FSpS SS Sports Sciences
Název anglicky: Sports Sciences
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSpS D-SS Sports Sciences

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) zahrnuje prověření znalostí ze široké problematiky Kinantropologie a z oblasti obecné i speciální metodologie vědeckého výzkumu v Kinantropologii. Současně jsou prověřovány znalosti ze tří obsahových celků: antropomotorika a biomechanika; fyziologie a sportovní medicína; psychologie, filosofie, sociologie a pedagogika sportu.

Průběh SDZ je upraven v čl. 32 SZŘ. Podmínkou pro podání přihlášky k SDZ je splnění všech povinností stanovených podle čl. 30 odst. 1 a odst. 4 SZŘ a požadavků daných studijním plánem: úspěšné absolvování povinných předmětů, splnění podmínek jazykové kompetence, internacionalizace, spolupráce při výuce, publikační činnosti, zisk potřebného počtu kreditů, splnění předmětů d4101-4104 (Příprava disertační práce 1-4) a zapsání předmětu d4105 (Příprava disertační práce 5).

Student k SDZ předkládá teze disertační práce, které dokládají, že student již splnil odpovídající část úkolů na přípravě disertační práce (DP). Obsahová struktura tezí: úvod do problematiky, cíle a úkoly DP, pracovní hypotézy, výzkumná otázka, použité metody, alespoň část výsledků se stručnou diskusí, předpokládané závěry, přílohy.
Podmínkou pro připuštění k obhajobě DP je úspěšné absolvování SDZ, dále úspěšné absolvování předmětu Příprava disertační práce 6 a odevzdání DP práce dle stanovených pravidel (aktualizované pokyny jsou vždy upřesněny na webu FSpS MU).

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinné předměty

Studenti mají povinnost absolvovat 5 povinných studijních předmětů: de4002: Metodologie kvantitativního výzkumu, de4003: Metodologie kvalitativního výzkumu, de4001: Kinantropologie, de4004: Aplikovaná matematická statistika, d4005: Academic Writing (předmět vyučován v AJ) a dále plní následující povinnosti:

Jazyková kompetence

Povinné předměty d4005: Academic Writing, d4303: Publikace v cizím jazyce, d4304: Přednáška na konferenci cizojazyčná


Publikační činnost

je nutno splnit jednou z následujících čtyř variant:


  • 1 x článek v časopisu s IF (hlavní autor)
  • 2x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor)
  • 1 x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor) + 2x článek v časopisu evidovaném ve WoS (spoluautor)
  • 1 x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor) + 1 x článek v časopisu s IF (spoluautor)

Student si zapisuje předměty d4401–d4407 podle zvolené varianty a získává podle toho daný počet kreditů.


Spolupráce při výuce

Je definována v rámci předmětu d4201. Tento předmět studenti mohou zapisovat opakovaně, maximální kreditový zisk v jednom semestru je 6 kreditů. 1 kredit odpovídá 13 odučeným hodinám, dále je popsána zátěž při vedení (10 hodin) a oponování (4 hodiny) bakalářských prací. Pro prezenční formu je podmínkou zisk minimálně 2 kreditů.


Internacionalizace

Splnění předmětu:

  • d4501: Zahraniční stáž


Dizertační práce

Student splní všechny předměty. Jsou přítomny milníky - PDP2, PDP5.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Doporučený průchod studijním plánem

Required Courses

Student absolvuje všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:de4001Kinanthropology Z. Regulizk 0/0/0 12 hours/term.12 1-
FSpS:de4002Quantitative Research Methodology J. Zhánělzk 0/0/0 12 hours/term.12 2-
FSpS:de4003Qualitative Research Methodology J. Zhánělzk 0/0/0 12 hours/term.12 1-
FSpS:de4004Applied Mathematical Statistics M. Seberazk 0/0/0 12 hours/term.12 2-
FSpS:d4005Academic Writing E. Hurychk 0/0/0 18 hodin/semestr.8 5-
56 kreditů

Study requirements

Dissertation

Student splní všechny předměty. Jsou přítomny milníky - PDP2, PDP5.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4101Příprava disertační práce 1 E. Hurychz 0/0/015 --
FSpS:d4102Příprava disertační práce 2 E. Hurychk 0/0/015 --
FSpS:d4103Příprava disertační práce 3 E. Hurychz 0/0/015 --
FSpS:d4104Příprava disertační práce 4 E. Hurychz 0/0/020 --
FSpS:d4105Příprava disertační práce 5 E. Hurychk 0/0/025 --
FSpS:d4106Příprava disertační práce 6 E. Hurychz 0/0/030 --
120 kreditů

Language competence

Student musí splnit oba předměty. Výstupy uznatelné pro tyto předměty nesmí být použity pro uznání dalších povinností.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4304Přednáška na konferenci cizojazyčná E. Hurychz 0/0/08 --
FSpS:d4303Publikace v cizím jazyce E. Hurychz 0/0/08 --
16 kreditů

Publications

Je nutno splnit jednou z následujících čtyř variant:

  • 1x článek v časopisu s IF (hlavní autor)
  • 2x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor)
  • 1x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor) + 2x článek v časopisu evidovaném ve WoS (spoluautor)
  • 1x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor) + 1x článek v časopisu s IF (spoluautor)
Student si zapisuje předměty d4401–d4407 podle zvolené varianty a získává podle toho daný počet kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4401Článek v časopise s impakt faktorem (hlavní autor) E. Hurychz 0/0/016 --
FSpS:d4402Článek v časopise s impakt faktorem (spoluautor) E. Hurychz 0/0/08 --
FSpS:d4403Článek ve Web of Science (hlavní autor) E. Hurychz 0/0/08 --
FSpS:d4404Článek ve Web of Science (spoluautor) E. Hurychz 0/0/04 --
FSpS:d4405Recenzovaný článek (hlavní autor) E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4406Recenzovaný článek (spoluautor) E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4407Přednáška na konferenci E. Hurychz 0/0/010 --
66 kreditů

Pedagogical Cooperation

Studenti si mohou předmět zapisovat opakovaně, maximální zisk kreditů v jednom semestru je 6 (vyjádřeno v zatížení v hodinách).
Povinnost: zisk minámálně 2 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4201Spolupráce při výuce E. Hurychz 0/0/06 --
6 kreditů

Internationalization

Student povinně absolvovuje zahraniční stáž v délce minimálně 1 měsíce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4501Zahraniční stáž E. Hurychz 0/0/010 --
10 kreditů
Optional
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4502Publikace nebo prezentace výsledků mezinárodního projektu v zahraničí E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4503Jiná forma mezinárodní spolupráce E. Hurychz 0/0/010 --
20 kreditů

Obligatory-optional courses

Student si volí předměty do celkové zisku kreditů 240 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:de4901Anthropomotorics and Sports Anthropology M. Zvonařk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4902Limiting Factors of Human Movement Performance J. Cacekk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4903Sports Pedagogy V. Jůvak 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4904Biomechanics of Human M. Zvonařk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4905Informatics M. Seberak 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4907Sport Training J. Nykodýmk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4908Psychology of Sports H. Válkovák 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:d4909Introduction to Academic Writing in Sports Sciences R. Prucklovák 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:de4910Experiment in Biomechanics M. Zvonařk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4911Sociology of Sport A. Sekotk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4913Sport Diagnostics J. Cacekk 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4914Movement and Health of Children H. Hrstkovák 0/0/0 12 hours/term.5 --
FSpS:de4915Philosophy of Sports E. Hurychk 0/0/0 12 hours/term.5 --
65 kreditů