ENSn4526 Diplomový seminář I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Péter Szabó, Ph.D. M.A. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ENSn4526/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Fraňková
ENSn4526/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
ENSn4526/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Chabada
ENSn4526/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Krajhanzl
ENSn4526/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Medek
ENSn4526/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Pelikán
ENSn4526/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Binka
ENSn4526/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Stibral
ENSn4526/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Szabó
ENSn4526/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Ulčák
ENSn4526/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Vlašín Johanisová
ENSn4526/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Židek
ENSn4526/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Činčera
ENSn4526/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostalík
Předpoklady
! HEN526 Diplomový seminář I &&! NOW ( HEN526 Diplomový seminář I )&& TYP_STUDIA ( N )
Předmět si studenti zapisují v semestru, předcházejícím semestru ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. Předmět ENSn4526 je prerekvizitou pro zápis ENSn4528, ENSn4528 student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat práci (zpravidla 4. semestr studia u mgr. programu ENS)
Výstupy z učení
Student předmětu:
- bude schopen formulovat v oboru environmentální studia relevantní výzkumný problém a na něj navázanou výzkumnou otázku - dokáže připravit rešeršní studii k vybranému problému a formulovat algoritmus výběru jednotlivých zdrojů
- schopen vytvořit výzkumný design odpovídající zvolené výzkumné otázce a problému, tak aby odpovídal výzkumnému záměru a reflektoval dosavadní poznatky z dané oblasti
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nutné absolvovat před zapsáním ENSn4528. Jedná se předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSn4526