Ve světě peněz je dobré být v plusu

Představení studijního programu

Absolvováním tohoto studia získáte široký rozhled v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví, auditingu, daní, finančních trhů, finanční analýzy či podnikových a mezinárodních financí. Získáte tedy velkou výhodu na trhu práce, protože se výuka nezaměřuje na jeden dílčí okruh činností. Hlavní výhodou studia je tak bohatá uplatnitelnost absolventů napříč různými obory ekonomického světa, přičemž studenti nacházejí často uplatnění v řídících funkcích.

Budete si moci zvolit mezi třemi specializacemi: Finanční trhy a investice, Bankovnictví a pojišťovnictví a Finanční řízení, účetnictví a daně. Získáte přitom jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti. Teorii si osvojíte prostřednictvím přednášek či samostudia. Tyto znalosti následně budete aplikovat do praxe na seminářích, které vedou zkušení externí i interní odborníci z praxe. Nechybí zde ani posilování týmového ducha v podobě práce v týmu prostřednictvím různých skupinových projektů.

V průběhu studia si zvolíte druhý jazyk. Nabídneme vám mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, ruštinou a francouzštinou. Zatímco v případě prvního jazyku bude vaše výstupní úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce, u druhého jazyka žádáme výstupní úroveň B2. Kombinace daného typu studia a požadavku na úroveň jazyků pak přispívá k tomu, že jako absolventi naleznete své uplatnění nejen v České republice, ale také v jiných evropských či světových zemích.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímáte se o finance, finanční trhy, bankovnictví či účetnictví a daně?

 • Zajímají vás aktuální trendy ve financích?

 • Nebojíte se pracovat s čísly a matematika vám není úplně cizí?

 • Preferujete kombinaci teoretické a praktické výuky?

 • Chcete být připraveni pro práci v zahraničí?

 • Vyhovuje vám seznámit se s teoretickými znalostmi formou přednášek a nabyté znalosti aplikovat na seminářích?

 • Chtěli byste rovněž nahlédnout do světa legislativy, která se týká daného oboru?

 • Absolvovali jste bakalářský obor podobného zaměření, třeba i na jiné univerzitě?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Studium

 • Cíle

  Studenti v tomto programu jsou připravováni pro výkon řídicích funkcí v sektoru peněžnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční investování, finanční trhy), firemních financích, finančním účetnictví a daních. Program je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, mezinárodního účetnictví, auditingu, přímých a nepřímých daní, pojistného trhu, strukturovaných finančních investičních produktů, fungování burzovních systémů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Analyzovat vývoj finančních trhů a využívat nástroje fundamentální, technické a psychologické analýzy k predikci jejich vývoje.
  • Porozumět a aktivně řídit rizika a hrozby v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví.
  • Volit a aktivně využívat bankovní a pojišťovací produkty k efektivnímu hospodaření a zajištění proti rizikům.
  • Interpretovat finanční data z účetních výkazů sestavených podle různých účetních systémů a tato data využívat k efektivnímu řízení komerčních subjektů.
  • Porozumět daňovému systému ČR a provádět aktivní kroky k optimalizaci daňové zátěže komerčních subjektů.
 • Uplatnění absolventa

  Vaše uplatnění se odvíjí od volby specializace, kterou si zvolíte. V případě specializace Finanční trhy a investice se budete spíše profilovat k působení ve finančních institucích a institucích finančních trhů. Příkladem takové pozice mohou být burzovní analytici, makléři, obchodníci s cennými papíry či investiční poradci.

  V rámci specializace Bankovnictví a pojišťovnictví naprostá většina našich absolventů míří do finančních institucí, zejména bank, pojišťoven či institucí finanční správy.

  Specializace Finanční řízení, účetnictví a daně pak nabízí uplatnění zejména na pozicích hlavních účetních, asistentů auditorů, daňových poradců společností, finančních kontrolorů či na obdobných pozicích. Tato specializace je velmi oblíbená, neboť Brno je centrem účetních, daňových a auditorských společností.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat nepovinný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen v dalším profesním životě, ale zároveň budete za absolvování předmětu oceněni kredity, protože fakulta praxi studentů jednoznačně podporuje.

  Instituci si najdete a zvolíte sami, avšak partneři fakulty každoročně nabízejí studentům různé typy stáží a zkrácených úvazků. Jedním z takových partnerů je například Česká národní banka.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 - 80 stran. Pokyny pro vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí ESF č. 9/2017 a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Studenti si téma volí v rámci předmětu Teze diplomové práce, v němž spolu s vedoucím práce připravují její oficiální zadání obsahující cíl práce, postup práce, použité metody a základní odborné zdroje. Studenti by měli v rámci zpracované diplomové práce předvést schopnost samostatné práce s relevantními odbornými zdroji (včetně zahraničních) a jejich aplikace na zvolený řešený problém. Dle zaměření závěrečné práce se očekává kritická analýza odborných zdrojů, samostatná práce s legislativními normami, formulace vlastních návrhů a doporučení pro řešení zadaného problému. Studující mohou také pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném získání titulu Ing. se můžete ucházet o doktorské studium, které se bude od vašeho předchozího navazujícího magisterského studia výrazně lišit svou formou. Přímá výuka má naprosto minimální zastoupení, větší důraz klademe na vlastní vědecko-výzkumnou činnost.

  Doktorské studium je vhodné zejména pro ty z vás, kteří vidí svou kariéru v akademickém prostředí, ať už českém či zahraničním. Není však výjimkou ani to, že absolventi doktorského studijního programu nacházejí uplatnění na zajímavých pozicích v komerční sféře.

  Doktorské studium má dvě formy – prezenční a kombinovanou. V případě prezenční formy máte nárok na pravidelné stipendium. Zároveň se očekává větší účast na výuce zajišťované danou katedrou a přítomnost na katedře v rozsahu minimálně 20 hodin týdně. Alternativou je kombinovaná forma, která je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí získat doktorský titul studiem současně při plném pracovním úvazku.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

170
odhadovaný počet přijatých
247
počet aktivních studentů
85
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje