Ekonomie bez přívlastků

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oblastech ekonomického modelování a metodologie ekonomie. Studium programu je zaměřeno na získání důkladných teoretických poznatků v oblasti ekonometrie a metodologie ekonomie jako takové. Tyto poznatky jsou dále využívány a prakticky aplikovány v oblastech moderní mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií, a to v souladu se zaměřením dizertační práce. Řešená témata v rámci dizertační práce zahrnují specializace v oblasti makroekonomického modelování (s důrazem na oblast monetárních dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy), determinant ekonomického růstu, monetární ekonomie, ekonomie práce, ekonomie migrace, mikroekonomického modelování, teorie her, experimentální ekonomie a institucionální ekonomie.

Součástí náplně programu je tedy rozvíjet vědecko-výzkumný a analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie využívající často náročnější matematicko-statistický aparát.

Rozvoj pedagogických dovedností studentů programu je zabezpečen v rámci možnosti podílet se i na vedení seminářů v předmětech garantovaných katedrou Ekonomie v bakalářských a magisterských studijních programech. Studenti programu obvykle participují na řadě výzkumných projektů, ať již jde o interní projekty specifického výzkumu, projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projekty České národní banky apod., na jejichž řešení se podílejí školitelé a pracovníci katedry Ekonomie. V rámci studia je možné navázat spolupráci a konzultovat témata svých dizertačních prací s řadou odborníků z praxe, např. s pracovníky České národní banky, Národnej banky Slovenska nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

V rámci studia mohou studenti s podporou katedry a fakulty rozvíjet svůj vědecko-výzkumný potenciál v rámci absolvování studijních a vědecko-výzkumných pobytů v zahraničí. Znalosti a dovednosti důležité pro svou budoucí profesní nebo akademickou kariéru mohou studenti programu získat i v rámci účasti na specializovaných letních školách, odborných seminářích, konferencích a workshopech v zahraničí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do DSP 2024/2025 (podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oblastech ekonomického modelování a metodologie ekonomie. Studium programu je zaměřeno na získání důkladných teoretických poznatků v oblasti ekonometrie a metodologie ekonomie jako takové. Tyto poznatky jsou dále využívány a prakticky aplikovány v oblastech moderní mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií, a to v souladu se zaměřením dizertační práce. Řešená témata v rámci dizertační práce zahrnují specializace v oblasti makroekonomického modelování (s důrazem na oblast monetárních dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy), determinant ekonomického růstu, monetární ekonomie, ekonomie práce, ekonomie migrace, mikroekonomického modelování, teorie her, experimentální ekonomie a institucionální ekonomie.

  Součástí náplně programu je tedy rozvíjet vědecko-výzkumný a analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie využívající často náročnější matematicko-statistický aparát.

  Rozvoj pedagogických dovedností studentů programu je zabezpečen v rámci možnosti podílet se i na vedení seminářů v předmětech garantovaných katedrou Ekonomie v bakalářských a magisterských studijních programech. Studenti programu obvykle participují na řadě výzkumných projektů, ať již jde o interní projekty specifického výzkumu, projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projekty České národní banky apod., na jejichž řešení se podílejí školitelé a pracovníci katedry Ekonomie. V rámci studia je možné navázat spolupráci a konzultovat témata svých dizertačních prací s řadou odborníků z praxe, např. s pracovníky České národní banky, Národnej banky Slovenska nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

  V rámci studia mohou studenti s podporou katedry a fakulty rozvíjet svůj vědecko-výzkumný potenciál v rámci absolvování studijních a vědecko-výzkumných pobytů v zahraničí. Znalosti a dovednosti důležité pro svou budoucí profesní nebo akademickou kariéru mohou studenti programu získat i v rámci účasti na specializovaných letních školách, odborných seminářích, konferencích a workshopech v zahraničí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně matematicky formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie
  • využívat moderní matematicko-statistické metody identifikace dynamických ekonomických systémů
  • kriticky hodnotit adekvátnost používání nástrojů a metod současné ekonomie
  • navrhnout vhodný metodologický postup řešení stanoveného ekonomického problému, analyticky a empiricky zpracovat relevantní empirická data o zkoumaném jevu
  • aplikovat odpovídající ekonometrické techniky a fundovaně interpretovat a prezentovat získané výsledky na mezinárodních konferencích
  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích a připravit kompetitivní grantovou žádost
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách, konzultantských společnostech a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů ekonomického rozhodování (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národná banka Slovenska nebo Česká národní banka). Absolventi nacházejí své uplatnění i v akademické sféře. Dobré znalosti empirické práce s daty, ekonomického modelování a metodologie ekonomie jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů, nebo analytických útvarech institucí veřejné správy, průmyslových a obchodních společností.

 • Praxe

  Součástí doktorského studia programu není povinná praxe.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Formální a obsahové požadavky na dizertační práci popisuje směrnice ESF MU:

  https://is.muni.cz/auth/do/econ/ds/9295433/Directive_12_2018.pdf

Základní údaje

Zkratka
D-EKONA
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

1
počet aktivních studentů

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje