Společně porozumět Evropě.

Představení studijního programu

Magisterský studijní program Evropská studia se zaměřuje na rozvoj dovedností, které jsou potřeba pro porozumění politickému dění v Evropě a jeho následné ovlivňování. Program věnuje pozornost zejména evropské integraci, ale zabývá se také děním v evropských státech.

Výuka je zaměřena na interakci se studenty a aplikaci získaných dovedností. Značná pozornost je proto věnována seminářům a kurzům rozvíjejícím analytické schopnosti a dovednosti. Pozornost se ovšem zaměřuje i na prezentační a argumentační dovednosti. Nedílnou součástí programu je buď stáž (například v institucích Evropské unie) nebo zahraniční výjezd (nejčastěji v rámci programu Erasmus +). To vše dává absolventům komparativní a mezi potenciálními zaměstnavateli vysoce ceněnou výhodu.

Program je koncipován pro komunitu přibližně 15-20 studentů v ročníku, což mu vtiskuje individuální a osobitý ráz. To klade důraz na intenzivní komunikaci jak mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a vyučujícími. Absolventi programu po studiích začínají perspektivní kariéry v organizacích státní správy, institucích Evropské unie či v médiích.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás, jak funguje moderní evropská politika a jak ji aktivně vytvářet?

 • Láká vás perspektiva práce v mezinárodním prostředí?

 • Dovedete si svou budoucnost představit v politickém nebo veřejnému dění blízkém světě?

 • Chcete ovlivňovat zahraniční a evropskou politiku České republiky?

Odpovídáte kladně? Tak pojďte studovat k nám!

Studium programu nevyžaduje bakalářské vzdělání ve stejném programu nebo v politologické disciplíně. U přijímacího řízení se ověřuje především motivace pro studium.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkouška je jednokolová. Přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeči museli povinně nahrát do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024. Jedná se o:

  1. motivační dopis (motivační dopis o rozsahu 2700 až 3600 znaků si bude všímat těchto témat: Proč jste se rozhodli studovat evropská studia na MU? Jak plánujete využít evropská studia ve Vaší budoucí kariéře? Co na evropských studiích shledáváte nejzajímavějšího?),
  2. strukturovaný životopis.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  • Za motivační dopis je možné získat max. 60 bodů
  • Za životopis je možné získat max. 40 bodů

  U motivačního dopisu bude hodnoceno naplnění formálních požadavků (zohlednění témat a dodržení stanoveného rozsahu), přesvědčivost a návaznost argumentace, stylistika a forma (pravopis, úprava), zohlednění obsahu našeho studijního programu. U strukturovaného životopisu budou hodnoceny zahraniční zkušenosti, stáže a pracovní zkušenosti, jazykové vybavení a kvalita formálního zpracování životopisu. Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Program Evropská studia klade důraz na reflexi nejnovějšího vývoje v rámci své disciplíny. Důraz je položen na nejvýznamnější aspekty evropského integračního procesu, jež se týkají role a postavení Evropské unie, jejích členů a ostatních evropských států, dále na rozvoj teoretických aspektů programu a na aplikaci těchto poznatků v praxi. Program kombinuje teoretické i prakticky zaměřené předměty a obměňuje skladbu povinně volitelných předmětů (včetně rostoucího počtu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce). Usiluje o zvýšení podílu přednášejících z praxe v rámci celého studia. Program si klade za cíl udržení optimálních poměrů mezi učiteli a studenty tak, aby byl zjištěn prostor pro vedení individuálních konzultací a seminární ráz výuky. Předměty, které se během studia programu vyučují, reagují na vývoj evropských studií jako vědní disciplíny. V souladu s vývojem disciplíny dochází v neposlední řadě k intenzivnímu rozvíjení metodologické stránky výzkumu v oblasti evropských studií. Reflexe vývoje evropských studií a snaha o udržení kroku s dalšími významnými pracovišti v Evropě i ve světě se odráží i ve velké pozornosti, jež je kontinuálně věnována internacionalizaci výuky v rámci programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět EU jako politickému systému, aplikovat teoretické přístupy evropské integrace a interpretovat evropskou politiku
  • používat koncept evropeizace a analyzovat dopady tohoto procesu v jednotlivých státech
  • porozumět roli organizovaných zájmů v EU, mechanismu jejich prosazování a dokáží identifikovat jejich hlavní aktéry
  • kvalifikované a erudované analýzy v jednotlivých oblastech evropské integrace a evropské politiky
  • aplikovat relevantní kvalitativní a kvantitativní metodologii a teoretické koncepty v oblasti výzkumu evropské politiky a mezinárodních vztahů
  • zpracovat obsáhlejší koherentní analýzu relevantního problému (text na úrovni magisterské práce)
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského programu tradičně nacházejí uplatnění ve státní správě, médiích, orgánech samosprávy nebo v dalších institucích veřejné sféry, jako jsou například stálé zastoupení ČR při EU, Úřad vlády ČR, ministerstva a další. Absolventi programu disponují výbornými analytickými a formulačními dovednostmi, erudovanou znalostí evropské politiky, prezentačními a argumentačními schopnostmi a vysokou adaptabilitou.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí programu je buď výjezd na zahraniční školu (typicky partneři v rámci programu Erasmus +) nebo střednědobá stáž v relevantní instituci (ministerstvo, think-tank, samospráva). Účelem tohoto prvku studia je povzbudit u studentů samostatnost a schopnost uplatňovat poznatky z výuky v praxi.

  Stáže a zahraniční výjezdy jsou oceňovanou složkou studia, kterou v profilu absolventa akcentují zejména prestižní zaměstnavatelé. Během stáží studenti často navazují kontakty, které jsou jim velmi užitečné při vstupu na pracovní trh.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pro práce zadávané na jaře 2024 a v následujících semestrech platí, že studující si vyberou jeden ze dvou typů diplomových prací: 1) Výzkumná práce (research paper) 2) Analytická práce (policy paper). Každá diplomová práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o který typ diplomové práce se jedná. Práce musí být psány v šabloně Masarykovy univerzity pro psaní závěrečných prací. Rozsah diplomové práce činí 10 000 slov s +/- 10% tolerancí (do tohoto rozsahu se započítává pouze čistý text práce, tedy od začátku úvodu do konce závěru, včetně případných tabulek/grafů/poznámek pod čarou; přílohy ani seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítávají). Počet slov je nutné v diplomové práci povinně uvést (v sekci Bibliografický záznam). Podrobné pokyny pro psaní diplomové práce jsou dostupné na adrese https://mve.fss.muni.cz/studenti/zaver-studia.

 • Návaznost na další studijní programy

  Katedra nabízí motivovaným absolventům doktorský studijní program Mezinárodní vztahy a evropská politika. Jeho cílem je další prohloubení analytických schopností v oblastech mezinárodní a evropské politiky a příprava na samostatnou akademickou dráhu, kterou absolventi rozvíjejí jak na českých, tak i na zahraničních pracovištích, jako jsou univerzity či think-tanky.

Základní údaje

Zkratka
N-EVS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

48
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje