Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat

Představení studijního programu

Při studiu tohoto programu získáte základní znalosti a praktické dovednosti týkající se podnikového řízení, práce manažera a znalosti a dovednosti marketingového řízení, doplněné o znalosti a dovednosti z finančního a manažerského účetnictví. Budete se zabývat nejen fungováním podniku jako celku, ale nahlédnete také detailně do jeho jednotlivých procesů a činností a pochopíte, jak spolu navzájem souvisejí a jak se ovlivňují. Kromě toho získáte vhled do fungování podniků v rámci fungování celé ekonomiky, a to jak hospodářské, tak veřejné i regionální.

V rámci tzv. manažerské hry můžete získat důležité manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, rozhodování, plánování, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery včetně efektivní argumentace, vytváření image vůči veřejnosti nebo všeobecné komunikační schopnosti. Zvládnete efektivně vést porady, jednat s lidmi a účinně motivovat spolupracovníky.

Můžete také získat poznatky z řízení provozních a logistických procesů, z finančního řízení a získat také dovednosti v rámci interkulturální komunikace. Pochopíte, proč se manažeři, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé či další aktéři podnikového života chovají tak, jak se chovají a získáte i širší filozofický vhled do podnikání a řízení.

Budete se umět vyjadřovat odborně písemně i ústně nejen v češtině, ale také v angličtině. Naučíte se také odpovídajícím způsobem vyhledávat a vyhodnocovat data, využívat statistické metody, interpretovat statistiky, vysvětlit a předvídat základní vztahy mezi veličinami. A to nejen v podniku, ale i v hospodářství ČR, potažmo ve světě.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete se vyznat ve fungování podniku?

 • Přejete si věci nejen dělat, ale také jim rozumět?

 • Máte analytické myšlení a nebojíte se čísel a jejich zpracovávání?

 • Toužíte po tom pracovat na střední nebo vyšší manažerské pozici, případně se specializovat na konkrétní podnikovou činnost?

 • Chcete se naučit pracovat v týmu nebo jej vést?

 • Potřebujete umět pracovat efektivně a chápat souvislosti?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak jste si vybrali ten správný program.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je základní pochopení účelu a fungování podnikatelské sféry, zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí základních manažerských činností, včetně plánování, organizování kontroly a vedení lidí a dovednosti z oblasti marketingu, včetně ovládnutí základních nástrojů jako jsou propagace, analýza trhu a jeho segmentace trhu. Součástí studia je i osvojení si organizačně právních postupů při zřizování, rozdělování či slučování podniků, společností a jiných institucí. Studenti si v neposlední řadě osvojí také dovednosti z oblasti účetnictví a finančního hospodaření podniku.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat obecné metody odborné práce při studiu daného oboru,
  • ovládat odborný styl vyjadřování v písemném i ústním projevu,
  • ovládat na dobré úrovni angličtinu či jiný světový jazyk, a to jak v oblasti všeobecné, tak v oblasti odborné, orientovaný na ekonomickou terminologii,
  • prezentovat a diskutovat v daném jazyce, je schopen psát zprávy a shrnutí,
  • aplikovat vhodné nástroje kvantitativní analýzy u základních typů ekonomických úloh,
  • interpretovat výsledky statistických šetření, je schopen samostatně vyhledávat data a informace,
  • vysvětlit základní teoretické a metodologické poznatky obecné ekonomické teorie,
  • porozumět teoretickým poznatkům podnikové ekonomiky a managementu,
  • aplikovat tyto poznatky na řešení modelových i praktických situací,
  • zapojit se do týmové práce při řešení modelových situací,
  • aplikovat získané poznatky v praxi,
  • analyzovat vybrané oblasti ekonomiky a řízení reálného podniku,
  • samostatně vykonávat některé činnosti, jako je vedení účetnictví, kalkulace, sestavování a vyhodnocování rozpočtů, marketingových plánů, vedení lidí, plánování apod.
 • Uplatnění absolventa

  Uplatníte se především ve funkcích středního stupně řízení, jako asistenti vrcholových řídících pracovníků nebo jako odborní pracovníci v různých úsecích podniku – například na pozicích analytika, projektanta systému řízení podniku, ekonomicko-organizačního poradce.

  Získané znalosti vám také poskytnou kvalitní základ pro studium stejného nebo příbuzného oboru v navazujícím magisterském studiu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Podpoříme vás prostřednictvím kreditů v absolvování pracovní praxe nebo stáže ve vámi zvoleném podniku. Budete mít také možnost se zapojit do studentských organizací AISEC nebo TopSEC. Díky široké síti spolupracujících univerzit po celém světě budete mít možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ nebo dokonce získat univerzitní titul na University of Huddersfield ve Velké Británii.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 35–45 stran (bez příloh). Bakalářské práce mají obvykle dvě základní části – teoretickou, představující odborná východiska, a praktickou, řešící definovaný manažerský problém v konkrétním podniku. V rámci bakalářské práce student prokazuje svoji schopnost sepsat ucelený odborný text včetně schopnosti nalézt, analyzovat a navrhnout konkrétní řešení praktického a konkrétního problému reálného podniku či organizace. Pokyny pro vypracování bakalářské práce a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu. Můžete však zvolit také některý z příbuzných oborů zaměřených na podnikovou ekonomiku a finance.

  Pokud se rozhodnete pokračovat v programu Podniková ekonomika a management i v navazujícím studiu, kombinací povinně volitelných a volitelných předmětů můžete získat potřebné poznatky a dovednosti, které se očekávají například od marketingových či finančních specialistů, nebo od manažerů řídící provozní procesy.

Základní údaje

Zkratka
B-PEM
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

260
odhadovaný počet přijatých
324
počet aktivních studentů
385
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje