Nechybíme, následujeme-li přírodu. Michel De Montaigne

Představení studijního programu

Magisterský studijní program Environmentální studia otevíráme pro absolventy a absolventky společenskovědních i přírodovědných bakalářských (i magisterských) programů věnujících se problematice životního prostředí a dále s touto problematikou propojených vědních oblastí. Nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a dále schopnost reflektovat (nejen) svoje výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Během dvouletého prezenčního studia tak věnujeme zásadní pozornost otázkám sociálních, ekonomických, politických, právních, filosofických, historických, religionistických a dalších souvislostech environmentálních problémů.

Studium v návaznosti na bakalářský stupeň dále prohlubuje interpersonální a intrapersonální kompetence studentů. Připravuje je tak na řízení malých i větších týmů, schopnost reflektovat úspěchy i neúspěchy a na základě této reflexe měnit strategie přístupu k řešení problémů.

Zásadní důraz je pak kladen na schopnost propojovat problematiku společenskovědního k otázkám environmentálních problémů a schopnost zhodnotit kvalitu informací, které z obou stran vědeckého spektra o vybraném problému přicházejí.

Magisterské studium je pro přehlednost členěno do studijních bloků – zaměření. První blok sestává z povinných předmětů, které musí absolvovat každý student bez ohledu na své studijní zaměření. Jako příklad můžeme uvést rozšiřující metodologické předměty (Kvantitativní výzkum v environmentalistice, Kvalitativní výzkum v environmentalistice, ad.) nebo předměty přibližující normativní problematiku environmentálních otázek (Environmentální etika II., Estetické vnímání přírody). Následující čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty tak, že jejich absolvování umožní studentovi dobrou orientaci ve zvoleném úžeji orientovaném tématu (tři z těchto čtyřech studijních bloků – zaměření přitom navazují na studijní zaměření Bc. studia a dále jej rozvíjejí). Jedná se o:

A) Společenskovědní reflexe environmentálních problémů (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Kulturní environmentalistika)

B) Občanská sféra a politika (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Občanská angažovanost a veřejná správa)

C) Město, venkov, krajina (urbánní a rurální pohled na environmentální problematiku) – není návaznost na Bc. studijní zaměření

D) Ekologická ekonomie (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Sociálně – ekologické podnikání)

Všechny čtyři bloky jsou přitom nepovinné. Jejich hlavním cílem je umožnit studentům lepší orientaci v jednotlivých oblastech vědeckého a výukového zaměření katedry a jejích studijních programů.

Studijní plány


Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkouška se koná v lednu 2020 a tvoří ji písemný test. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky, všeobecný rozhled a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský obor Environmentální studia a u SZZ dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně).

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  1. STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.;
  2. KOHÁK, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9;
  3. LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6;
  4. DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: https://humenv.fss.muni.cz/media/3127288/skripta_moderni_trendy.pdf
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia činí 100 bodů.

Studium

 • Cíle

  Magisterský studijní program Environmentální studia otevíráme pro absolventy a absolventky společenskovědních i přírodovědných bakalářských (i magisterských) programů věnujících se problematice životního prostředí a dále s touto problematikou propojených vědních oblastí. Těmto studentům nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a dále schopnost reflektovat (nejen) svoje výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Během dvouletého prezenčního studia tak věnujeme zásadní pozornost otázkám sociálních, ekonomických, politických, právních, filosofických, historických, religionistických a dalších souvislostech environmentálních problémů.

  Studium navíc v návaznosti na bakalářský stupeň dále prohlubuje interpersonální a intrapersonální kompetence studentů. Připravuje je tak na řízení malých i větších týmů, schopnost reflektovat úspěchy i neúspěchy a na základě této reflexe měnit strategie přístupu k řešení problémů.

  Zásadní důraz je pak kladen na schopnost propojovat problematiku společenskovědního a přírodovědného přístupu k otázkám environmentálních problémů a schopnost zhodnotit kvalitu informací, které z obou stran vědeckého spektra o vybraném problému přicházejí.

  Magisterské studium je přitom – pro přehlednost členěno do studijních bloků – zaměření. První blok sestává z povinných předmětů, které musí absolvovat každý student bez ohledu na své studijní zaměření. Jako příklad můžeme uvést rozšiřující metodologické předměty (Kvantitativní výzkum v environmentalistice, Kvalitativní výzkum v environmentalistice, ad.) nebo předměty přibližující normativní problematiku environmentálních otázek (Environmentální etika II., Estetické vnímání přírody). Další čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty tak, že jejich absolvování umožní studentovi dobrou orientaci v takto úžeji orientovaném tématu. Tři z těchto čtyřech studijních bloků – zaměření přitom navazují na studijní zaměření Bc. studia a dále jej rozvíjejí. Jedná se o:

  A) Ekologická ekonomie (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Sociálně – ekologické podnikání)

  B) Občanská sféra a politika (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Občanská angažovanost a veřejná správa)

  C) Město, venkov, krajina (urbánní a rurální pohled na environmentální problematiku) – není návaznost na Bc. studijní zaměření

  D) Společnost a environmentální otázky (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Kulturní environmentalistika)

  Všechny čtyři bloky jsou přitom nepovinné. Jejich hlavním cílem je umožnit studentům lepší orientaci v jednotlivých oblastech vědeckého a výukového zaměření katedry a jejích studijních programů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti environmentálních studií, umožňující uplatnění ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru. Absolvent získá schopnost analýzy konkrétních environmentálních problémů.
  • Absolvent prohloubí znalosti nabyté na bakalářském stupni studia především v tématech environmentální a ekologické ekonomie, sociologie, filozofie a etiky, estetiky, psychologie, historie a také vybraných přírodovědných disciplínách.
  • Absolvent si osvojí podrobnou znalost metodologie empirických environmentálních věd a metodiky psaní závěrečných prací. Na základě vlastního výběru získá buď důkladnou znalost kvalitativního, nebo kvantitativního výzkumu.
  • Absolvent si osvojí komplexní schopnost reflexivní vědecké práce navazující na principy práce s vědeckými texty, schopnost vyhodnotit kvalitu vědeckých textů a interpretovat jejich zjištění. Absolvent také získá přehled o normativních otázkách.
  • Absolvent výrazně prohloubí kompetence související s týmovou prací, se systematickým přístupem k řešení problémů, rozvine své analytické schopnosti, schopnost kreativně řešit problémy a prohloubí kritické myšlení.
 • Uplatnění absolventa

  Cílem studia je jak příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných ve své praxi reflektovat environmentální tématiku, tak budoucích řídících pracovníků, zejm. v oblastech environmentální sociologie, ekologické ekonomie, environmentální výchovy či komunikace environmentálních témat. Tito odborníci a řídící pracovníci budou mít jak znalosti přírodovědných souvislostí environmentálních problémů, tak kontext společenské podmíněnosti těchto problémů. Díky tomu budou připraveni získat a úspěšně vykonávat zaměstnání v poměrně širokém spektru organizací řešících z různých hledisek environmentální problémy: od pozic ve státní správě a samosprávě, přes vedení environmentálně zaměřených soukromých podnikatelských aktivit až po pozice v nevládních ekologických a občanských organizacích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Cílem předmětu praxe je umožnit studentům seznámit se s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty, pomoci získat reálnou představu o případném budoucím zaměstnání a také umožnit studentům konfrontovat získané teoretické poznatky v praxi.

  Praxe je povinná a zapisuje se jako kurz HEN408 Odborné praxe. Studující má povinnost absolvovat min. 100 hodin praxe ve vybrané instituci. Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2,5 týdne (dle domluvy s danou institucí, kde je praxe vykonávána). Instituce, v nichž praxe probíhá, by měly mít spojitost s environmentální oblastí a mohou být jak státní (městské či krajské úřady, výzkumné instituce, CHKO), tak nestátní (nevládní environmentální organizace, environmentálně zaměřený podnik či farma atp.)

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce ve studijním programu Environmentální studia je teoretická, přehledová, nebo empirická. Práce se zabývá humanitními a společenskovědními aspekty environmentální problematiky, s možným přesahem k vědám přírodním. Studující by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, uplatnit relevantní metodologii při vypracování empirické práce. Rozsah práce je 18 000 – 29 000 slov základního textu. Za základní text se považuje vlastní text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh, anotace a obsahu práce. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 4/2013 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud chtějí absolventi pokračovat ve studiu dále na doktorském stupni, nabízí naše katedra i další možnost vzdělávání na této úrovni. Již dekádu probíhá na naší katedře doktorské studium, které je nyní akreditováno i jako samostatný program pod názvem Environmentální studia. Stejně jako v magisterském stupni, i zde je možnost (nikoliv však povinnost) studovat ve třech různých zaměřeních - Environmentální aspekty města a krajiny, Proenvironmentální chování a jednání a Environmentální ekonomie. Doktorské studium směřuje především k uplatnění absolventů v akademické sféře, ale pamatuje i na uplatnění v managementu státních i nevládních institucí a organizací. Příprava na magisterském stupni umožňuje absolventům pokračovat i v doktorském studiu na jiných oborech fakulty i jiných společenskovědně zaměřených fakultách a oborech.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje