Z0017K Diplomový seminář 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost absolventa bakalářského studia se zaměřením na geografickou kartografii a geoinformatiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je organizován oborově. V semináři probíhá jednak profesní příprava studentů navazujícího studia, jednak se v semináři prezentují studenti svými pracemi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení lze formulovat následujícím způsobem: kompetence k analýze základních jevů a procesů řešených v diplomové práci; kompetence k aplikaci základních metod výzkumu z pohledu tématu diplomové práce; kompetence k interpretaci základních výsledků výzkumu.
Osnova
 • Profesní příprava diplomantů. V jejím rámci se praktickou formou procvičují a zdokonalují tyto dovednosti důležité pro úspěšné sestavení diplomové práce a její obhajobu:
 • - výběr tématu;
 • - stanovení cílů, výzkumné otázky, hypotézy;
 • - práce s odbornou literaturou;
 • - metodika;
 • - prezentace výsledků;
 • - interpretace výsledků;
 • - formální záležitosti (struktura textu, provázanost, formální chyby, …);
 • - obhajoba DP.
Literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je diskuze nad rozpracováním diplomových prací studentů a kritická prezentace vlastních dosažených výsledků
Metody hodnocení
Výuka probíhá současně u dvou ročníků. Student si zapisuje zpravidla rok po absolvování tohoto semináře obdobný seminář označený číslem 2.
Požadavky k ukončení:
Absolvování alespoň 85 % seminářů v semestru, splnění požadavků na domácí přípravu u absolvovaných seminářů, osobní prezentace k vlastní DP na závěr semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z0017K