PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty)

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 T207
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je na základě obecných teoretických poznatků seznámit studenty s možnými metodami stylistického rozboru textu. Teoretické poznatky budou tedy aplikovány na texty ze všech stylových oblastí komunikace, především však na texty odborné. Studenti se při práci s konkrétními materiály prakticky seznámí se stylovým rozpětím odborné komunikace (jak pokud jde o texty psané, tak mluvené). Na základě práce s relevantními zdroji by po absolvování kursu studenti měli být schopni identifikovat stylově příznakové výrazové prostředky v textech i projevy relevantních stylových norem a následně pak jednotlivé texty správně zařazovat do příslušných stylových oblastí, včetně určování jejich eventuálních odchylek od příslušných stylových norem a motivovanosti těchto odchylek.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni:
teoreticky vymezit stylové normy odborné komunikace;
zjistit projevy těchto stylových norem ve zkoumaných textech;
s oporou o relevantní zdroje určovat stylovou charakteristiku výrazových prostředků;
orientovat se v relevantní odborné literatuře;
samostatně zpracovat komentáře k zadanému textu
Osnova
 • Kurs se skládá z několika na sebe navazujících modulů, jež jsou zaměřeny na výše uvedené dovednosti. Každý z modulů má teoretickou a praktickou část; teoretická část (T) je primárně záležitostí samostudia a možných navazujících diskusí v seminářích, praktická část (P) spočívá přímo v práci se zadanými texty. Ke každému z modulů je připojen soupis hlavních témat, jimž bude v seminářích při práci s texty věnována pozornost, a také orientační doba trvání každého z modulů. MODUL 1 – ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ OBORU (1-2 semináře): T: styl, stylistika, stylizace, stylotvorné faktory/slohotvorní činitelé (obecný úvod), stylém, stylový příznak, stylová hodnota - stálá (adherentní, inherentní) x kontextová, stylová disimilace, možné postupy při stylistickém rozboru, P: určování stylové charakteristiky výrazových prostředků na všech jazykových rovinách (prvky se stálou stylovou hodnotou), vyhledávání a určování prvků s kontextovou stylovou hodnotou, zjišťování možných funkcí všech těchto prvků textu, a to i ve vzájemné interakci; předcházet budou komentáře k dostupným pramenům a způsobům jejich využívání, MODUL 2 – MOŽNÝ VLIV STYLOTVORNÝCH FAKTORŮ NA STYL TEXTU (1-2 semináře): T: stylotvorné faktory/slohotvorní činitelé (podrobnější komentáře k tématu), tzv. funkční dichotomie, stratifikace národního jazyka, úzus, norma, kodifikace, standard, P: zjišťování vlivu slohotvorných činitelů na styl textů a zjišťování projevů tzv. funkčních dichotomií, MODUL 3 – KOMPOZICE TEXTU Z HLEDISKA STYLISTIKY (2-3 semináře): T: slohové postupy, horizontální a vertikální členění textu, koherence a koheze, intratextové a intertextové vazby, P: analýza výše uvedených aspektů kompozice textu, MODUL 4 – ZÁKLADNÍ STYLOVÉ OBLASTI (5-6 seminářů); budeme pracovat s vymezením, které používá Současná stylistika (2008), ta zároveň poslouží jako základní zdroj k samostudiu: T: prostě sdělovací funkční styl, odborný funkční styl, administrativní funkční styl, publicistický funkční styl (včetně stylu reklamy), rétorický funkční styl, umělecký funkční styl. U každého z uvedených funkčních stylů bude věnována pozornost 1) základní funkci/základním funkcím textů tohoto druhu, 2) stylovým normám, které se v příslušné stylové oblasti uplatňují, a 3) žánrovému rozpětí příslušné stylové oblasti. P: zjišťování konkrétního vlivu stylových norem každé z hlavních stylových oblastí na styl textů, vyhledávání indikátorů pro zařazení konkrétních textů do některé ze stylových oblastí nebo do tzv. přechodových pásem mezi nimi. MODUL 5 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ, podle konkrétní situace v jednotlivých seminárních skupinách (1 seminář). Vzhledem k zaměření kursu bude v průběhu semestru věnována pozornost především práci s odbornými texty.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
  neurčeno
 • Aktuální informace o současném výzkumu mj. v oblasti stylistiky, včetně odkazů na další zdroje, lze najít také na stránkách meziuniverzitního projektu Moderní mluvnice češtiny (https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/home).
 • Hesla věnovaná stylistice lze najít také v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/); v knihovně FF je k dispozici i tištěná verze.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
Výukové metody
Kurs probíhá formou seminářů – hlavní metodou práce je kolektivní a individuální práce se zadanými texty, při níž se rozvíjí schopnost prakticky aplikovat osvojené teoretické a metodologické poznatky.
Metody hodnocení
Pravidelná účast ve výuce (min. 80% realizované výuky za semestr) a samostatné zajištění zadaných studijních materiálů jsou samozřejmostí; materiály pro práci v semináři najdou studenti během semestru v ISu. Zkouška proběhne písemnou formou - v posledním týdnu semestru bude každému ze studentů zadán anonymizovaný odborný text v rozsahu do cca 10 normostran A4. Během zkouškového období pak studenti samostatně zpracují přehled odchylek od stylových norem odborné komunikace, které v zadaném textu nalezli, a to v rozsahu min. 4000 znaků - tím osvědčí míru praktického osvojení teoretických znalostí. Tento přehled nemusí nutně být souvislý text, musí to však být samostatný soubor - ve formátu doc/docx (kvůli kontrole podobnosti). Occhylky stačí uvést v bodech, každá uvedená odchylka musí být doložena alespoň jedním příkladem z komentovaného textu, včetně odkazu na místo, kde se v komentovaném textu nachází, a přehled sám musí respektovat stylové normy odborné komunikace. Zmíněný přehled, spolu s komentovaným textem pak každý ze studentů odevzdá do mé poštovní přihrádky na Ústavu českého jazyka (zaslání klasickou poštou je rovněž možné - nikoliv však doporučeně!), přehled je nutno kvůli ověření původnosti také nutno vložit do odevzdávárny v ISu (datum vložení = termín zkoušky). Za každou nezjištěnou odchylku v rozebíraném textu (nebo naopak za označení jevu, který je součástí stylových norem odborné komunikace, jako chyby) bude hodnocení sníženo o jeden stupeň, výsledky budou zadány do systému podle platných studijních předpisů. Přehledy odchylek, k nimž nebude přiložen komentovaný text, nemohou být samozřejmě hodnoceny. Připomínám také, že původnost přehledu bude ověřena speciálním softwarem, plagiáty budou automaticky hodnoceny stupněm F. Jako plagiát jsou brány přehledy, které se shodují s jinými předchozími přehledy v systému ve více než 10%; shody v rozebíraných textech nebo v citacích sekundární literatury se do tohoto množství samozřejmě nezapočítávají, míněny jsou pouze shody v textech samotných přehledů, používaný software je schopen toto rozlišit. Přehledy, jejichž hodnocení bylo zadáno do systému, bude možno přijít si prohlédnout v konzultačních hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.