ENS122 Práce s odborným textem

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 P22; a Pá 11. 10. 8:00–9:40 U42
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ENS122/01: Pá 18. 10. 8:00–9:40 PC25, Pá 1. 11. 8:00–9:40 PC25
Předpoklady
! ENSb1122 Práce s odborným textem &&! NOW ( ENSb1122 Práce s odborným textem )&&( TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání dovedností pro kritickou analýzu textů a tvorbu a prezentaci vlastních vědeckých textů.
Dílčími cíli předmětu je zlepšení následujících dovedností: - rozlišit různé typy textů dle účelu a obsahu
- pojmenovat hlavní myšlenku textu
- analyzovat východiska, předpoklady a postoje autora
- vyhodnotit kvalitu argumentace autora
- vyhodnotit, jaké téma je odborně důležité, nedostatečně popsané a autorovi či autorce dosažitelné
- konstruovat text na základě konkrétního záměru s jasně formulovanou hlavní myšlenkou
- vyhledávat zdroje v různých typech databází a on-line katalogů
- citovat zdroje správně a dle normy
- vybírat relevantní informace z různých informačních zdrojů a použít je v rešerši
- pochopit proces tvorby textu od formulace otázky až po finální verzi rukopisu
- inspirovat se podpůrnými systémy pro čtení a psaní textů
- prezentovat výstižně výstupy své práce
- poskytovat kvalitní zpětnou vazbu k textům
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět odbornému textu za využití podpůrných nástrojů; - analyzovat strukturu textu, jeho východiska, argumenty a závěry z hlediska konzistence a relevance; - identifikovat problematické aspekty textu z hlediska předkládaného diskurzu a logiky; - reflektovat vlastní východiska a v textu formulovat vlastní předpoklady, argumenty a závěry; - vytvořit strukturu textu přehledně a s odpovídajícím propojením na jiná místa vlastního textu i cizích myšlenek.
Osnova
 • 1. Úvod do práce s textem (1 hod.)
 • 2. Analýza textů (4 hod.)
 • 3. Proces tvorby textu (1 hod.)
 • 5. Základy psaní vědeckého textu (4 hod.)
 • 6. Prezentace vědecké práce (2 hod.)
 • 7. Procvičování získaných dovedností (1 hod.)
Literatura
  doporučená literatura
 • BROOKFIELD, Stephen. Teaching for critical thinking : tools and techniques to help students question their assumptions. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2012. xix, 280. ISBN 9781118146729. info
 • Cottrell, S. „Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument.“ Palgrave Study Skills. London: Palgrave Macmillan, 2011.
 • Cooper, S., Patton R.: „Writing Logically, Thinking Critically.“ San Francisco: Pearson/Longman, 2013.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
V kurzu budeme zejména pracovat aktivně s konkrétními texty a přímo procvičovat jednotlivé dovednosti. Praktická cvičení budou kombinována s výkladem relevantních informací.
Metody hodnocení
Metody hodnocení
Studenti budou během kurzu vypracovávat konkrétní úkoly vztažené k jejich tématu budoucí bakalářské práce. Hodnocení bude hodnocení kombinací práce v hodinách (aktivního zapojení do řešených cvičení) a hodnocení odevzdaných úkolů.
Podmínky pro ukončení předmětu:
Aktivní účast na cvičeních, odevzdání průběžných a závěrečného úkolu dle zadaných kritérií.
Maximum možných získaných bodů: 60, Minimální počet bodů pro zápočet: 50
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět je určený pouze studentům bakalářského studia. Pro magisterské studenty je nově otevřen předmět s obdobnými cíli a obsahem – HEN448.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ENS122