TCZJ22 Jazyková cvičení III

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mirka Tylová (přednášející)
Garance
Bc. Mirka Tylová
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ22/01: Út 12:00–13:40 G12, M. Tylová
TCZJ22/02: Út 14:00–15:40 G12, M. Tylová
Předpoklady
TCZJ10 Jazyková cvičení II
Doporučuje se současné zapsání předmětů: TCZJ24 Český znakový jazyk III, TCZJ57 Konverzace III, TCZJ25 Cvičení v ČZJ III Prerekvizita: TCZJ10 Jazyková cvičení II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení slovní zásoby strukturované do čtyř témat formou interakce s lektorem (rodilý mluvčí). Přestože je největší důraz kladen na osvojení a fixaci okruhu lexikálních jednotek vymezeného tématy, v semináři je reflektována i gramatika probíraná současně v povinném předmětu Český znakový jazyk III. Na konci kurzu student disponuje slovní zásobou vymezenou danými čtyřmi tématy. Zvládá pasivně (porozumění) i aktivně (produkce) jak izolované lexikální jednotky, tak fráze, které se vztahují ke konkrétním situacím.
Výstupy z učení
Student má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby mohl komunikovat a aby se pomocí své lexikální zásoby vyjadřoval jen s určitou mírou zaváhání. Má k dispozici dostatečný počet opisných jazykových prostředků v rámci známých tematických okruhů.
Osnova
 • Témata: 1. Vztahy s osobami - podtémata: mé vztahy s osobami, charakteristika a povahové vlastnosti osob, činnosti osob; 2. Státní svátky, oslavy a významné události - podtémata: státní svátky, významné události v naší zemi; oslavy, přání a vyjádření k událostem; 3. Životní zážitky - podtémata: dobré životní zážitky, špatné životní zážitky; 4. Životní prostředí - podtémata: příroda (příroda a přírodní katastrofy), zvířata (domácí, volně žijící a exotická zvířata); rostliny, zemědělství.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
  neurčeno
 • POTMĚŠIL, Miloň. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis - botanika. [CD]. Praha: Fortuna, 2005.
 • VYSUČEK, Petr. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. Druhé, opravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 61 stran. ISBN 9788087153536. info
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
 • Moravské varianty znaků českého znakového jazyka. [DVD]. Brno : Trojrozměr; 3Dimenze, 2009.
Výukové metody
cvičení vedená v českém znakovém jazyce práce s lektorem v hodině názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
Podmínkou ke splnění předmětu je povinná účast (alespoň 70 %) a plnění domácích úkolů. Z domácích úkolů je nutné získat v součtu alespoň 70 % maximálního počtu bodů. Po zaslání domácího úkolu učiteli je úkol ohodnocen a případně vrácen k opravě. Oprava a opětovné zaslání úkolu učiteli je možná jen jednou u každého úkolu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/TCZJ22