seznámí se s metodami komplexního stavebně-geologického průzkumu, s jejich navrhováním, realizací, vyhodnocením a zhodnocením.
Osnova
  • 1. Úvod, inženýrská geologie a mechanika hornin, jejich náplň, etapovost průzkumu, specifika
  • 2. Geomorfologie, geologické a inženýrskogeologické mapy 3. Práce stavebně-geologického průzkumu 4. Pokračování předchozího; Nedostatky a chyby průzkumu 5. Dokumentace průzkumných prací, hydrogeologické metody v průzkumu 6. Svahové pohyby 7. Diskontinuity; Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři 8. Pokračování předchozího 9. Polní zkoušky mechaniky hornin 10. Dtto, Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování 11. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring 12. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn 13. Kotvení do hornin
Literatura
  • WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 186 s. ISBN 9788072045075. info
  • LAMBOJ, Ladislav a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mechanika zemin a zakládání staveb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 218 s. ISBN 9788001030943. info
  • ŠAMALÍKOVÁ, Milena. Inženýrská geologie a hydrogeologie. Brno: CERM, 1996. 77 s. ISBN 8021406232. info
  • BORISOV, Aleksej. Механика горных пород и массивов. 1980. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška V případě krizové pandemické situace bude v podzimním semestru 2020 ukončení předmětu distanční formou.
Informace učitele
Základní literatura předmětu MALGOT,J., KLEPSATEL,F., TRÁVNÍČEK,I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa Bratislava, 1992 GOODMAN, R.E.: Introduction to Rock Mechanics, John Wiley & Sons New York, 1989 PAŠEK, J., MATULA, M. a kol.: Inženýrská geologie I., II., ČMT-TP č. 76 Praha, 1995 HORÁK,V., PASEKA,A., POSPÍŠIL,P.: Inženýrská geologie a mechanika hornin , , 0
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.