FF FBUSkCZV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Sdružená uměnovědná studia je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Sdružená uměnovědná studia, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Přihlášku mohou podat rovněž uchazeči, kteří neabsolvovali v daném akademickém roce přijímací řízení na FF MU do programu Sdružená uměnovědná studia nebo v něm nebyli úspěšní.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
 • Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: výsledky přijímací zkoušky do řádného studia pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Sdružená uměnovědná studia, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Ostatní uchazeči mohou být přijati do zbývající stanovené kapacity na základě výsledků přijímací zkoušky do celoživotního vzdělávání.
 • přijímací zkouška do celoživotního vzdělávání: ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru, má podobu písemného oborového testu.
  • Termín konání: 4. září 2024 (přesný čas a místo budou uvedeny v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce).
  • Základní popis zkoušky: Zkušební otázky se týkají čtyř okruhů – dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Otázky se budou týkat periodizace kulturních epoch, stylů a směrů, jakož i základních pojmů a nejdůležitějších osobností. V testu bude dvacet otázek, přičemž proporce podle typu otázek bude stejná: čtyři (tj. 1/5) budou otevřené, na doplnění, a šestnáct (tj. 4/5) na výběr z možných odpovědí. Doba na vyplnění testu: max. 25 minut. Za každou odpověď lze získat 0-5 bodů (neudělují se záporné body). Úroveň znalostí dle níže uvedené Doporučené literatury.
  • Kritéria hodnocení:
   • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
   • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 30
  • Doporučená literatura:
   • Bohuslav Vítek, Přehled dějin hudby, Pardubice 1994.
   • Marie Černá, Dějiny výtvarného umění, Praha 2002 (3. vyd.).
   • Jan Bernard, Co je divadlo, Praha 1983.
   • Kristin Thompson a David Bordwell, Dějiny filmu: přehled světové kinematografie, Praha 2011 (2. vyd.).
 • max. počet přijatých: 20

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinované formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Sdružená uměnovědná studia.
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia 46 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky oboru - viz níže. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 46 kreditů x 600 Kč, tj. 27.600 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů (46 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky oboru - viz níže aktuální nabídka předmětů).
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy.
 2. Podrobné údaje o studiu Sdružených uměnovědných studií najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24632-sdruzena-umenovedna-studia.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru 22 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky oboru.
Pro postup do dalšího semestru musí student získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené předměty.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_01Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/06 --
FF:SUSK_02Uměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/0 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace.4 --
FF:SUSK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_07Kapitoly z dějin umění I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
22 kreditů

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru 24 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky oboru.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_03Uměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_08Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 0/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_23aKapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_38Kapitoly z dějin uměleckého řemesla a designu D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
24 kreditů