FF FDSIEJAkJ Comparative Indo-European Linguistics
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-SIEJA_ Comparative Indo-European Linguistics

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška z oboru Indoevropská srovnávací jazykověda je ústní. Skládá se ze tří okruhů: v prvním okruhu se zjišťuje obecná teoretická znalost metodologie srovnávací lingvistiky, v druhém okruhu student prokáže schopnost na místě aplikovat vhodný metodologický rámec při řešení na místě zadaného problému, v třetím okruhu předvede student vhodné řešení předem zadaného problému (tedy po předchozí přípravě).

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium daného studenta je řízeno zadaným individuálním studijním plánem a sestává se z více částí: jednak společných metodologických seminářů, na kterých bude obeznámen se základními metodologickými postupy oboru (, dále z části doktorských seminářů, které bude absolvovat u svého školitele (případně ve společnosti dalších studentů) -- IEDa01 až IEDA08 (Doktorský seminář I-VIII) a konečně z části zcela individuální, kdy bude školitelem případně vysílán na přednášky nabízené jinde (IEDB01-08 Speciální přednáška I-VIII). Cílem je samozřejmě pomoci studentovi s přípravou a zpracováním dizertační práce tak, aby splňovala (minimálně) požadavky běžně kladené na lingvistickou dizertaci v evropském kontextu. Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia jsou Teze (IEDS02) a Doktorská práce (IEDS01). Nezbytnou povinnou součástí curricula jsou i předepsané publikační výstupy (nejméně jeden článek v zahraničí a jedna aktivní účast na zahraniční konferenci: IEDP01 -- IEDP03) a pedagogická praxe. . Doktorandi si navíc během studia vybírají minimálně jeden kurz z bloku cizích jazyků (CJV_D_A, CJVAST a IED21 Anglický jazyk pro doktorské studium, Angličtina pro studium a stáže v zahraničí a Cizí jazyk (DS) - publikace a referát). Povinnou součástí studia je také zahraniční semestrální studijní pobyt. Povinné předměty mají souhrnnou kreditovou dotaci 185 kreditů, povinně volitelné 157.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Seznam úspěšně obhájených disertačních prací (2015-2020):
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (2019): Dendronyma v sídelních jménech českých zemí
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (2019): Paleografie mongolského písma
Palitha Lakshman Nugapitiya, Ph.D. (2019): Classicism versus Modernisn: An Analysis of the Sociolinguistic Problems of the Contemporary Sinhala Language as regards its Diglossia
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (2018): Baltská deminutiva v genetické a areálové perspektivě
Ing. Mgr. Michal Cigán, Ph.D. (2016): Anthropological and Philological Analysis of Social and Gender Relations in Indo-European Myths: Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others
Mgr. Lenka Bičanová (2015): Sandhi jako jev fonologický

Doporučený průchod studijním plánem

Compulsory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IEDA01engPh.D. seminar I V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA02engPh.D. seminar II V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA03engPh.D. seminar III V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA04engPh.D. seminar IV V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA05engPh.D. seminar V V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA06engPh.D. seminar VI V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA07engPh.D. seminar VII V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA08engPh.D. seminar VIII V. Blažekz 0/0/2 seminář.10 --
FF:IEDA09engSemestral study abroad V. Blažekk 0/0/020 --
FF:IEDB11engTeaching a course - practice V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDP02engPublication entry: paper abroad V. Blažekk 0/0/015 --
FF:IEDP04engConference participation abroad V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDS01engPh.D. Dissertation V. Blažekz 0/0/025 --
FF:IEDS02engDoctoral dissertation thesis V. Blažekz 0/0/05 --
FF:IEDS03engPh.D. Dissertation V. Blažekz 0/0/0- --
FF:LgDM02engMethods of structural linguistics M. Dočekalzk 2/0/010 --
175 kreditů

Optional courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IEDB01engSpecialized lecture I V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB02engSpecialized lectureII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB03engSpecialized lecture III V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB04engSpecialized lecture IV V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB05engSpecialized lecture V V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB06engSpecialized lecture VI V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB07engSpecialized lecture VII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB08engSpecialized lecture VIII V. Blažekk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:IEDB10engStudy abroad short V. Blažekk 0/0/05 --
FF:IEDB12engConference: organization V. Blažekk 0/0/05 --
FF:IEDP01engPublication entry: monography V. Blažekk 0/0/025 --
FF:IEDP03Publikační výstup: článek domácí V. Blažekk 0/0/010 --
FF:IEDP05engConference participation Cz V. Blažekk 0/0/07 --
132 kreditů

Foreign languages

A student will choose at least one course.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
20 kreditů