FF FDOJkJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-OJ_ Obecná jazykověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška z oboru obecná jazykověda je ústní. Skládá se ze tří okruhů: v prvním okruhu se zjišťuje obecná teoretická znalost metodologie lingvistiky, v druhém okruhu student prokáže schopnost na místě aplikovat vhodný metodologický rámec při řešení na místě zadaného problému, v třetím okruhu předvede student vhodné řešení předem zadaného problému (tedy po předchozí přípravě).

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium daného studenta je řízeno zadaným individuálním studijním plánem a sestává se z více částí: jednak společných metodologických seminářů, na kterých bude obeznámen se základními metodologickými postupy oboru (strukturální, generativní, formálně-sémantickou: předměty LgDM01 a LgDM02 Metodologie formální/strukturální lingvistiky), dále z části doktorských seminářů, které bude absolvovat u svého školitele (případně ve společnosti dalších studentů) -- LgDA01 až LgDA08 (Doktorský seminář I-VIII) a konečně z části zcela individuální, kdy bude školitelem případně vysílán na přednášky nabízené jinde (LgDB01-08 Speciální přednáška I-VIII), případně na přednášky z experimentální specializace (LgDEA09 Experimentální syntax a sémantika). Cílem je samozřejmě pomoci studentovi s přípravou a zpracováním dizertační práce tak, aby splňovala (minimálně) požadavky běžně kladené na lingvistickou dizertaci v evropském kontextu. Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia jsou Teze (LgDS02) a Doktorská práce (LgDS01). Nezbytnou povinnou součástí curricula jsou i předepsané publikační výstupy (nejméně jeden článek v zahraničí a jedna aktivní účast na zahraniční konferenci: LgDP01 -- LgDP03) a pedagogická praxe. Dalším způsobem prezentace výsledků studia bude účast na tzv. doktorském dni (LgDEA19 a LgDEA20 Doktorský den I a II), kde doktorandi budou veřejně přednášet své výsledky před oborným posluchačstvem, včetně zahraničních odborníků. Doktorandi si navíc během studia vybírají minimálně jeden kurz z bloku cizích jazyků (CJV_D_A, CJVAST a LgDEA21 Anglický jazyk pro doktorské studium, Angličtina pro studium a stáže v zahraničí a Cizí jazyk (DS) - publikace a referát). Povinné předměty mají souhrnnou kreditovou dotaci 140 kreditů, povinně volitelné 157.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

2012
1. Text jako autonomní jednotka jazykového systému
Archiv: http://is.muni.cz/th/11200/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Student: Mgr. Radim Sova, Ph.D., učo 11200, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2014
1. Isotopie / sémantické gesto jako nástroj pro uchopení smyslu dramatického textu
Archiv: http://is.muni.cz/th/66500/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Student: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D., učo 66500, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2015
1. Kontrastívní typologie finštiny a estonštiny
Archiv: http://is.muni.cz/th/104475/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Studentka: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D., učo 104475, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2. Konfrontační studium kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího
Archiv: http://is.muni.cz/th/40090/ff_d_a2/
Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113
Studentka: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D., učo 40090, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
3. Saussurovská hodnota a saussurovská bi-axialita, teorie mediace, nominální determinace a vlastní
jméno : struktura (znovu) středem zájmu
Archiv: http://is.muni.cz/th/320566/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Student: Mgr. Juraj Mjachký, Ph.D., učo 320566, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2016
1. Česká neurčitá zájmena s postfixem -koli(v)
Archiv: http://is.muni.cz/th/110155/ff_d/
Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D., učo 15952
Studentka: Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D., učo 110155, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)structure (encore) en question

Doporučený průchod studijním plánem

povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDA01Doktorský seminář I M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 1-
FF:LgDA02Doktorský seminář II M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 2-
FF:LgDA03Doktorský seminář III M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 3-
FF:LgDA04Doktorský seminář IV M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 4-
FF:LgDA05Doktorský seminář V M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 5-
FF:LgDA06Doktorský seminář VI M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 6-
FF:LgDA07Doktorský seminář VII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 7-
FF:LgDA08Doktorský seminář VIII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 8-
FF:LgDA09Zahraniční semestrální studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/020 --
FF:LgDB11Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe M. Dočekalk 0/0/010 3-
FF:LgDM01Metodologie formální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 2-
FF:LgDM02Metodologie strukturální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 1-
FF:LgDP02Publikační výstup: článek v zahraničí M. Dočekalk 0/0/015 --
FF:LgDP04Účast na konferenci: zahraniční M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:LgDS01Disertační práce M. Dočekalz 0/0/025 8-
FF:LgDS02Teze doktorské práce M. Dočekalz 0/0/05 7-
185 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDB01Speciální přednáška I M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 1-
FF:LgDB02Speciální přednáška II M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 2-
FF:LgDB03Speciální přednáška III M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 3-
FF:LgDB04Speciální přednáška IV M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 4-
FF:LgDB05Speciální přednáška V M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 5-
FF:LgDB06Speciální přednáška VI M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 6-
FF:LgDB07Speciální přednáška VII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 7-
FF:LgDB08Speciální přednáška VIII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 8-
FF:LgDB10Zahraniční krátký studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/05 4-
FF:LgDB12Účast na konferenci: organizace M. Dočekalk 0/0/05 5-
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA19Doktorský den I M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEA20Doktorský den II M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDP01Publikační výstup: monografie M. Dočekalk 0/0/025 --
FF:LgDP03Publikační výstup: článek domácí M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:LgDP05Účast na konferenci: domácí M. Dočekalk 0/0/07 7-
FF:LgDP06Publikační výstup: recenze M. Dočekalk 0/0/05 2-
162 kreditů

Povinné předměty -- cizí jazyky

Doktorand si během studia z nabídky vybere minimálně jeden kurz.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJVASTAngličtina pro studium a stáže v zahraničí A. Alchaziduz 0/2/02 --
FF:LgDEA21Cizí jazyk (DS) - publikace a referát M. Dočekalz 0/0/0 blok.5 --
12 kreditů