FSS EVS11 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-EVS Evropská studia

Obor Evropská studia (dále ES) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce oboru ES. Předměty jiných oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru ES pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na oboru ES vypsány.

Standardní doba studia oboru ES v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 000 znaků).

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

 

Aby se studenti tohoto imatrikulačního ročníku mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru ES celkově 120 ECTS, z toho 64 ECTS za povinné předměty a 56 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti musí mít dále splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u SZZ je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Minimální jazyková kompetence
Informace o katedře mezinárodních vztahů a evropských studií

Vysvětlení prerekvizit

Upozorňujeme na aktuální nabídku letních škol (ohodnocených kredity ECTS, zpoplatněných i bez poplatku) v Obchodním centru MU.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn4500Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn4001Politický systém EU P. Kaniokzk 1/1/09 3Z
FSS:EVSn4002Organizované zájmy v EU M. Pitrovázk 1/1/07 2Z
FSS:EVSn4003Analýza a metody výzkumu evropské politiky P. Kaniokz 0/2/06 2P
FSS:EVSn4004Evropa po roce 1989 V. Hloušekzk 1/1/05 2P
FSS:EVSn4005Evropeizace politických systémů V. Hloušekzk 1/1/09 1P
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 3P
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - Stáž

Studenti musí získat alespoň 10 ECTS z tohoto bloku. Na zakládě volby zahraniční/tuzemské stáže volí studenti vhodný kurz. Množství získaných kreditů je v těchto kurzech přímo úměrné počtu doložených odpracovaných hodin.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 3-
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
53 kreditů

Blok 2

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Předměty v ČJ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5012Ústavní revize EU M. Pitrováz 1/1/06 1-
FSS:EVSn5013Ústavní spory u ESD I. Pospíšilzk 1/1/06 1-
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 4-
FSS:EVSn5029Mezivládní Unie P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU P. Kaniokzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5042Střední Evropa a maďarsko-slovenské vztahy V. Havlíkzk 1/1/06 4-
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU P. Kuchyňkovázk 1/1/05 3-
FSS:EVSn5045Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace P. Fialaz 0/2/06 3-
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 2-
FSS:EVSn5057Kariérní plánování a rozhodování P. Kaniokz 0/2/02 --
FSS:EVSn5061Česká evropská politika P. Kaniokzk 1/1/04 1-
FSS:EVSn5066Analýza evropské politiky P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
98 kreditů
Předměty v AJ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5020Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:EVSn5024Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5058Theoretical Approaches to the Study of the European Union P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSn5059Israel and the EU P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5060European refugee crisis V. Zapletalováz 1/1/04 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5065Brexit: Politics, Policies and Processes M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 2-
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:EGO402EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/18 --
FSS:EGO429Politics of Euroscepticism V. Hloušekzk 1/16 --
FSS:IREn5001European security architecture Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5502Theory of International Relations and European Integration. O. Krpeczk 2/0/03 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 --
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 --
113 kreditů