FF FBUSkCZV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Sdružená uměnovědná studia je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinované formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Sdružená uměnovědná studia.
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 20 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia 28 kreditů typu povinných předmětů a 32 kreditů typu povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření Ústavu hudební vědy.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy.
 2. Podrobné údaje o studiu Sdružených uměnovědných studií najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24632-sdruzena-umenovedna-studia.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Povinné předměty

Posluchači v kombinované formě celoživotního plánu zapisují všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_01Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/06 --
FF:SUSK_02Uměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/0 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace.4 --
FF:SUSK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
16 kreditů

Povinně volitelné předměty

Posluchači v kombinované formě celoživotního plánu zapisují předměty za alespoň 14 kreditů.
Pozor: V nabídce jsou předměty vyučované v prezenční i kombinované formě.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_09Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_11Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_40Uměnovědný biograf I. J. Špačekzk 0/3/04 --
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUSK_32aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
32 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Posluchači v prezenční formě celoživotního plánu zapisují všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_03Uměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_30Vybrané kapitoly ze současného českého umění V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Posluchači v kombinované formě celoživotního plánu zapisují předměty za alespoň 18 kreditů.
Pozor: V nabídce jsou předměty vyučované v prezenční i kombinované formě.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_10Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_12Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_32bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_41Uměnovědný biograf II. J. Špačekzk 0/3/04 --
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 --
32 kreditů