ENS117 Úvod do metodologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Čada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renata Svobodová (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–15:40 U32
Předpoklady
! ENSb1117 Úvod do metodologie &&! NOW ( ENSb1117 Úvod do metodologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, metodami a výzkumnými technikami výzkumu v sociálních vědách, a to jak v jeho kvantitativní, tak kvalitativní podobě. Formou přednášek, četby základních metodologických textů a praktických civčení získaji studenti nejen nutné znalosti, ale také potřebné praktické dovednosti k tomu, aby mohli kriticky interpretovat výsledky sociálněvydních výzkumů. Vedle designu výzkumu budou studující seznámeni se základními principy prezentace výsledků a tvorby akademického textu.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen/schopna identifikovat rysy základních výzkumných přístupů v sociálních vědách a jejich silné a slabé stránky. Bude schopen/schopna vybrat vhodný design výzkumu vzhledem k výzkumné otázce a charakteru výzkumného problému. Porozumí sběru dat a jejich vyhodnocení.
Osnova
  • 1. Uvedení do problematiky; 2. Výzkumná otázka a výzkumný design; 3. Primární a skundární data; 4. Experiment; 5. Základy demografie; 6. Design kvantitativního šetření a výběrová výzkumná šetření; 7. Statistická analýza dat; 8. Design kvalitativního výzkumu; 9. Analýza kvalitativních dat; 10. Prezentace zjištění a výzkumná etika
Literatura
    povinná literatura
  • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
  • BRYMAN, Alan. Social research methods. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012. xli, 766. ISBN 9780199588053.
  • ESTERBERG, Kristin G. Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill, 2002. xv, 256. ISBN 9780767415606.
  • CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. London ;: Sage Publications, 2006. xiii, 208. ISBN 0761973532.
  • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 13th ed., international ed. [Australia]: Wadsworth Cengage Learning, 2013. xxiii, 584. ISBN 9781133050094.
Výukové metody
Výukové metody zahrnují přednášky, individuální práci studentů (četba povinné literatury) a diskuse.
Metody hodnocení
Průběžné plnění domácích úkolů, průběžný a závěrečný test.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ENS117