FF FBSJpJ Spanish Language and Literature
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-SJ_ Spanish Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty.
 

Zamýšleným efektem předmětů společného fakultního základu je rozšířit u studentů zapsaných v  bakalářských studijních programech rozhled za hranice zvoleného programu a podpořit přemýšlení v interdisciplinárních souvislostech.

Proto si student volí primárně z nabídky předmětů, které nejsou vázány k jeho studijnímu programu (jednooborovému či hlavnímu studijnímu plánu).

Pokud ale student již nějaký předmět s kódem ARTS absolvuje, může si zapsat libovolný další předmět z nabídky. Tento předmět se pak v kontrolní šabloně počítá jako volitelný předmět (C kredit).

 

Nabídka:

ARTS001: Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd (není určeno pro studenty Japanistiky)

ARTS002: Přístupy k vědeckému poznání jazyka (není určeno pro studenty Obecné jazykovědy)

ARTS003: K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla (není určeno pro studenty Hudební vědy)

ARTS004: Homér a evropská literatura (není určeno pro studenty Klasického řeckého jazyka a literatury)

ARTS005: Život v kyberprostoru: návod k přežití (není určeno pro studenty Informačních studií a knihovnictví)

ARTS006: The Fall of an Empire or the Rise of Europe?  (není určeno pro studenty Dějin umění)

ARTS007: Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu  (není určeno pro studenty Německého jazyka a literatura)

ARTS008: Argumentace a logika (není určeno pro studenty Filozofie)

ARTS009: ABC češtiny (není určeno pro studenty Českého jazyka a literatury)

ARTS010: Dějiny Mongolska a stepních říší  (není určeno pro studenty Vietnamistiky)

ARTS011: Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse (není určeno pro studenty Religionistiky)

ARTS012: Kulturní konstrukce jinakosti (není určeno pro studenty Etnologie)

ARTS013: Slovanské areály (není určeno pro studenty Jihoslovanských a balkánských studií)

ARTS014: Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. (není určeno pro studenty Českého jazyka a literatury)

ARTS015: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu (není určeno pro studenty Archeologie)

ARTS016: Literární život na středověkých univerzitách (není určeno pro studenty Latinského jazyka a literatury)

ARTS017: Život po smrti v evropské literatuře a umění (není určeno pro studenty Estetiky)

ARTS018: You Are Here: Places and Spaces in Anglophone Cultures (není určeno pro studenty Dějin umění)
ARTS019:  Shakespeare a povaha lásky (není určeno pro studenty Estetiky)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ARTS001Human Mind: Introduction to Cognitive Sciences J. Matelazk 2/0/05 --
FF:ARTS002Approaches to the scientific understanding of language A. Bičank 2/0/05 --
FF:ARTS003On current issues of contemporary culture, especially music and theater M. Štědroňk 0/0/05 --
FF:ARTS004Homer and European literature I. Radovák 2/0/05 --
FF:ARTS005Life in cyberspace P. Škyříkk 2/0/05 --
FF:ARTS006The Fall of an Empire or the Rise of Europe? I. Folettik 2/0/05 --
FF:ARTS007Germanic literature - winners of the Nobel Prize for Literature A. Urválekk 2/0/05 --
FF:ARTS008Argumentation and Logic M. Pichak 1/1/05 --
FF:ARTS009Czech 101 Z. Hladkák 2/0/05 --
FF:ARTS010History of Mongolia and steppe empires M. Schwarzk 0/0/05 --
FF:ARTS011Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions A. Chalupak 2/0/05 --
FF:ARTS012Cultural Construction of Otherness D. Drápalak 2/0/05 --
FF:ARTS013Slavonic Areas P. Krejčík 2/0/05 --
FF:ARTS014Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. Z. Fišerk 2/0/05 --
FF:ARTS015Humans as a cultural species: Introduction to interdisciplinary research J. Macháčekk 2/0/05 --
FF:ARTS016Literary Life at Medieval Universities P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:ARTS017Life after Death in the European Literature and Arts P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ARTS018You Are Here: Places and Spaces in Anglophone Cultures T. Pospíšilk 2/0/05 --
FF:ARTS019Shakespeare: Art and Virtue P. Osolsoběk 2/0/05 --
95 credits

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Dytrtz 1/1/02 5P
FF:SJ1A051Bachelor Thesis Seminar I D. Vázquez Touriñoz 0/2/44 5P
FF:SJ1A052Bachelor Thesis Seminar II D. Vázquez Touriñoz 0/2/44 6P
FF:SJ1A053Bachelor Thesis D. Vázquez Touriñoz 0/0/0- 6P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
FF:SJ1A001Practical Spanish I M. Malázk 2/6/24+3 1P
FF:SJ1A002Practical Spanish II M. Malázk 2/6/25+3 2P
FF:SJ1A003Practical Spanish III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Practical Spanish IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A005Practical Spanish V M. Maláz 0/2/12 5P
FF:SJ1A006Practical Spanish VI M. Malázk 0/2/23 6P
FF:SJ1A011History and Culture of Spanish-Speaking Countries I D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 1Z
FF:SJ1A012History and Culture of Spanish-Speaking Countries II D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 2Z
FF:SJ1A021Spanish Literature I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 3P
FF:SJ1A022Spanish Literature II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 4P
FF:SJ1A023Latin American Literature I D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 5P
FF:SJ1A024Latin American Literature II D. Vázquez Touriñozk 2/2/35 6P
FF:SJ1A031Spanish Linguistics I P. Stehlíkzk 1/1/45 1P
FF:SJ1A032Spanish Linguistics II P. Stehlíkzk 1/1/45 2P
FF:SJ1A033Topics on Spanish Linguistics I I. Buzekzk 1/1/45 3P
FF:SJ1A034Topics on Spanish Linguistics II C. Rodríguez Garcíazk 1/1/45 4P
FF:SJ1A035Applied Linguistics - Introduction to the Teaching of ELE M. Malázk 2/2/15 5P
FF:SJ1A036Applied Linguistics - Introduction to Translation from/to Spanish D. Vázquez Touriñozk 2/3/15 6P
FF:SJ1A054Final Written Test M. Maláz 0/0/0- 6-
FF:SJ1A055Bachelor's State Exam D. Vázquez TouriñoSZk 0/0/0- 6-
95 credits

Selective courses

Lingvistika

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRSJB004Spanish phraseology P. Dytrtz 0/2/24 -P
FF:SJ1B021Sexism is Spanish Language P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ1B022History of Spanish Vocabulary I. Buzekzk 1/1/25 -P
FF:SJ1B023Spanish phraseology M. Maláz 0/2/24 -P
FF:SJ1B041Hispanism in Central and Eastern Europe D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 -P
FF:SJ2B004The Language of Advertising P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ2B009Introduction to Hispanic Lexicography I. Buzekzk 1/1/44 -P
32 credits

Kultura a literatura

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 8 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:MED15Roman Literature I P. Kyloušekk 1/1/04 --
FF:MED16Roman Literature II P. Kyloušekzk 1/1/04 --
FF:SJ1B011Listening club D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 --
FF:SJ1B012Film club D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 --
FF:SJ1B013Latin American Prose D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ1B014The Realistic and Naturalistic Novel J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ1B015Golden Age Literature J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ1B017 -- 0/0- --
FF:SJ1B018Flamenco culture: literary and musical perspectives H. Iridianiz 2/2/23 --
FF:SJ1B041Hispanism in Central and Eastern Europe D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 --
FF:SJ2B001Latin American Drama D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Spanish Contemporary Drama D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B007Spanish and Latin-American Short Story J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
48 credits

Další románské jazyky

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ROM1BFR01Practical French I P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Practical French II P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Practical French III P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Practical Italian I P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Practical Italian II P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Practical Italian III P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Practical Italian IV P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA01Practical Catalan I L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Practical Catalan II L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Practical Catalan III L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Practical Catalan IV L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Practical Portuguese I S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Practical Portuguese II S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Practical Portuguese III S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Practical Portuguese IV S. Špánkovázk 0/2/25 --
72 credits

Různé

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRSJB012Translation workshop I A. Alchaziduz 0/2/04 --
FF:ROM0B015Romance Languages and Literatures Project P. Dytrtz 0/0/23 --
FF:ROM0B127Practical training in a lexicography P. Dytrtk 0/0/18 18 hodin za týden.5 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Development anthropology in Latin America A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Basque Language I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Basque Language II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Basque Language III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Basque Language IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Basque Literature N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Basque Cinema D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 --
FF:ROM1BBA13Basque History and Culture I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:SJ1B031Didactic seminar M. Maláz 1/1/34 --
FF:SJ1B051Internship abroad D. Vázquez Touriñoz 0/0/0 Pracovní stáž na plný úvazek po dobu min. 1 měsíce.- --
64 credits

Jazyková cvičení a podpůrné předměty

Tyto předměty jsou určeny studentům prvního ročníku, kteří na to, aby úspěšně absolvovali Jazykový seminář I a II, potřebují víc hodin jazykové výuky nebo opakování jazykových cvičení pod dohledem vyučujícího.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SJ1B001Language exercises I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B002Speech exercises I M. Maláz 0/2/13 1-
FF:SJ1B003Language exercises II M. Maláz 0/2/13 2-
FF:SJ1B004Speech exercises II M. Maláz 0/2/13 2-
12 credits

Elective courses