(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání

Představení studijního programu

Program Bezpečnostní a strategická studia (BSS) je zaměřen na důkladné poznání problematiky bezpečnosti a strategie v soudobém světě. Studenti a studentky budou umět analyzovat, srovnávat a předpovídat různé fenomény z oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti. Během studia se seznámí se současnými technologickými výzvami v bezpečnostní oblasti. Pozornost je věnována i aplikaci vědeckých poznatků z bezpečnostních a strategických studií v praxi. Studijní program využívá propojení akademických znalostí vyučujících a jejich zkušeností z praktického angažmá v bezpečnostně-politické, mediální a společenské sféře. 

Hlavní výhodou studia je jeho interakce s aktuálním bezpečnostně-strategickým vývojem a se současným vědeckým výzkumem v dané oblasti. Studium je uskutečňováno formou přednášek a interaktivních seminářů. V těch studenti a studentky zpracovávají a prezentují vlastní práce a závěry. Studium je doplňováno exkurzemi a vystoupeními expertů z praxe (včetně absolventů), z nichž někteří se podílejí i na hodnocení studentských prací.

Součástí studia je i praxe v instituci s bezpečnostním zaměřením. Studenti a studentky mají možnost zapojit se do výzkumných projektů katedry. Při BSS působí studentské spolky, které uskutečňují široké spektrum odborných i méně formálních aktivit vázaných na program.

Prostředí Masarykovy univerzity obecně nabízí i nadstandardní zázemí ve formě knihoven a databází. Důraz je kladen i na sport a kulturu ve vazbě na studentský život. Už během studia se studentům otevírají možnosti publikační činnosti a zahájení kariérního růstu. Program je se souhlasem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR akreditován se zaměřením na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky. Spektrum uplatnění absolventů a absolventek je však mnohem širší.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás soudobý bezpečnostní vývoj v České republice i ve světě a jeho perspektivy?

 • Je pro vás důležité při studiu využívat precizní zdroje informací a moderní technologie v kontextu sociálně-vědního poznání bezpečnosti a strategie?

 • Chcete být připraveni na kariéru v mezivládních organizacích, ve státních institucích nebo v soukromém komerčním i neziskovém sektoru s bezpečnostním zaměřením?

Odpovídáte kladně? Pak je pro vás naše studium to pravé. Výhodou je absolvování bakalářského programu Bezpečnostní a strategická studia nebo obdobně zaměřeného programu, nicméně po absolvování přijímacích zkoušek je možné studium zahájit i s jiným bakalářským vzděláním.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkouška do studijního programu bezpečnostní a strategická studia probíhá ve dvou kolech, přičemž první kolo není povinné.

  V prvním kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč nahraje do e-přihlášky v termínu do 15. 12. 2023 (pro nástup do studia na jaře 2024). Jedná se o motivační dopis pro studium a krátký strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v prvním kole rozhodnout o odpuštění druhého kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky prvního kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději dva týdny před konáním druhého kola přijímací zkoušky.

  Pokud uchazeč v prvním kole dostatečné bodové hodnocení nezískal (nebo požadované materiály neodevzdal), absolvuje druhé kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2024.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Povinná literatura k 2. kolu přijímací zkoušky je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostní a strategická studia a je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: https://polit.fss.muni.cz/pro-studenty/informace-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Maximální možný počet dosažených bodů v obou kolech přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů. Výsledky z prvního a druhého kola přijímací zkoušky se nesčítají.

  V prvním kole komise hodnotí materiály dodané uchazečem – strukturovaný životopis a motivační dopis. Při hodnocení se členové komise zaměřují primárně na dva aspekty. Na to, jaká je představa uchazeče o jeho budoucím studijním zaměření, příp. kariérním výhledu, a na to, jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže.

  Písemný test ve druhém kole obsahuje celkem čtyři otevřené otázky, za každou z nich je možné získat 25 bodů.

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium BSS umožňuje studentům a studentkám získat důležité teoretické a metodologické zázemí pro pokročilou analýzu, komparaci a predikci soudobých bezpečnostních fenoménů. Studenti a studentky mají možnost zpracovávat úkoly na základě jejich specifických odborných zájmů a jsou vedeni jak k individuální, tak i k týmové výzkumné práci i aplikačním činnostem. Při studiu je kladen důraz na využití moderních technik i technologií. S ohledem na část výuky v angličtině jsou studenti a studentky schopni i expertního působení v transnacionálním rámci. Studenti a studenty pracují s databázemi a zdroji z bezpečnostní oblasti a vyhledávají a analyzují bezpečnostní data a informace. Písemné výstupy mají charakter expertních studií i vědeckých textů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Objasňovat, komparovat a predikovat vývoj bezpečnostních fenoménů ze sociálně-vědního pohledu
  • Chápat a vysvětlovat trendy ve vývoji technik, metod a teorií bezpečnostních a strategických studií
  • Analyzovat konfliktní a krizové situace v oblasti domácí i mezinárodní bezpečnosti a zpracovávat plány jejich řešení
  • Využívat odborné informační a zdrojové bezpečnostní databáze
  • Formulovat výzkumné problémy v bezpečnostní oblasti ze sociálně-vědního pohledu a zpracovávat expertní studie a odborné texty
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Bezpečnostní a strategická studia mají široké možnosti uplatnění a zájem o ně je velký. Na základě získaných znalostí a schopností se absolventi budou schopni uplatnit jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě a v diplomacii, jako manažeři a analytici v soukromých firmách specializovaných na bezpečnostní oblast.

  Kariéru mohou zahájit i jako příslušníci zpravodajských služeb, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, kde je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (mimo jiné ve vazbě na zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).

  Neztratí se také jako bezpečnostní analytici v médiích specializovaných na bezpečnostní oblast (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.) a také jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Jedním z povinných předmětů v rámci studia je „Bezpečnostní praxe“. Tento předmět může být absolvován v instituci nebo organizaci s bezpečnostním zaměřením v České republice i v zahraničí. Může jít o praxi ve vládní, komerční, mediální i neziskové sféře. S vybranými státními i nestátními institucemi jsou na úrovni univerzity, fakult nebo kateder sjednány smlouvy či memoranda.

  Další praxe probíhají na základě ad hoc nabídek od institucí a organizací. Studenti a studentky si však mohou vybrat praxi i na základě svých kontaktů (podléhá však schválení od pověřeného vyučujícího).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce má doporučený rozsah 44.000 – 180.000 znaků včetně mezer (80-100 normostran). Do rozsahu se započítává vlastní text včetně poznámkového aparátu; nezapočítávají se titulní list, čestná prohlášení, poděkování, obsah, seznam zkratek, seznam literatury a přílohy. Cílem předmětu je, aby pod dohledem vedoucího práce, studenti a studentky uskutečnili samostatný výzkum odpovídající zaměření a náročnosti magisterského studia v konkrétní tematické oblasti bezpečnostních a strategických studií a prezentovali jeho výsledky ve standardním odborném textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje katedra. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve své disciplíně relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky programu. Magisterská diplomová práce a její obhajoba se řídí Směrnicí FSS č. 6/2019 „O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity“.

 • Návaznost na další studijní programy

  S magisterským vzděláním z programu Bezpečnostní a strategická studia je možné studovat doktorský studijní program Politologie se specializací Bezpečnostní a strategická studia na Katedře politologie FSS MU. Je samozřejmě možné přihlásit se i na jiné doktorské studijní programy s obdobným zaměřením v ČR i v zahraničí.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-BSS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

83
počet aktivních studentů
84
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje