MAS01c Aplikovaná statistika I - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MAS01c/01: Po 10:00–10:50 MP1,01014, Po 10:00–10:50 MP2,01014a, M. Budíková
Předpoklady
NOW ( MAS01 Aplikovaná statistika I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 199 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenta používat statistický software při zpracování datových souborů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu:
- student je schopen provádět exploratorní analýzu dat;
- student ovládá jednodušší metody induktivní statistiky;
- student umí interpretovat výstupy ze statistického software.
Osnova
  • Průzkumová analýza dat, diagnostické grafy. Náhodné veličiny, popis jejich pravděpodobnostního rozložení, číselné charakteristiky, důležitá diskrétní a spojitá rozložení. Základní pojmy matematické statistiky (náhodný výběr, statistiky odvozené z náhodného výběru, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz). Ověřování normality, testy dobré shody. Parametrické a neparametrické úlohy o jednom náhodném výběru a více nezávislých náhodných výběrech. Analýza závislosti dvou náhodných veličin (zpracování kontingenčních tabulek, Spearmanův a Pearsonův koeficient korelace).
Literatura
  • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
Výukové metody
Všechna cvičení probíhají u počítače s využitím speciálního statistického software.
Metody hodnocení
Zápočet sestává ze dvou písemných testů (možné je i využití odpovědníku).
Navazující předměty
Informace učitele
V tomto semestru bude výuka probíhat distančně. Návody na práci se systémem STATISTICA (ve formě videí) budou umisťovány do Učebních materiálů. V době, která je v rozvrhu vyhrazena na výuku, budou probíhat konzultace přes MS Teams.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět by si neměli zapisovat studenti matematických studijních oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.