FF FDESTpJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-EST_ Estetika a kulturní studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška je rozdělena do tří okruhů, kterým byly věnovány speciální kursu v rámci studijního kurikula, a sice:

1) Metodologie humanitních věd
2) Dějiny estetiky a kultury
3) Pojmy a metody estetické teorie

Obsah těchto okruhů je specifikován popisy jednotlivých kursů a zároveň přihlíží ke specializaci a disertačnímu úkolu doktoranda.
Cílem doktorských disertačních prací je zpracovat samostatně konkrétní téma, a to inovativním způsobem. Doktorand v disertaci reflektuje současný stav poznání dané problematiky, na základě toho jasně formuluje téma své práce, navrhuje adekvátní metody výzkumu, shromažďuje data, tato data vyhodnocuje a podrobuje kritické analýze, v závěru práce shrnuje získané výsledky, zasazuje je do širšího kontextu stavu oboru a jednoznačně formuluje, v čem jeho práce dosavadní znalosti rozšiřuje, prohlubuje, zpřesňuje nebo koriguje.
Obhajoba disertační práce se skládá: z prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědí na posudky, diskuze. Po diskuzi komise hlasuje a stanoví známku.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže.
Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději do 5. semestru.
Publikační činnost – sestává z minimálně dvou článků v impaktovaných časopisech, tvoří 10 % pracovní zátěže.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže).
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce 1 měsíce v součtu za dobu studia.
Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. jedné mezinárodní konferenci.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Navržená témata:
Teorie komiky, humoru a absurdity v díle Olega Suse
Poetická funkce v díle Romana Jakobsona
Estetika komiksu a populární kultura
Význam Pavla Vychodila a Josefa Pospíšila v české estetice
Analogické poznání v kontextu neurověd

Obhájená témata:
Dimenze soukromosti v prózách Josepha Rotha
Edmund Campion o vzdělání, rétorice a jeho drama Ambrosia
Estetické kategorie v traktátu De amore
Dandysmus a Čechy: Karásek, Marten, Breisky
Estetická interpretace lásky a smrti se zřetelem k dílům Hölderlina a Rilka
Teorie fotografie v kontextu vizuální kultury: Otázka estetického hodnocení
Angloamerická recepce Ingardenova pojetí literárního díla

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESDS01Seminář k teorii kultury P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS02Teze doktorské práce (autoreferát) P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS03Odborný referát H. Řehulkováz 0/2/010 --
FF:ESDS04Odborná publikace H. Řehulkováz 0/2/05 --
FF:ESDS05Dějiny estetiky a kultury P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS06Pojmy a metody estetické teorie R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDS07Textová příprava I. (1.- 4. rok studia každý semestr) P. Osolsobězk 0/2/05 --
FF:ESDS08Prezentace a konference L. Leek 0/2/05 --
FF:ESDS09Zahraniční studijní pobyt L. Leez 0/0/210 --
FF:ESDS11Sémiotická a strukturní analýza R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDS12Etická kritika umění a kultury P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDS16Odborné vedení a pedagogická praxe P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDSDPDoktorská práce - disertace P. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:ESDSDSDoktorský seminář (každý semestr) P. Osolsoběk 0/2/05 --
FF:ESDSJ1Cizí jazyk v odborném užití I. L. Leek 0/2/010 --
FF:ESDSJ2Cizí jazyk v odborném užití II. L. Leek 0/2/010 --
FF:ESDSM1Metodologie humanitních věd I. R. Niederlez 0/2/010 --
FF:ESDSM2Metodologie humanitních věd II. R. Niederlek 0/2/010 --
170 kreditů