E3040 Ochrana veřejného zdraví

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Dalecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Bartošková (přednášející)
Mgr. Eliška Hrežová (přednášející)
Mgr. Tomáš Janoš, Ph.D. (přednášející)
Katarzyna Kordas, PhD (přednášející)
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Szabó (přednášející)
Garance
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
NOW ( E3041 Ochrana veřejného zdraví - cv )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ochrany a podpory veřejného zdraví. V rámci jednotlivých přednášek bude představena koncepce zdraví, diskutován bude aktuální stav zdravotního stavu populace s důrazem na možnosti prevence a podporu zdraví na individuální úrovni, tak formou národních i nadnárodních akčních plánů. Podrobněji budou představeny hlavní environmentální faktory, které mohou ovlivňovat zdraví obyvatel s cílem rozšířit studentům znalosti v o problematiku fyzikálních, chemických a biologických zdravotních rizik. Současně budou v rámci kurzu představeny vlivy pracovního prostředí a built environment na zdraví obyvatel.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat hlavní determinanty ovlivňující zdraví, chápat roli prevence v ochraně a podpoře veřejného zdraví
- vysvětlit koncept exposomu
- popsat charakteristiky zdravotního stavu obyvatel České republiky
- popsat vlivy chemických látek na zdraví obyvatel, způsob expozice a biomonitoringu
- popsat vlivy fyzikálních environmentálních faktorů (hluku, elektromagnetického záření a ionizujícího záření) na zdraví
- popsat rizikové a protektivní faktory ve stravování a jejich vliv na lidské zdraví
- chápat vlivy pracovního prostředí na zdraví obyvatel a možnosti jejich prevence
- popsat nejčastější rizikové faktory v pracovním prostředí a možnosti jejich prevence
- chápat roli zdravotní gramotnosti v ochraně a podpoře zdraví, popsat nejvýznamnější národní a nadnárodní projekty zabývající se podporou zdraví obyvatel
Osnova
 • 1. Zdraví jako společenský problém. Aktuální stav zdravotního stavu populace ČR, mezinárodní srovnání.
 • 2. Determinanty ovlivňující zdraví člověka. Koncept exposomu.
 • 3. Hluk v životním prostředí a jeho vliv na zdraví. Ionizující a neionizující (optické a elektromagnetické) záření a jejich vliv na zdraví.
 • 4. Faktory pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví.
 • 5. Polutanty ovzduší a jejich vliv na zdraví obyvatel. Principy ochrany zdraví obyvatel.
 • 6. Chemická rizika. Hodnocení zdravotních rizik chemických látek.
 • 7. Human biomonitoring.
 • 8. Built environment, Syndrom nemocných budov.
 • 9. Vliv klimatických změn na zdraví.
 • 10. Významná civilizační onemocnění, jejich výskyt, rizikové faktory a prevence. Infekční onemocnění v České republice. Protiepidemická opatření. Očkování. Epidemiologický přechod.
 • 11. Podpora zdraví, národní a nadnárodní projekty. Evidence-based intervence. Prevence a zdravotní gramotnost.
 • 12. Nutriční epidemiologie – výživa a její vliv na zdraví. Rizika potravin.
 • 13. Ochrana veřejného zdraví v praxi.
Literatura
 • TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 216 stran. ISBN 9788024639321. 2018. info
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 358 stran. ISBN 9788024639338. 2018. info
 • MZ ČR. Zdraví 2030. Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030. Praha 2020. Dostupné na: https://zdravi2030.mzcr.cz/zdravi-2030-strategicky-ramec.pdf
 • OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2021), Czech Republic: Country Health Profile 2021, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8b341a5e-en.
 • Health literacy : the solid facts. Edited by Ilona Kickbusch. Copenhagen: World Health Organization. vi, 73. ISBN 9789289000154. 2013. info
Výukové metody
Předmět je realizován formou pravidelných přednášek a cvičení. Účast na cvičeních je povinná s možností dvou absencí v rámci semestru. V rámci přednášek budou jednotlivá témata vysvětlována na příkladech a případových studiích. Cvičení budou probíhat formou prezentací studentů. Na začátku semestru budou studentům přidělena témata, která budou mít za úkol zpracovat a následně prezentovat na začátku každého cvičení. Následovat bude diskuze konkrétního tématu vedená lektorem.
Metody hodnocení
Závěrečný test (max 65 % celkové známky):
- tvořen otevřenými a uzavřenými otázkami
Prezentace (max 20% celkové známky):
- samostatné studium tématu a příprava prezentace
- prezentace na 10-15 min v rámci cvičení
- Zpracované prezentace aktuálních témat budou studenti odevzdávat v Odevzdávárně cvičení (E3041).
Aktivita (15 % z celkové známky):
- Lektor může udělit studentovi v rámci jednoho výukového týdne bod za aktivitu, který tvoří 3 % známky. Maximální počet takto získaných bodů je 5, tj. 15 % z celkové známky během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/E3040