„PEACE THROUGH STRENGTH.“

Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a světové politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie mezinárodních vztahů, bezpečnostně-strategickou, ekonomickou, energetickou, právní a sociální dimenzi mezinárodních vztahů a zahraniční politiku klíčových aktérů. Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní formalizované statistické, komparativní a interpretační postupy, připraví studenty ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

Studijní plány

Mezinárodní vztahy
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a světové politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie mezinárodních vztahů, bezpečnostně-strategickou, ekonomickou, energetickou, právní a sociální dimenzi mezinárodních vztahů a zahraniční politiku klíčových aktérů. Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní formalizované statistické, komparativní a interpretační postupy, připraví studenty ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • tvořivě používat moderní teorie mezinárodních vztahů při expertní činnosti.
  • teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové politice.
  • samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod.
  • analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální)
  • aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů při expertní činnosti jak ve státní, tak v korporátní sféře.
  • dále se zdokonalovat v oboru.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu se uplatní v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské práce programu je 144 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Magisterská práce má charakter samostatného zpracování zvolené problematiky. Studující mohou pracovat jak s již publikovanými texty, tak s daty přístupnými pro sekundární analýzu. V magisterské práci musí předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, analyzovat primární data, využívat koncepty a teorie mezinárodních vztahů a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Cílem magisterských prací je zejména zdokonalit schopnosti studujících využívat vyučované metody sběru a analýzy dat v expertní činnosti. Generování nových poznatků v oboru je vítáno, ale není u magisterských prací povinností.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 4/2013 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří k nim poprvé přistupují v jarním semestru 2013 a později

 • Návaznost na další studijní programy

  Ti nejlepší absolventi magisterského studijního programu mezinárodních vztahů budou připraveni nastoupit do doktorského studia (po splnění podmínek přijetí) v programu nebo blízkých disciplín jak v ČR, tak v zahraničí. Na FSS MU je možné pokračovat v doktorském programu Mezinárodní vztahy a evropská politika.

 • Další informace
  Více informací na http://mve.fss.muni.cz/

Základní údaje

Název
Mezinárodní vztahy
Zkratka
N-MV
Kód
N0312A200005
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje