PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je na základě obecných teoretických poznatků seznámit studenty s možnými metodami stylistického rozboru textu. Teoretické poznatky budou tedy aplikovány na texty ze všech stylových oblastí komunikace, především však na texty odborné. Studenti se při práci s konkrétními materiály prakticky seznámí se stylovým rozpětím odborné komunikace (jak pokud jde o texty psané, tak mluvené). Na základě práce s relevantními zdroji by po absolvování kursu studenti měli být schopni identifikovat stylově příznakové výrazové prostředky v textech i projevy relevantních stylových norem a následně pak jednotlivé texty správně zařazovat do příslušných stylových oblastí, včetně určování jejich eventuálních odchylek od příslušných stylových norem a motivovanosti těchto odchylek.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni:
teoreticky vymezit stylové normy odborné komunikace;
zjistit projevy těchto stylových norem ve zkoumaných textech;
s oporou o relevantní zdroje určovat stylovou charakteristiku výrazových prostředků;
orientovat se v relevantní odborné literatuře;
samostatně zpracovat komentáře k zadanému textu
Osnova
 • Kurs se skládá z několika na sebe navazujících modulů, jež jsou zaměřeny na výše uvedené dovednosti. Každý z modulů má teoretickou a praktickou část; teoretická část (T) je primárně záležitostí samostudia a možných navazujících diskusí v seminářích, praktická část (P) spočívá přímo v práci se zadanými texty. Ke každému z modulů je připojen soupis hlavních témat, jimž bude v seminářích při práci s texty věnována pozornost, a také orientační doba trvání každého z modulů. MODUL 1 – ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ OBORU (1-2 semináře): T: styl, stylistika, stylizace, stylotvorné faktory/slohotvorní činitelé (obecný úvod), stylém, stylový příznak, stylová hodnota - stálá (adherentní, inherentní) x kontextová, stylová disimilace, možné postupy při stylistickém rozboru, P: určování stylové charakteristiky výrazových prostředků na všech jazykových rovinách (prvky se stálou stylovou hodnotou), vyhledávání a určování prvků s kontextovou stylovou hodnotou, zjišťování možných funkcí všech těchto prvků textu, a to i ve vzájemné interakci; předcházet budou komentáře k dostupným pramenům a způsobům jejich využívání, MODUL 2 – MOŽNÝ VLIV STYLOTVORNÝCH FAKTORŮ NA STYL TEXTU (1-2 semináře): T: stylotvorné faktory/slohotvorní činitelé (podrobnější komentáře k tématu), tzv. funkční dichotomie, stratifikace národního jazyka, úzus, norma, kodifikace, standard, P: zjišťování vlivu slohotvorných činitelů na styl textů a zjišťování projevů tzv. funkčních dichotomií, MODUL 3 – KOMPOZICE TEXTU Z HLEDISKA STYLISTIKY (2-3 semináře): T: slohové postupy, horizontální a vertikální členění textu, koherence a koheze, intratextové a intertextové vazby, P: analýza výše uvedených aspektů kompozice textu, MODUL 4 – ZÁKLADNÍ STYLOVÉ OBLASTI (5-6 seminářů); budeme pracovat s vymezením, které používá Současná stylistika (2008), ta zároveň poslouží jako základní zdroj k samostudiu: T: prostěsdělovací funkční styl, odborný funkční styl, administrativní funkční styl, publicistický funkční styl (včetně stylu reklamy), rétorický funkční styl, umělecký funkční styl. U každého z uvedených funkčních stylů bude věnována pozornost 1) základní funkci/základním funkcím textů tohoto druhu, 2) stylovým normám, které se v příslušné stylové oblasti uplatňují, a 3) žánrovému rozpětí příslušné stylové oblasti. P: zjišťování konkrétního vlivu stylových norem každé z hlavních stylových oblastí na styl textů, vyhledávání indikátorů pro zařazení konkrétních textů do některé ze stylových oblastí nebo do tzv. přechodových pásem mezi nimi. MODUL 5 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ, podle konkrétní situace v jednotlivých seminárních skupinách (1-2 semináře). Vzhledem k zaměření kursu bude v průběhu semestru věnována pozornost především práci s odbornými texty.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
  neurčeno
 • Hesla věnovaná stylistice lze najít také v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/); v knihovně FF je k dispozici i tištěná verze.
 • Kavka, M., Škrabal, M. aj. 2018. Hacknutá čeština 2.0. Brno : Jan Melvil Publishing.
 • Aktuální informace o současném výzkumu mj. v oblasti stylistiky, včetně odkazů na další zdroje, lze najít také na stránkách meziuniverzitního projektu Moderní mluvnice češtiny (https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/home).
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
Výukové metody
Výuka probíhá online v době stanovené rozvrhem, a to v prostředí MS Teams; konkrétní podrobnosti – viz průběžné kolektivní maily v ISu.
Metody hodnocení
Je nutné zúčastnit se minimálně 80% seminářů uskutečněných během semestru a samostatně si zajistit si materiály pro práci v semináři (během semestru budou k dispozici v ISu). ● Pokud je neúčast řádně omluvena přes studijní oddělení, lze pak příslušné potvrzení zpětně vyhledat v ISu - tímto způsobem omluvená neúčast tedy není brána jako absence. ● Zkouška proběhne písemnou formou - nejpozději v posledním týdnu semestru budou mít studenti v jedné z odevzdáváren k dispozici anonymizované odborné texty, každý z nich v rozsahu cca 10 normostran A4 (budou podobné těm, které byly v ISu k dispozici během semestru). Každý si samostatně jeden z textů vybere a pak jej z odevzdávárny odstraní (nastavená práva by to měla umožňovat) – zabrání se tak tomu, aby několik lidí zpracovávalo týž text. Během zkouškového období pak studenti samostatně zpracují přehled odchylek od stylových norem odborné komunikace, které v zadaném textu nalezli, a to v rozsahu min. 4000 znaků - tím osvědčí míru praktického osvojení teoretických znalostí. Tento přehled nemusí nutně být souvislý text, musí to však být samostatný soubor - ve formátu doc/docx (kvůli kontrole podobnosti). Odchylky stačí uvést v bodech, každá uvedená odchylka musí být doložena alespoň jedním příkladem z komentovaného textu, včetně odkazu na místo, kde se v komentovaném textu nachází, a přehled sám musí respektovat stylové normy odborné komunikace. ● Zmíněný přehled, v němž musí být uvedeno také označení komentovaného textu, pak každý ze studentů vloží do další (odlišné) odevzdávárny v ISu, a to nejpozději sedm dní před koncem zkouškového období - kvůli eventuálním nutným úpravám (datum vložení = termín zkoušky). Výsledky budou zadány do systému podle platných studijních předpisů. Přehledy odchylek, k nimž nebude připojen odkaz na komentovaný text, nemohou být samozřejmě hodnoceny. ● Původnost přehledu bude ověřena speciálním softwarem, plagiáty budou automaticky hodnoceny stupněm F. Jako plagiát jsou brány přehledy, které se shodují s jinými předchozími přehledy v systému ve více než 10%; shody v rozebíraných textech nebo v citacích sekundární literatury se do tohoto množství samozřejmě nezapočítávají, míněny jsou pouze shody v textech samotných přehledů, používaný software je schopen toto rozlišit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PLIN008