Společně porozumět Evropě.

Představení studijního programu

Magisterský studijní program Evropská studia se zaměřuje na rozvoj dovedností, které jsou potřeba pro porozumění politickému dění v Evropě a jeho následné ovlivňování. Program věnuje pozornost zejména evropské integraci, ale zabývá se také děním v evropských státech.

Výuka je zaměřena na interakci se studenty a aplikaci získaných dovedností. Značná pozornost je proto věnována seminářům a kurzům rozvíjejícím analytické schopnosti a dovednosti. Pozornost se ovšem zaměřuje i na prezentační a argumentační dovednosti. Nedílnou součástí programu je buď stáž (například v institucích Evropské unie) nebo zahraniční výjezd (nejčastěji v rámci programu Erasmus +). To vše dává absolventům komparativní a mezi potenciálními zaměstnavateli vysoce ceněnou výhodu.

Program je koncipován pro komunitu přibližně 15-20 studentů v ročníku, což mu vtiskuje individuální a osobitý ráz. To klade důraz na intenzivní komunikaci jak mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a vyučujícími. Absolventi programu po studiích začínají perspektivní kariéry v organizacích státní správy, institucích Evropské unie či v médiích.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás, jak funguje moderní evropská politika a jak ji aktivně vytvářet?

 • Láká vás perspektiva práce v mezinárodním prostředí?

 • Dovedete si svou budoucnost představit v politickém nebo veřejnému dění blízkém světě?

 • Chcete ovlivňovat zahraniční a evropskou politiku České republiky?

Odpovídáte kladně? Tak pojďte studovat k nám!

Studium programu nevyžaduje bakalářské vzdělání ve stejném programu nebo v politologické disciplíně. U přijímacího řízení se ověřuje především motivace pro studium.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Evropská studia klade důraz na reflexi nejnovějšího vývoje v rámci své disciplíny. Důraz je položen na nejvýznamnější aspekty evropského integračního procesu, jež se týkají role a postavení Evropské unie, jejích členů a ostatních evropských států, dále na rozvoj teoretických aspektů programu a na aplikaci těchto poznatků v praxi. Program kombinuje teoretické i prakticky zaměřené předměty a obměňuje skladbu povinně volitelných předmětů (včetně rostoucího počtu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce). Usiluje o zvýšení podílu přednášejících z praxe v rámci celého studia. Program si klade za cíl udržení optimálních poměrů mezi učiteli a studenty tak, aby byl zjištěn prostor pro vedení individuálních konzultací a seminární ráz výuky. Předměty, které se během studia programu vyučují, reagují na vývoj evropských studií jako vědní disciplíny. V souladu s vývojem disciplíny dochází v neposlední řadě k intenzivnímu rozvíjení metodologické stránky výzkumu v oblasti evropských studií. Reflexe vývoje evropských studií a snaha o udržení kroku s dalšími významnými pracovišti v Evropě i ve světě se odráží i ve velké pozornosti, jež je kontinuálně věnována internacionalizaci výuky v rámci programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět EU jako politickému systému, aplikovat teoretické přístupy evropské integrace a interpretovat evropskou politiku
  • používat koncept evropeizace a analyzovat dopady tohoto procesu v jednotlivých státech
  • porozumět roli organizovaných zájmů v EU, mechanismu jejich prosazování a dokáží identifikovat jejich hlavní aktéry
  • kvalifikované a erudované analýzy v jednotlivých oblastech evropské integrace a evropské politiky
  • aplikovat relevantní kvalitativní a kvantitativní metodologii a teoretické koncepty v oblasti výzkumu evropské politiky a mezinárodních vztahů
  • zpracovat obsáhlejší koherentní analýzu relevantního problému (text na úrovni magisterské práce)
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského programu tradičně nacházejí uplatnění ve státní správě, médiích, orgánech samosprávy nebo v dalších institucích veřejné sféry, jako jsou například stálé zastoupení ČR při EU, Úřad vlády ČR, ministerstva a další. Absolventi programu disponují výbornými analytickými a formulačními dovednostmi, erudovanou znalostí evropské politiky, prezentačními a argumentačními schopnostmi a vysokou adaptabilitou.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí programu je buď výjezd na zahraniční školu (typicky partneři v rámci programu Erasmus +) nebo střednědobá stáž v relevantní instituci (ministerstvo, think-tank, samospráva). Účelem tohoto prvku studia je povzbudit u studentů samostatnost a schopnost uplatňovat poznatky z výuky v praxi.

  Stáže a zahraniční výjezdy jsou oceňovanou složkou studia, kterou v profilu absolventa akcentují zejména prestižní zaměstnavatelé. Během stáží studenti často navazují kontakty, které jsou jim velmi užitečné při vstupu na pracovní trh.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce musí být prací typu výzkumná práce. Očekává se širší záběr tématu a pokročilejší provedení analýzy. Každá diplomová práce musí obsahovat abstrakt. Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studenta ke konzultacím s vedoucím práce stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa studenta při zpracovávání práce. Cílem výzkumné práce je obohatit naše poznání určitého jevu nebo tématu. Základem výzkumné práce je tedy novost poznatků, které přináší. Výzkumná práce stanoví výzkumnou otázku, zhodnotí, jak na tuto otázku odpovídá existující odborná literatura, určí, co v existující odborné literatuře chybí a tuto mezeru v poznání pak zaplní. Podrobné pokyny pro psaní diplomové práce jsou dostupné na adrese http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-agenda/pokyny-ke-szz

 • Návaznost na další studijní programy

  Katedra nabízí motivovaným absolventům doktorský studijní program Mezinárodní vztahy a evropská politika. Jeho cílem je další prohloubení analytických schopností v oblastech mezinárodní a evropské politiky a příprava na samostatnou akademickou dráhu, kterou absolventi rozvíjejí jak na českých, tak i na zahraničních pracovištích, jako jsou univerzity či think-tanky.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-EVS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

46
počet aktivních studentů
35
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje