EN

PdF:SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2 - Informace o předmětu

SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ9BP_ZRM2/01: St 18:00–19:40 učebna 33, L. Gulová
Předpoklady
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Předpokladem je absolvování předmětu Základy romologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Předmět nabízí elementární poznatky z nově vznikajícího oboru jako je romologie, které budou více rozebírány a upevňovány formou interaktivní výuky, diskusí a dalších zajímavých příspěvků i ze strany studentů. Předmět navazuje na předmět Základy romologie 1 – vyučující se v podzimním semestru.
Osnova
  • Brněnské romské komunity jako generalizovaný sociální jev v ČR - diferenciace, bytová otázka, nezaměstnanost, vzdělávání a další existenční problémy těchto romských skupin. Vzdělávání Romů, problematika, úskalí, socioedukativní zvláštností romských žáků. Komunikace školy s romskými rodinami. Nejčastější edukativní problémy romských žáků. Možnosti vzdělávání a romské mládeže a dospělých. Romská kultura, dědictví Romů: česká a slovenská romská literatura, poezie a próza, vybrané literární publikace, divadelní a filmová tvorba. Významní romští spisovatelé: Elena Lacková, Jana Horváthová, Janko Horváth, Tera Fabiánová, Vlado Oláh a další – jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Náboženství Romů, symbolika, magie, mýty a pověry v životě Romů. Významné romské osobnosti, hudebníci a hudební kapely, jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Romské písně a pohádky, motivy a příběhy. Specifičnost jazykového kontextu v romských písní a pohádkách. Organizace, sdružení v Jihomoravském kraji podporující vzdělávání Romů, pomáhající k integraci romských komunit: jejich orientace, filozofie, význam, strategie. Školy aktivně podporující vzdělávání romských žáků (studentů). Problematika rasové diskriminace Romů, vnímání romské komunity majoritní společností a vnímání majoritní společnosti komunitou Romů. Projektování v oblasti romologie v kontextu vzdělávání, sociální práce, sociální pedagogiky aj. Návštěva Muzea romské kultury v Brně
Literatura
  • Muzeum romské kultury. Romové : tradice a současnost : O roma : angodez the akának (Souběž.). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-7028-141-3. info
  • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
  • S Romy žít budeme - jde o to jak :dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Edited by Pavel Říčan. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5. info
  • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
  • DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů : vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 197 s. ISBN 8070673958. info
  • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 2. doplněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 8070673109. info
Výukové metody
semináře - diskuse o tématech romské problematiky
Metody hodnocení
1. Máte na výběr 2 možnosti: a) Navrhnout témata, která lze zakomponovat do školních osnov – navrhnout a metodicky popsat vyučovací hodinu na vybrané téma týkající se rom. problematiky – rozsah hodiny, věková kategorie, pomůcky, cílem vyuč. hodiny – co děti získají, co si osvojí: znalosti, dovednosti, př. video, dokument, články, knihy, výtvarné dílny, historie, debaty, diskuse, … vytvořit metodické listy. Prezentace na posledním semináři – 13. 5. 2010, před tím vložit do moodlinky do odevzdávárny. b) Realizace projektu na podporu a integraci Romů v různých sférách (vzdělávání, soc. práce, zdrav. péče.... apod.) a prezentace na posledním semináři – 13. 5. 2010, před tím vložit do moodlinky do odevzdávárny. Náležitosti, které projekt musí obsahovat: 1. Úvod (aktuálnost řešené problematiky) 2. Popis a filozofie projektu 3. Cíle projektu 4. Logistika projektu (personální zajištění, finanční stránka, zainteresované skupiny, harmonogram, prostředky a metody, kontrolní mechanismy, způsoby evaluace aj.) 5. Závěr 6. Možné oblasti projektování: 1. Možnosti podpory vzdělávání romských žáků. 2. Možnosti podpory vzdělávání romské mládeže. 3. Možnosti podpory vzdělávání dospělých Romů. 4. Sociální práce s romskými rodinami. 5. Sociální práce s romskou mládeží. 6. Sociální práce v romské komunitě jako prevence a intervence sociopatologických jevů. 7. Zdravotnická péče v romských komunitách. 8. Zdravotnická osvěta v romských komunitách. 9. Ochrana životního prostředí v lokalitách s vyšším výskytem Romů. Multikulturalita jako prostředek efektivnější komunikace menšiny a většiny. Podpora komunikace menšiny s většinou, většiny s menšinou. Lze se domluvit i na individuální oblasti projektování. Název projektu zvolí student tak, aby korespondoval s obsahem projektu a se zvolenou možnou oblastí projektování. Další body: Nezapomínejte, že projekt musí být psán formálně. Musí být uvedeno, kdo, u koho, co žádá a proč. Jak dlouho bude projekt trvat a kdo bude mít patronát nad projektem (obvykle koordinátor). Cíle a úkoly musí být promýšlené a provázané. Instituce, která žádá o finance musí se prokázat, že má renomé, reference, dobré jméno ve společnosti. V projektu nemůžou být zviditelněny nedostatky žádající organizace ani projektových cílů, jinak finance nikdo neposkytne = nedůvěra ! Musí být uvedeno, kdo bude provádět kontrolu plnění a jak. Musí být také uvedeno, jakou pozici zastává instituce, u které se žádá o finance. Nemůžeme po poskytnutí finanční dotace instituci (donátora) „odsunout“. Musíme ukázat, že má pro projekt význam, ale spíše společenský, autoritativní. Projekt bude hodnocen body 1 - 10. Bude-li projekt ohodnocen méně než 6 body, bude studentu vrácen k přepracování, příp. k doplnění. Velikost písma: 12 bodů; povolený typ písma: Times New Roman, Arial, Arial Narrow; řádkování: 1,5 bodů. Pokud budu projekty vracet k přepracování, tak to bude jenom proto, abych Vás nasměroval, jakým způsobem psát a tvořit projekty efektivně - zadání pro studenty 2. recenze na knihu, článek, film z oblasti romské problematiky, vložit do moodlinky do odevzdávárny
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1195www.romove.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.