V IT najdeš budoucnost

Představení studijního programu

Je pro vás teoretická informatika příliš odtržená od reálného světa a rádi byste ji propojili s potřebami podniků a organizací? Zajímalo by vás, jak mají informační systémy sloužit podnikům a pomáhat jim v dosahování jejich cílů? Právě propojení informatiky se světem podniků nabízí studijní program Podniková informatika.

V rámci studia si osvojíte znalosti jak z oblasti ekonomiky, tak aplikované informatiky. Díky tomu budete připraveni pro pozice znalce podnikových procesů při vývoji, implementaci a provozování podnikových informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). V praxi tak budete moci působit jako „spojovací můstek“ mezi managementem podniků na různých úrovních a specialisty na informatiku.

Jako absolvent hlouběji porozumíte problematice podnikové ekonomiky ve vztahu k informačním potřebám podniku. Budete umět vytvořit a aplikovat vhodnou metodiku pro úlohy spojené s analýzou stávajícího podnikového informačního systému a na základě informačních potřeb podniku navrhnout jeho úpravy. Díky získaným znalostem a dovednostem se budete moci podílet na řízení projektů rozvoje IS/ICT nebo je navrhovat. Veškerou odbornou komunikaci přitom zvládnete vést v některém ze světových jazyků. Díky teoretickému zázemí z oblasti podnikové ekonomiky a aplikované informatiky také můžete pokračovat ve studiu ve stejném nebo příbuzném studijním programu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o informační a komunikační technologie?

 • Baví vás práce s počítači, tablety a mobilními telefony?

 • Chcete je nejen programovat, ale hlavně také sledovat fungování softwarů v praxi? Vymýšlet, jak tyto programy zdokonalit, aby sloužily manažerům a zaměstnancům tak, jak potřebují?

 • Bavilo by vás řídit tým lidí odpovědných za IS/ICT v podniku?

 • Chcete se naučit přistupovat k řešení problémů analyticky a z širšího nadhledu?

 • Přáli byste si být spojovacím můstkem mezi programátory („ajťáky“) a manažery?

Pokud si říkáte ano, tak je studium našeho programu přesně pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program připravuje studenty na výkon práce související s procesy při návrhu, vývoji, nasazení a provozování informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Tyto procesy mohou abolventi vykonávat anebo řídit buď přímo v podnicích poskytujících IS/ICT, anebo jakýchkoli podnicích výroby a služeb, které IS/ICT používají. Proto si studenti během studia osvojují kromě znalostí podnikové informatiky i znalosti z oblasti podnikového hospodářství a aplikované informatiky. Protože budou absolventi programu v praxi působit jako „spojovací můstek“ mezi managementem podniku včetně jeho řadových zaměstnanců a specialisty na informatiku (např. programátory), sestává se kurikulum programu zejména z předmětů zaměřených na způsob návrhu a tvorby IS/ICT, jejich funkcionality, projektového řízení jejich nasazení, podnikových procesů, které jsou IS/ICT podporovány a řízení podniku obecně.

  Cílem studia je vytvořit předpoklady pro uplatnění absolventů v praxi, a to zejména na pozicích konzultantů, správců a vývojářů podnikových IS/ICT, členů implementačních týmů a projektových manažerů; dále pak také poskytnout kvalitní poznatkové zázemí pro studium navazujícího magisterského stupně stejného nebo příbuzného studijního programu. Pro kvalitní naplnění cílů je studium uskutečňováno ve spolupráci s Fakultou informatiky MU, díky čemuž studenti získají potřebné znalosti v oblasti aplikované informatiky. Studium na obou fakultách taktéž přispívá k uvědomění si mezioborovosti studia a rozdílů dvou různých prostředí (organizačních kultur oblasti IS/ICT a podnikového hospodářství), s kterými se budou absolventi při výkonu své práce typicky setkávat.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • hlouběji porozumět problematice podnikové ekonomiky ve vztahu k informačním potřebám podniků;
  • vytvořit a aplikovat vhodnou metodiku pro úlohy spojené s analýzou stávajícího podnikového IS a na základě informačních potřeb podniku navrhnout úpravy podnikového IS/ICT – v dílčích technických aspektech i v rovině koncepční;
  • navrhnout i podílet se na řízení projektů rozvoje IS/ICT;
  • aplikovat obecné metody odborné práce;
  • vést odbornou komunikaci v některém ze světových jazyků;
  • porozumět teoretickému zázemí podnikové ekonomiky a aplikované informatiky na úrovni, která mu umožní pokračovat v oborově stejném či příbuzném magisterském studiu
  • umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.
  • zformulovat své myšlenky do podoby akademického textu.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia můžete najít uplatnění primárně jako specialisté při zpracovávání analýz podnikových procesů a při specifikaci požadavků na vývoj či přizpůsobení podnikových IS/ICT. Uplatníte se také jako odborníci zabezpečující provoz podnikového IS/ICT, nebo jako manažeři menších projektů rozvoje informačních a komunikačních technologií.

  Dále můžete pracovat na pozicích konzultantů, správců a vývojářů podnikových informačních systémů a komunikačních technologií. Získáte ale také kvalitní základ pro studium navazujícího magisterského stupně stejného nebo příbuzného studijního programu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Na seminářích se seznámíte se základy programování a naučíte se vytvářet programové kódy pro programovací jazyky, které si sami můžete zvolit. V předmětu Podnikové informační systémy pak budete dva semestry objevovat možnosti, které podnikům nabízejí moderní informační systémy – konkrétně to bude ERP Microsoft Navision. Budete-li chtít, můžeme vám v průběhu studia zajistit střednědobé stáže v IT firmách na kvalifikovaných pozicích, kde si prakticky vyzkoušíte nejen to, co jste naučili ve škole, ale i mnohé další.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce je odbornou prací, která využívá exaktní vědecké metody a nástroje pro sběr a analýzu dat a interpretaci výsledků. Při tvorbě práce je nutné využít zejména znalosti získané během bakalářského studia. Práce pokrývá svým zaměřením podnikovou informatiku, což znamená, že v ní musí být přítomny obě disciplíny oboru - aplikovaná informatika i podnikové hospodářství. Stěžejní částí bakalářské práce je návrhová část, představující studentem navržené řešení (či alternativní řešení) zvoleného problému. Návrhy jsou zdůvodněny a vyhodnoceny ve svém kontextu, včetně ekonomického vyhodnocení. Pokyny pro vypracování bakalářské práce a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete ve studiem příbuzného navazujícího magisterského programu Podniková ekonomika a management.

Základní údaje

Zkratka
B-POIN
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

62
počet aktivních studentů
77
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s