Poznat a porozumět.

Představení studijního programu

Bakalářské studium psychologie je vstupní branou do velmi rozmanitého oboru. Jeho cílem je předat studujícím základní psychologické poznatky a dovednosti, aby mohli zodpovědně naplánovat své další profesní směřování, ať už v oboru psychologie, nebo mimo něj.

Pokud se rozhodnete pro studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, budete se vedle teorií lidského chování a prožívání učit překvapivě širokou řadu dovedností, které s psychologií souvisí. Seznámíte se se základy užití psychologických znalostí v oblasti vzdělávání a ve firemním prostředí. Získáte představu o fungování profese psychologa ve zdravotnictví, o tom, jak funguje psychoterapie a psychologické poradenství.

Náš bakalářský program však nezůstává jen u toho. Současně se budete učit, jak myšlení, prožívání a chování lidí v nejrůznějších situacích efektivně zkoumat. Nacvičíte si v praxi, jak se správně ptát, jak získat odpovědi a jak se shromážděnými daty pracovat. Nebudete usilovat jen o porozumění zákoutí mysli jednotlivých lidí, ale též o obecné poznání. Zvládnete proto od základů analýzu dat, přípravu výzkumů v reálném prostředí i pomocí různého softwaru a v online prostředí. Všechna praktická zjištění budete umět interpretovat v kontextu současného stavu poznání oboru psychologie. 

Když se skutečně rozhodnete pro psychologickou profesi, budete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zejména pokud máte zájem o uplatnění v profesi klinického psychologa, v psychoterapii či ve školství, volte jednooborové bakalářské studium. Pokud stojíte o šířeji postavené studium společenských věd, může pro vás být zajímavá kombinace psychologie v hlavním plánu s libovolným vedlejším studiem z palety programů nabízených Fakultou sociálních studií, nebo i napříč univerzitou. Už při plánování bakalářského studia zvažte výjezd na zahraniční studijní pobyt v programu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Psychologie je komplexní disciplína, spojující prvky přírodních a společenských věd. V podobě, jak je vyučována na Fakultě sociálních studií, je její studium náročné a vyžaduje značné nasazení. Zamyslete se nad tím, zda

 • jste připraveni od počátku studia běžně pracovat s odbornými texty v angličtině;

 • máte dobré vyjadřovací schopnosti, jak slovem, tak i písmem;

 • se nebojíte matematiky a informačních technologií;

 • směřují vaše zájmy k akademickému studiu, v němž nelze oddělit dobrou praxi od složité teorie;

 • není vaše představa profese psychologa příliš ovlivněna jejím mediálním obrazem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Tříletý bakalářský program Psychologie poskytuje studentům orientaci ve všech základních znalostních oblastech psychologie i v metodologii tohoto vědního oboru. Program je prvním krokem v přípravě na vykonávání psychologické profese, poskytuje však psychologické poznatky i těm, kdo psychologii hodlají aplikovat v jiných zaměstnáních, profesích, či podnikání, a také těm, kdo uvažují o akademické kariéře.

  Cílem studia je aktivní zvládnutí široké palety teoretických i prakticky použitelných poznatků a dovedností, díky nimž bude absolvent schopen: a) pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které je vyžadováno pro výkon profese psychologa v různých psychologických odvětvích; b) uplatnit psychologické poznatky a dovednosti v praxi – konkrétně např. v oblasti státní správy, sociální péče, diplomacie, v charitativních organizacích, nadacích, v médiích, v oblasti personalistiky, v nakladatelské a vzdělávací činnosti, reklamě, public relations, bezpečnostních složkách a managementu.

  Program je zaměřen na studium základních psychologických teoretických disciplín (kognitivní psychologie, psychologie emocí a motivace, sociální psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, metodologie psychologického výzkumu, psychometrika, atd.), také získání praktických psychologických znalostí a dovedností (výzkumných, komunikačních, kooperačních). Důraz je kladen nejen na osvojení základních psychologických poznatků, ale především na rozvíjení schopnosti kritického přístupu k těmto poznatkům a teoriím v kontextu současných teoretických a empirických poznatků a rozvíjení pocitu spoluzodpovědnosti za poznatkovou základnu oboru.

  Studium je koncipováno tak, aby si studenti (a) získali poznatky ze základních psychologických disciplín; (b) získali metodologickou erudici pro realizaci výzkumného psychologického projektu; (c) získali schopnost kritické orientace v prudce rostoucím množství odborné literatury; (d) osvojili si některé dovednosti pro aplikaci psychologie ve výše zmíněných oblastech praxe.

  Díky úzké personální provázanosti katedry psychologie s výzkumným psychologickým pracovištěm získávají bakalářští studenti větší kontakt se současnými výzkumnými otázkami a mají možnost se případně do některých z běžících výzkumných projektů zapojovat, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost jak na trhu práce, tak v případě navazujícího magisterského studia nejen na domácí univerzitě, ale i v mezinárodním kontextu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím a konstruktům základních a aplikovaných psychologických disciplín a vybraných příbuzných disciplín
  • vhodně použít teoretické a empirické poznatky k vysvětlení psychologických jevů
  • aplikovat znalosti základních a aplikovaných psychologických disciplín na situace běžného života a využít je při řešení problémů
  • uplatnit získané akademické dovednosti – sbírat a selektovat relevantní informace, studovat z odborných zdrojů a odborný text vytvořit
  • uplatňovat kritické myšlení při posuzování psychologických teorií a empirických zjištění: tedy kriticky nahlížet na přijímané informace, identifikovat nedostatky v evidenci, argumentaci a závěrech, posoudit platnost informací a jejich možná omezení
  • uplatnit základní psychologické dovednosti důležité pro práci s druhými lidmi
  • rozumět, uplatňovat a reflektovat etická pravidla oboru při realizaci výzkumu a při práci s lidmi
  • díky osvojeným znalostem a dovednostem z metodologie psychologického výzkumu, statistiky a psychometriky dokáže připravit a realizovat výzkumný projekt zaměřený na řešení konkrétních výzkumných otázek
  • kompetentně individuálně i skupinově administrovat měřící a diagnostické nástroje, testy ve výzkumném kontextu, aplikovat psychologické poznatky o faktorech ovlivňujících spolehlivost získaných výsledků
  • integrovat poznatky základních psychologických disciplín do kontextu jejich využití ve zdravotnictví (základy klinické psychologie, práce se skupinou a jednotlivcem), školství a vzdělávání, personální psychologie
 • Uplatnění absolventa

  Drtivá většina absolventů bakalářského programu psychologie usiluje o získání uceleného psychologického vzdělání v magisterském programu. To však neznamená, že by se bakalářky a bakaláři psychologie ve světě práce ztratili. Získáte vynikající základy společenskovědního vzdělání, naučíte se kriticky myslet a tvořivě pracovat. Vaše kariéra na trhu práce může zamířit mnoha směry - od personalistických pozic v moderních firmách, přes nejrůznější start-upy po veřejnou sféru. Nebo si založíte vlastní podnik?

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Vedle tradičních přednášek a seminářů strávíte část studia nácvikem praktických dovedností, výzkumem v běžných životních situacích, řešením skupinových i individuálních projektů. Úzce odborně zaměřené praxe ve firmách, na zdravotnických a poradenských pracovištích očekávejte v navazujícím magisterském studiu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracováním bakalářské diplomová práce prokazuje student/ka schopnost identifikovat a aplikovat psychologické teorie relevantní pro uchopení a řešení zadaného problému, schopnost vyhledat a zorientovat se velkém množství odborné literatury různého stáří, využít získané dovednosti akademického psaní ke srozumitelné a přesvědčivé prezentaci výsledného teoretického zarámování problému. Následně prokáže schopnost aplikovat znalosti metodologie psychologického výzkumu k formulaci hypotéz a navržení designu výzkumu, který umožní jejich ověření. Práce zahrnuje přirozeně i realizaci navrženého výzkumného plánu a analýzu vytvořených dat vyžadující vedle psychologických znalostí a dovedností nezanedbatelné penzum statisticko-analytických dovedností. Bakalářské práce tematicky pokrývají otázky základního výzkumu v oblasti kognitivní, vývojové, sociální psychologie, psychologie emocí, motivace a osobnosti, ale také psychometriky a měření v psychologii. Studenti mohou dále volit témata z oblasti psychologie výchovy a vzdělávání, personální psychologie, psychologie v prostředí internetu apod. Nabízená témata bakalářských prací jsou v souladu s výzkumným zájmem o konkrétní problematiku jednotlivých vyučujících, dále pak také odrážejí aktuálně řešené výzkumné projekty katedry a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny (IVDMR), do kterých jsou případně studenti prostřednictvím zpracovávání konkrétních témat a výzkumných úkolů aktivně zapojováni. V některých případech tato spolupráce vyústí v publikaci vzniklé studie v některém z odborných recenzovaných periodik. Bakalářské diplomové práce vedou kmenoví učitelé katedry, velkým podílem zaměstnanci IVDMR a v menší míře také spolupracující externisté. Bakalářské práce vedou po schválení školitelem a vedoucím katedry také interní doktorští studenti v oblasti své expertízy.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu psychologie, které vás - pokud absolvujete jednooborové bakalářské studium - plně připraví k profesi psychologa. Nabízí se i možnost pokračovat v dalších programech z nabídky Fakulty sociálních studií. Naši motivovaní absolventi jsou úspěšní i při studiu na zahraničních univerzitách.

Základní údaje

Zkratka
B-PSY
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

321
počet aktivních studentů
295
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje
Garant programu