FaF BKLP Bezpečnost a kvalita léčiv
Název anglicky: Safety and Quality of Drugs
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FaF D-BKL Bezpečnost a kvalita léčiv

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je složena z obhajoby dizertační práce a z ústní zkoušky z Bezpečnosti a kvality léčiv. V rámci státní doktorské zkoušky se vyžadují širší teoretické znalosti ve zvoleném studijním programu. Státní doktorskou zkoušku je možné absolvovat po splnění požadovaných povinností (složení předepsaných zkoušek, získání předepsaného počtu kreditů, odevzdání dizertační práce a autorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci ve vědeckém impaktovaném časopise, kde student musí být prvním nebo korespondujícím autorem

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci vzdělávací části absolvuje student v průběhu studia povinné předměty Bezpečnost a kvalita léčiv a Propedeutika vědecké práce a dále minimálně dva předměty z povinně volitelných předmětů. Předměty si student volí tak, aby souvisely s tématem jeho dizertační práce, zapisuje si je do Individuálního studijního plánu.
Činnosti a povinnosti doktorských studentů vedoucí k dizertační práci, ať již studijní, výzkumné nebo jiné, akumulují nejméně 120 a nejvíce 160 ECTS kreditů.

Prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných tvůrčí činností, a to v rámci alespoň jednoho příspěvku v odborném časopise a/nebo dvou příspěvků na konferenci, případně v jiných uznaných obdobných formách uplatnění výsledků vědecké a výzkumné činnosti.

Publikace alespoň jednoho vědeckého článku v časopise s impakt faktorem s tématem souvisejícím s disertační prací, a to jako první nebo korespondující autor tohoto článku.

Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce (kreditové ohodnocení: 5 kreditů za týden + 2 kredity za každý další týden) nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných v rámci studijního programu, a to v rámci výuky pro pregraduální studenty a v rámci celoživotního vzdělávání. Výukové povinnosti (max 120 hod za studium), kreditové ohodnocení 1 kredit za 3 hod.

Doporučený průchod studijním plánem

Bezpečnost a kvalita léčiv

V rámci vzdělávací části absolvuje student v průběhu studia povinné předměty Bezpečnost a kvalita léčiv a Propedeutika vědecké práce a dále minimálně dva předměty z povinně volitelných předmětů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDAPP_FAFPropedeutika vědecké práce P. Bobáľz 1/1/030 --
FaF:FDABL_FAFBezpečnost a kvalita léčiv J. Dohnalzk 1/1/030 --
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDAAF1_FAFAnalýza v pevné fázi J. Dohnalzk 1/1/025 --
FaF:FDAEM_FAFEkonomika a management ve farmacii J. Dohnalzk 1/1/025 --
FaF:FDAFE_FAFFarmakoepidemiologie K. Vašutzk 1/1/025 --
FaF:FDAFL_FAFFarmakologie P. Kollárzk 1/1/025 --
FaF:FDAFP_FAFFarmaceutická péče K. Vašutzk 1/1/025 --
FaF:FDAFT_FAFFarmaceutická toxikologie P. Suchýzk 1/1/025 --
FaF:FDAFV_FAFFarmakovigilance H. Kotolovázk 1/1/025 --
FaF:FDALR_FAFLéková regulace J. Dohnalzk 1/1/025 --
FaF:FDASJ_FAFAnglický jazyk R. Prucklovázk 1/1/025 --
FaF:FDASM_FAFSeparační analytické metody R. Opatřilovázk 1/1/025 --
FaF:FDAVZ_FAFVeřejné zdravotnictví a organizace farmacie T. Ambruszk 1/1/025 --
275 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F0HS1_FAFHodnocení práce školitelem P. Bobáľz 0/1/015 --
FaF:F0PC_FAFPublikační činnost P. Bobáľz 0/0/060 --
FaF:F0VC_FAFVýzkumná činnost P. Bobáľz 0/0/030 --
FaF:F9PC1_FAFPedagogická činnost P. Bobáľz 0/0/040 --
FaF:F9ZP0_FAFZahraniční stáž P. Bobáľz 0/0/050 --
FaF:FDASN_FAFZáklady společenských nauk ve zdravotnictví T. Ambruszk 1/1/015 --
210 kreditů