Chápat informace je více, než je vědět.

Představení studijního programu

Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte základní vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium programovacích jazyků, principů návrhu a implementace algoritmů, ale také studium nezbytných technologií týkajících se například počítačových sítí a informační bezpečnosti.

Seznámíte se také s nezbytnou teorií výpočetní složitosti a narazíte i na problémy, které žádný počítač na světě nikdy nespočítá. Poznáte mnoho dalších metod a přístupů souvisejících s návrhem a analýzou komplexních systémů. Na naší fakultě se z vás stane odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života.

Značnou část svého studia se budete individuálně profilovat volbou nepovinných předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů pak můžete své studium zaměřit na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence, bioinformatika či teorie informatiky jako vědní disciplíny. Seznam povinných předmětů a předmětů jednotlivých zaměření je k nahlédnutí ve studijním katalogu Fakulty informatiky. Během studia prvního ročníku lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Programování a vývoj aplikací.

Své studium můžete doplnit také zapojením se do výzkumných aktivit učitelů nebo spoluprací s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Je studium programu pro vás?

Studium na fakultě informatiky je náročné zejména na schopnost abstraktního myšlení a osobní zodpovědnost při studiu. Máte pochybnosti, jestli studium zvládnete? Spolehlivým ukazatelem je pro vás lehkost, se kterou zvládáte středoškolskou matematiku, případně zájem o logické hádanky či úspěchy v různých šifrovacích hrách.

Studijní plány


Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Bakalářské studium
  Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
  Uchazečům do jednooborového studia Informatika nebo Programování a vývoj aplikací bude prominuta přijímací zkouška v případě, že mají toto studium označeno jako první prioritu, nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií:
  a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
  b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
  c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
  c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
  d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
  e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR s výsledkem výborně nebo chvalitebně,
  f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer),
  g) úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika.,
  h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
  stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Studium

 • Cíle

  Program je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Vyjma základní orientace v oboru získají posluchači znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. V rámci povinně volitelných předmětů nabízí studijní program možnost zaměření studia na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence či teorie informatiky, jako disciplíny.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní principy počítačových systémů, včetně operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí;
  • navrhovat algoritmy a ve zvoleném programovacím jazyce zapsat program pro řešení daného problému;
  • aplikovat různé přístupy k analýze, zpracování a uchování dat podle daných potřeb;
  • vysvětlit pojmy, modely, metody a výsledky teoretické informatiky.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského studijního programu typicky pokračují ve studiu v navazujícím magisterském stupni studia. Ani bezprostřední uplatnění na trhu práce však není problém, jako kvalitní odborníci v oboru budete vysoce ceněni. Můžete například pracovat na řadě pozic se zaměřením na programování či informační technologie.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ve studijním programu Informatika není povinná externí praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U bakalářské práce se očekává, že student především prokáže schopnost zpracovat větší projekt (například vytvořit užitečný program, formulovat a dokázat netriviální tvrzení) a že dokáže své dílo zasadit do relevatního kontextu aktuálního poznání a prezentovat je formou odborného textu. Práce může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Předepsaná struktura práce zahrnuje sekce Kopie prohlášení autora školního díla, Prohlášení o autorství, Obsah, Vlastní text práce, a referencovanou Literaturu. Minimální očekávaný rozsah práce je 30 normostran, vlastního textu (včetně ilustrací).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování tohoto studijního programu budete moci pokračovat v libovolném navazujícím studijním programu se zaměřením na informatiku - kdekoliv na světě. Na bakalářský studijní program Informatika na naší fakultě přímo navazují studijní programy

  Teoretická informatika,

  Umělá inteligence a zpracování dat,

  Vizuální informatika a

  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

390
odhadovaný počet přijatých
358
počet aktivních studentů

Fakulta informatiky
Program zajišťuje


Fotogalerie