TCZJ31 Jazyková cvičení IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mirka Tylová (přednášející)
Garance
Mgr. Lucia Vlášková
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ31/01: Út 12:00–13:40 G12, M. Tylová
TCZJ31/02: Út 14:00–15:40 G12, M. Tylová
Předpoklady
TCZJ22 Jazyková cvičení III
Doporučuje se současný zápis následujících předmětů: TCZJ33 Český znakový jazyk IV, TCZJ31 Jazyková cvičení IV, TCZJ34 Cvičení v ČZJ IV. Prerekvizita: TCZJ57 Konverzace III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konverzace v českém znakovém jazyce bude vedena jak mezi studenty a lektorem (rodilý mluvčí), tak mezi studenty vzájemně. Výuka bude strukturována po tématech tak, aby student využil slovní zásobu a gramatické jevy osvojené v souvisejících povinných předmětech (Jazyková cvičení IV, Český znakový jazyk IV). Důraz bude kladen také na zpětnou vazbu (interakci), tj. na porozumění každodenním výrazům v přímé komunikaci, pochopení otázky a pokynů.
Výstupy z učení
Student se dokáže bez přípravy zapojit do rozhovorů týkajících se známých témat. V rozhovoru na každodenní témata dokáže sledovat zřetelný projev ve znakovém jazyce, který je mu adresován, ačkoli bude občas muset požádat o zopakování určitých znaků/výrazů a frází. Dokáže setrvat v konverzaci, ale občas mu možná bude špatně rozumět, když se bude snažit vyjádřit přesně to, co má na mysli. Dokáže vyjádřit pocity, jako jsou překvapení, štěstí, smutek, zájem a lhostejnost, a na podobné pocity reagovat.
Osnova
 • Témata: 1. Lidské tělo (orgány lidského těla, činnosti orgánů v lidském těle); 2. Zdraví a nemoc (druhy nemocí, prevence zdraví, návštěva u lékaře, povolání zdravotnického personálu, první pomoc, zdravý životní styl); 3. Finance (finance, bankovnictví).
Literatura
  doporučená literatura
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • GRÚŇ, Lubomír - ČERNÝ, Michal. Malý slovník finanční, bankovní a obchodní. [hybridní kniha]. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 • TESAŘÍKOVÁ, Daniela. Základy medicínské propedeutiky v českém znakovém jazyce. [hybridní kniha online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/teszmpro.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
 • Nemoci dětského věku. [hybridní kniha online]. Brno: Ústav preventivního lékařství lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2014.
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
 • Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér. [DVD]. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007.
Výukové metody
cvičení vedená v českém znakovém jazyce; práce s lektorem v hodině; rozbor příkladů; názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
Podmínkou ke splnění předmětu je povinná účast (alespoň 70 %) a plnění domácích úkolů. Z domácích úkolů je nutné získat v součtu alespoň 70 % maximálního počtu bodů. Po zaslání domácího úkolu učiteli je úkol ohodnocen a případně vrácen k opravě. Oprava a opětovné zaslání úkolu učiteli je možná jen jednou u každého úkolu. Zároveň je nutné doložit potvrzení o 17 hodinách komunitní praxe.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/TCZJ31