Ti nindžové neprováděli žádná kouzla, jejich tajemstvím byl ten nejintenzivnější fyzický a psychický výcvik, jaký kdy lidé poznali. (Dan Millman)

Představení studijního programu

Posláním tohoto programu je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti, speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukace u bezpečnostních složek. Jsme jediné místo na světě, kde můžete studovat program s obdobným zaměřením. Studium je orientované převážně na problematiku profesní sebeobrany a je teoreticko-praktické. Vychází z vědního oboru kinantropologie, tedy vědě o lidském pohybu.

Výuku stavíme na třech pilířích: znalosti, dovednosti a postoje. Jako naši studenti získáte poznatky z teorie sportu, sebeobrany, didaktiky a bezpečnosti. Prakticky vás připravíme v technikách osobní a profesní sebeobrany a budete splňovat vysoké nároky na fyzickou připravenost pro práci v bezpečnostních složkách. Naši absolventi také zastávají prosociální postoje a chrání právo a spravedlnost.

Studijní program je založen na dobrém technicko-materiálním zázemí a kvalitních vyučujících. Fakulta sportovních studií, kromě jiných prostor pro výuku, disponuje specializovanou tělocvičnou pro výcvik úpolových sportů, bojových umění a sebeobrany. Výuka zahrnuje využití technologií, jako jsou elektrické cvičné nože Shocknife nebo protiúderové obleky High Gear. Kromě interních zaměstnanců, kteří jsou významnými akademiky a praktiky v oblasti úpolových sportů a sebeobrany, vyučují v programu také externí odborníci z různých bezpečnostních služeb.

Staňte se součástí týmu a zařaďte se mezi profesionály bezpečnostních složek!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste racionální a chápete, že bezpečnost je odpovědností nás všech?

 • Aktivně cvičíte a zajímá vás, jak zlepšit svou výkonnost?

 • Pracujete, nebo uvažujete o práci u policie, armády nebo v soukromém bezpečnostním sektoru?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek je navazující magisterské studium, jehož posláním je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti a speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukaci u bezpečnostních složek. Studium je orientováno převážně na problematiku profesní sebeobrany.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vysvětlit teorii sportovních činností v bezpečnostních složkách, dovede předvést, analyzovat a hodnotit jednotlivé sportovní dovednosti, dokáže vytvořit tréninkový (cvičební) plán a vést podle něj výuku, či výcvik.
  • Uplatnit všechny znalosti z oblasti speciálních didaktik (doplněné specifickou částí pro vzdělávání dospělých) k získání kompetence instruktora.
  • Přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojovat dílčí pohyby, měnit strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém.
  • Akceptovat morální východiska sebeobrany, respektovat platné právní normy, jednoznačně rozlišovat mezi společenskými a osobními potřebami.
  • Aplikovat poznatky metodologie kinantropologického výzkumu ve výzkumném projektu, analyzovat získaná data, shrnout je a vyvodit všeobecné závěry.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalitní teoretické základy v oblasti úpolových sportů, sebeobrany, bojových umění a didaktiky. Připraveni budete ale také prakticky. Po absolvování programu z vás budou profesionálové schopni samostatné práce ve všech zmíněných oblastech.

  Studium rozvíjí předpoklady pro práci například u Policie České republiky, obecních policií či u Armády České republiky. Naši absolventi jsou žádanými uchazeči u různých bezpečnostních služeb státu i v soukromém bezpečnostním sektoru.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je důležitou součástí tohoto programu. Jednotlivé praktické předměty vás provedou problematikou osobní a profesní sebeobrany či použití různých technických a didaktických prostředků. Zkusíte si testování pohybových schopností a speciálních pohybových dovedností s využitím moderních technologií. Řízené praxe v kurzech sebeobrany a ve vzdělávání bezpečnostních složek vám přinesou pracovní zkušenosti a rozšíření oborových znalostí a dovedností.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského programu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek můžete dále studovat v doktorském studijním programu Kinantropologie, který je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v tomto oboru, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Základní údaje

Zkratka
N-ASEBS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
49
počet aktivních studentů
47
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje