FSS ENV11 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-ENV Environmentální studia

Diplomová práce

ENSn4528 Diplomový seminář II zapisuje student, který absolvoval ENSn4526 Diplomový seminář I. ENSn4528 Diplomový seminář II si student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat diplomovou práci (zpravidla 4. semestr studia). Student si povinně vybere jeden ze dvou nabízených metodologických předmětů, buď ENSn4446 Kvantitativní výzkum v environmentalistice, nebo ENSn4447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice. Předmět ENSn4448 Práce s odborným textem doporučujeme zapsat v 1. semestru studia (podzimní semestr).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4446Kvantitativní výzkum v environmentalistice J. Činčerazk 2/0/08 3P
FSS:ENSn4447Kvalitativní výzkum v environmentalistice J. Činčerazk 2/2/08 3P
FSS:ENSn4448Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1Z
FSS:ENSn4526Diplomový seminář I K. Stibralz 0/2/06 3P
FSS:ENSn4528Diplomový seminář II K. Stibralz 0/2/06 4P
33 kreditů

Jazyk (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Povinné předměty

Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu. Výjimku tvoří předměty předpokládající znalosti z předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v seznamu přednášek v IS MU, je nutno respektovat. Některé z uvedených předmětů se realizují pouze jednou za dva roky. Vedení katedry důrazně doporučuje studentům magisterského studia, kteří neabsolvovali bakalářský stupeň na FSS MU, aby se zorientovali v požadavcích předmětů magisterského studia na FSS a v požadavcích na absolvování státní závěrečné zkoušky. Doporučujeme, aby si studenti oboru Environmentální studia zapsali ENSn4445 Sociální ekologická ekonomie až po absolutoriu ENSn4444 Ekonomie pro environmentalisty. Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta. Konzultace k tomuto postupu poskytne studijní poradce nebo vedoucí katedry.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4408Odborné praxe K. Stibralz 0/0/0 100 hodin.4 2-
FSS:ENSn4414Ekologie krajiny Z. Ulčákzk 2/0/06 4P
FSS:ENSn4437Hospodaření v krajině K. Stibralzk 2/0/08 2P
FSS:ENSn4439Environmentální etika II B. Binkazk 2/1/08 2Z
FSS:ENSn4444Ekonomie pro environmentalisty B. Binkazk 1/1/08 1Z
FSS:ENSn4449Právo a environmentální problémy J. Činčerazk 0/2/04 3P
FSS:ENSn4653Environmentální historie K. Stibralzk 2/0/07 1Z
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pro studující všech imatrikulačních ročníků existuje možnost volitelného zápisu jednoho ze čtyř studijních zaměření:"Společnost a environmentální otázky", "Občanská sféra a politika“, "Město, venkov, krajina" a "Ekologická ekonomie". Z povinně volitelných předmětů si student vybírá nejméně 41 kreditů (v případě, že využije možnosti získat 5 kreditů prostřednictvím volitelných předmětů), respektive 46 kreditů (v případě, že nevyužije možnosti získání kreditů z volitelných předmětů), a to ať již ze sekce povinně volitelné mimo studijní zaměření či z jednotlivých zaměření. Pro absolvování studijního zaměření je student povinen získat alespoň 30 kreditů z předmětů nabízených v daném zaměření. Možnost zapsání předmětů z jiných zaměření není nijak omezena. Student zapsaný do určitého studijního zaměření má zároveň přednostní právo na zápis do předmětů. Student si v průběhu studia může zapsat maximálně dvě studijní zaměření současně. Některé z předmětů se realizují pouze jednou za dva roky.

Společnost a environmentální otázky

Toto zaměření se zabývá vazbami mezi člověkem a přírodou na kolektivní i individuální úrovni. Studenti získávají vhled do vybraných sociologických, psychologických, filozofických a etických teorií, osvojují si metody vědecké práce v terénu a získávají také možnost věnovat se tvorbě odborných textů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4555Sociologie venkova B. Binkazk 1/1/06 3-
FSS:ENSn4581Životní způsob a environmentální problémy V. Pelikánz 1/1/08 2-
FSS:ENSn4585Životní způsob na sklonku Říma L. Kysučanz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4622Environmentální sociologie B. Binkazk 2/0/05 1-
FSS:ENSn4625Tvorba vědeckého textu (praktikum) J. Činčeraz 2/0/010 4-
FSS:ENSn4627Ekopsychologie: Vztah k přírodě a životnímu prostředí K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4652Vision of Environmental Ethics B. Binkaz 0/0/03 4-
FSS:ENSn4664Ekopsychologie II: Nová témata K. Stibralzk 1/1/04 4-
FSS:ENSn4670Křesťanství a environmentální etika - teologický pohled na vztah člověka k přírodě K. Stibralz 0/2/06 --
51 kreditů

Občanská sféra a politika

Občanská sféra a politika je zaměření určené těm, kteří chtějí svoje profesní uplatnění spojit s aktivním občanstvím ať již v rámci veřejné správy, neziskových nevládních organizací nebo politické aktivity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4566Politická geografie rozvoje J. Činčerazk 2/1/05 1-
FSS:ENSn4572Facilitation of Environmental Communication Processes B. Binkazk 0/0/04 1-
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 3-
FSS:ENSn4629Komunikace environmentálních témat s veřejností J. Činčerazk 2/0/08 2-
FSS:ENSn4637Environmentální vzdělávání a jeho evaluace J. Činčerazk 2/0/06 2-
FSS:ENSn4644Environmentální aspekty využívání energie B. Binkazk 1/1/06 1-
FSS:ENSn4647Dotační politiky EU J. Činčerazk 2/0/04 4-
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4654Globální občanství a systémová změna J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSn4662Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 2-
FSS:ENSn4669Institutional and Resource Economics B. Binkazk 2/0/04 --
51 kreditů

Město, venkov, krajina

Město, venkov, krajina se zaměřuje na environmentální souvislosti proměn fyzického prostředí (přírodního i umělého) a na jejich společenskovědní reflexi. Pro toto zaměření jsou charakteristické terénní exkurze.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4440Estetické vnímání přírody K. Stibralzk 2/0/07 2-
FSS:ENSn4555Sociologie venkova B. Binkazk 1/1/06 3-
FSS:ENSn4580Současná kulturní dimenze přírody a krajiny - exkurze K. Stibralz 0/0/0 1 týden.3 2-
FSS:ENSn4585Životní způsob na sklonku Říma L. Kysučanz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4604Botanický seminář - Vegetace střední Evropy L. Tichýzk 2/0/0 9 přednášek je doplněno exkurzemi.7 2-
FSS:ENSn4623Příroda a krajina v současném umění K. Stibralzk 2/0/05 2-
FSS:ENSn4633Studying Local Rural Systems K. Stibralz 0/2/04 2-
FSS:ENSn4648Město a krajina: mezi ideály a každodenností K. Stibralzk 2/2/08 1-
FSS:ENSn4650Ochrana biodiverzity K. Stibralzk 1/1/05 2-
FSS:ENSn4662Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 2-
53 kreditů

Ekologická ekonomie

Toto studijní zaměření je určeno studentům, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti ekologické krize, o kritiku ekonomického středního proudu a o hledání alternativ v oblasti ekonomické teorie, veřejných politik i (eko-sociální) podnikatelské praxe.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4445Sociální ekologická ekonomie B. Binkazk 1/1/07 2-
FSS:ENSn4566Politická geografie rozvoje J. Činčerazk 2/1/05 1-
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 3-
FSS:ENSn4624Etické a lokální ekonomiky B. Binkazk 0/2/05 4-
FSS:ENSn4633Studying Local Rural Systems K. Stibralz 0/2/04 2-
FSS:ENSn4644Environmentální aspekty využívání energie B. Binkazk 1/1/06 1-
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4654Globální občanství a systémová změna J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSn4656Developing an eco-social enterprise K. Stibralz 0/0/03 --
FSS:ENSn4659Seminář k ekonomii pro environmentalisty B. Binkaz 0/2/04 3-
FSS:ENSn4669Institutional and Resource Economics B. Binkazk 2/0/04 --
47 kreditů

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4420Blok expertů K. Stibralz 2/0/03 --
FSS:ENSn4665The Ethics of Land-Based Song K. Stibralz 2/0/02 --
FSS:ENSn4667Úvodní kurz do studia environmentálních studií J. Činčeraz 0/0/04 1-
FSS:ENSn4671Seminář k environmentálnímu filmu K. Stibralz 0/2/03 --
FSS:ENSn4672Sociologie nerůstu B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENSn4679Antropocén: filosofické reflexe K. Stibralz 1/1/0 Výuka probíhá blokově vždy jedenkrát za dva týdny.5 --
FSS:MEBn5017Renewable Energy and the Energy Transition J. Osičkazk 2/0/03 --
23 kreditů