PEACE THROUGH STRENGTH.

Představení studijního programu

Jádro studijního programu Mezinárodní vztahy je obsaženo v osmi povinných předmětech, které ztělesňují zaměření Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na mezinárodní bezpečnost a mezinárodní politickou ekonomii.

Jsou jimi následující kurzy: Mezinárodní politická ekonomie, Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích, Strategická studia a bezpečnost, Geopolitika: teorie a reálie, Mezinárodní instituce, Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie, Kvalitativní metody mezinárodních vztahů a Úvod do kvantitativních metod.

Program klade značný důraz na rozvoj kompetencí v cizích jazycích, zejména v angličtině. K výuce povinně volitelných předmětů jsou každoročně zváni odborníci ze zahraničí. Na katedře pravidelně působí dva až tři zahraniční hostující profesoři za semestr. Studující mají také možnost rozvíjet svoje jazykové kompetence v jazyce francouzském, německém, ruském a španělském absolvováním kurzů poskytovaných Centrem jazykového vzdělávání naší univerzity.

Studentkám a studentům je otevřena bohatá nabídka možností studovat v zahraničí, zejména v rámci programu Erasmus+. Důraz na e-learning umožňuje kvalitní individuální přípravu a zároveň zajišťuje rychlou a efektivní komunikaci mezi studujícími a vyučujícími. Zájemci se také mohou zapojit do výzkumných projektů na katedře formou specifického výzkumu.

Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat připraví naše absolventy ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Zároveň zvýší jejich šance jak na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás mezinárodní politika?

 • Učíte se rádi cizí jazyky?

 • Chcete pracovat v mezinárodním týmu?

 • Láká vás prožít část studia v zahraničí?

 • Uvažujete o práci v diplomacii, mezinárodních organizacích, neziskovém sektoru, státní správě nebo korporátní sféře?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a podejte si přihlášku!

Předchozí bakalářské studium politologie, mezinárodních vztahů nebo evropských studií je vítáno, avšak není nezbytnou podmínkou pro studium mezinárodních vztahů na magisterském stupni.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a světové politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie mezinárodních vztahů, bezpečnostně-strategickou, ekonomickou, energetickou, právní a sociální dimenzi mezinárodních vztahů a zahraniční politiku klíčových aktérů. Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní formalizované statistické, komparativní a interpretační postupy, připraví studenty ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • tvořivě používat moderní teorie mezinárodních vztahů při expertní činnosti.
  • teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové politice.
  • samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod.
  • analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální)
  • aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů při expertní činnosti jak ve státní, tak v korporátní sféře.
  • dále se zdokonalovat v oboru.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi se uplatní v řadě zajímavých a náročných profesních oblastí, hlavně však ve státní správě, v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v neziskové sféře, v aparátu politických stran, v novinářské profesi, v projektovém managementu ve vztahu k EU a na půdě mezinárodních institucí.

  Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní společnosti. Absolvování praktických stáží velmi zvyšuje šanci na atraktivní pracovní pozici po skončení vysoké školy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktické stáže jsou na katedře vnímány jako zásadní prostředek pro získávání nových poznatků, dovedností a zkušeností. Zároveň jsou stáže vynikající příležitostí pro ověřování a aplikaci vědomostí a dovedností získaných v dosavadním studiu. Jsou proto všestranně podporovány způsobem organizace studia a studující za ně získávají adekvátní množství ECTS. Zahraniční pracovní pobyty mohou studentky a studenti realizovat především ve státech Evropské unie.

  Katedra soustavně rozšiřuje existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů. Dosavadní síť partnerů dobře pokrývá klíčové mezinárodní organizace, ústřední orgány státní správy, ministerstva a soukromý sektor v oblasti energetiky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Rozsah magisterské práce: 60 až 80 normostran (1 normostrana = 1800 znaků), minimálně 108 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Magisterská práce má charakter samostatného zpracování zvolené problematiky. Studující mohou pracovat jak s již publikovanými texty, tak s daty přístupnými pro sekundární analýzu. V magisterské práci musí předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, analyzovat primární data, využívat koncepty a teorie mezinárodních vztahů a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Cílem magisterských prací je zejména zdokonalit schopnosti studujících využívat vyučované metody sběru a analýzy dat v expertní činnosti. Generování nových poznatků v oboru je vítáno, ale není u magisterských prací povinností.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na magisterský program navazuje doktorský program Mezinárodní vztahy a evropská politika, který je možné studovat v českém i anglickém jazyce.

Základní údaje

Zkratka
N-MV
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

96
počet aktivních studentů
60
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje