ENSb1117 Úvod do metodologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS117 Úvod do metodologie &&! NOW ( ENS117 Úvod do metodologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, metodami a výzkumnými technikami výzkumu v sociálních vědách, a to jak v jeho kvantitativní, tak kvalitativní podobě. Formou přednášek, četby základních metodologických textů a praktických civčení získaji studenti nejen nutné znalosti, ale také potřebné praktické dovednosti k tomu, aby mohli kriticky interpretovat výsledky sociálněvydních výzkumů. Vedle designu výzkumu budou studující seznámeni se základními principy prezentace výsledků a tvorby akademického textu.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen/schopna identifikovat rysy základních výzkumných přístupů v sociálních vědách a jejich silné a slabé stránky. Bude schopen/schopna vybrat vhodný design výzkumu vzhledem k výzkumné otázce a charakteru výzkumného problému. Porozumí sběru dat a jejich vyhodnocení.
Osnova
  • 1. Uvedení do problematiky; 2. Výzkumná otázka a výzkumný design; 3. Primární a skundární data; 4. Experiment; 5. Základy demografie; 6. Design kvantitativního šetření a výběrová výzkumná šetření; 7. Statistická analýza dat; 8. Design kvalitativního výzkumu; 9. Analýza kvalitativních dat; 10. Prezentace zjištění a výzkumná etika
Literatura
    povinná literatura
  • BRYMAN, Alan. Social research methods. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012. xli, 766. ISBN 9780199588053. info
  • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
  • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 13th ed., international ed. [Australia]: Wadsworth Cengage Learning, 2013. xxiii, 584. ISBN 9781133050094. info
  • CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. London ;: Sage Publications, 2006. xiii, 208. ISBN 0761973532. info
    neurčeno
  • ESTERBERG, Kristin G. Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill, 2002. xv, 256. ISBN 0767415604. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují přednášky, individuální práci studentů (četba povinné literatury) a diskuse.
Metody hodnocení
Průběžné plnění domácích úkolů, průběžný a závěrečný test.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.