HEN446 Kvantitativní výzkum v environmentalistice

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 U35
Předpoklady
! ENSn4446 &&! NOW ( ENSn4446 )&&(! HEN447 Kvalitativní výzkum && ! NOW ( HEN447 Kvalitativní výzkum ) && ( ENS117 Úvod do metodologie || ( SOC106 Metodologie sociálních věd && SOC108 Statistická analýza dat )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student/ka si smí zaregistrovat/zapsat a absolvovat pouze jeden z předmětů HEN446 Kvantitativní výzkum a HEN447 Kvalitativní výzkum
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako shrnutí, opakování a prohloubení metodologických znalostí, nabytých v průběhu studia. Jeho hlavním cílem je vybavit posluchače a posluchačky kompetencemi k realizaci vlastního empirického projektu formou kvantitativní metodologie. S tím je spojena také seminární forma výuky, která klade důraz na průběžnou práci, vedoucí ke zpracování podstatných metodologicky exponovaných pasáží magisterské práce, či jiného projektu. Vedlejším cílem je vybavit studenty a studentky schopností kriticky zhodnotit a interpretovat výsledky publikovaných kvantitativních výzkumů. Kurz je rozdělen do tří bloků, jejichž smyslem je osvěžit epistemologické základy, projít základní etapy výzkumného procesu a vysvětlit logiku statistické analýzy a společensko-vědní interpretace dat v kvantitativním paradigmatu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - navrhnout metodologii kvantitativního výzkumu - analyzovat kvantitativní data prostřednictvím základních statistických metod - interpretovat výsledky kvantitativních analýz a kriticky je zhodnotit (např. v publikovaných výstupech)
Osnova
 • BLOK I: METATEORETICKÉ ZÁKLADY Smyslem této části kurzu je připomenout, zopakovat a prohloubit teorie poznání relevantní pro specifickou oblast sociálních věd. Velmi stručně připomenout linii od racionalistických a empiricistických filosofických stanovisek přes pozitivismus a jeho aktualizace k současným kritickým pohledům. Jde o připomenutí základních principů, na nichž jsou kvantitativní přístupy konstruovány. 1. lekce: VĚDECKÉ ZKOUMÁNÍ - PŘIPOMENUTÍ EPISTEMOLOGICKÝCH VÝCHODISEK 2. lekce: PRVKY VÝZKUMNÉ PRAXE - TEORIE, MODELY, KONCEPTY, HYPOTÉZY BLOK II: FÁZE VÝZKUMU Smyslem tohoto bloku je projít zásadní body výzkumného procesu. Důraz je kladen zejména na transformaci teoretických konceptů do formy arbitrárně stanovených měřitelných indikátorů. Součástí bloku jsou práce na vlastním návrhu výzkumu. Detailní obsah lekcí je předmětem dohody, tak aby kurs byl co nejvíce užitečný pro zpracování magisterské práce. 3. lekce: KONCEPTUALIZACE A OPERACIONALIZACE 4. lekce: FORMY REPREZENTATIVITY 5. lekce: VÝZKUMNÝ DESIGN – TYPY KVANTITATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ BLOK III: LOGIKA ANALÝZY A INTERPRETACE DAT Smyslem tohoto bloku je osvěžit a prohloubit znalost principů analýzy dat. Zejména jde o schopnost představit si principy analýzy v souvislosti s návrhem výzkumného problému i designu, schopnost zvážit možnosti analýzy již v přípravné fázi výzkumu. Tento blok má největší variabilitu: může po vzájemné dohodě se studenty probíhat formou seminárních dílen na vlastních datových souborech s využitím analytického softwaru SPSS, může probíhat jako příklady podpořený úvod do principů analýzy, jenž nevyžaduje vlastní práci s daty. 6. lekce: VSTUP DO ANALÝZY: OSVĚŽENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ 7. lekce: POPISNÁ ANALÝZA POČETNĚ A GRAFICKY 8. lekce: TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ: VĚCNÉ HYPOTÉZY A STATISTICKÁ INFERENCE 9. lekce: ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ – ZÁKLADNÍ TECHNIKY 10. lekce: ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ - PRINCIPY POKROČILEJŠÍCH METOD (REGRESE, MODELY) 11. lekce: PREZENTACE VÝSTUPŮ, SHRNUTÍ KURZU
Literatura
  povinná literatura
 • De Vaus, D. A. (2002). Surveys in social research (5. ed). Crows Nest, NSW: Allen & Unwin.
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2010. xxiv, 530. ISBN 9780495598428. info
 • HUGHES, J. A. Theory and methods in sociology : an introduction to sociological thinking and practice. Houndmill, Basingstoke, Hampshire ;: Palgrave Macmillan, 2007. xii, 364. ISBN 9780333772867. info
 • TRIGG, Roger. Understanding social science : a philosophical introduction to the social sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ix, 270. ISBN 0631218718. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  doporučená literatura
 • Elster, J. (1989). Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
 • Rumsey, D. J. (2007). Intermediate statistics for dummies. Indianapolis, IN: Wiley Pub., Inc.
 • Griffith, A. (2010). SPSS for dummies (2nd ed). Hoboken, N.J. ; Chichester: John Wiley.
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
 • FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 8086429105. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
Výukové metody
- Přednášky - cvičení - Úkoly stimulují průběžné řešení magisterské práce - Závěrečná prezentace shrnující vypracované úkoly - diskuze - Testy aktivizují práci s literaturou
Metody hodnocení
• Docházka – každá lekce=2 body – celkem 20 bodů (první lekce se nepočítá) • 5 průběžných úkolů – úkol = 4 body – celkem 20 bodů • Závěrečná prezentace = 10 bodů • Testy: 2 průběžné testy (2x10 bodů) 1 závěrečný test (30 bodů) • K úspěšnému absolvování kurzu je nutno splnit všechny úkoly a získat minimálně 60 bodů z celkových 100 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/HEN446