Ti nindžové neprováděli žádná kouzla, jejich tajemstvím byl ten nejintenzivnější fyzický a psychický výcvik, jaký kdy lidé poznali. (Dan Millman)

Představení studijního programu

Posláním tohoto programu je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti, speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukace u bezpečnostních složek. Jsme jediné místo na světě, kde můžete studovat program s obdobným zaměřením. Studium je orientované převážně na problematiku profesní sebeobrany a je teoreticko-praktické. Vychází z vědního oboru kinantropologie, tedy vědě o lidském pohybu.

Výuku stavíme na třech pilířích: znalosti, dovednosti a postoje. Jako naši studenti získáte poznatky z teorie sportu, sebeobrany, didaktiky a bezpečnosti. Prakticky vás připravíme v technikách osobní a profesní sebeobrany a budete splňovat vysoké nároky na fyzickou připravenost pro práci v bezpečnostních složkách. Naši absolventi také zastávají prosociální postoje a chrání právo a spravedlnost.

Studijní program je založen na dobrém technicko-materiálním zázemí a kvalitních vyučujících. Fakulta sportovních studií, kromě jiných prostor pro výuku, disponuje specializovanou tělocvičnou pro výcvik úpolových sportů, bojových umění a sebeobrany. Výuka zahrnuje využití technologií, jako jsou elektrické cvičné nože Shocknife nebo protiúderové obleky High Gear. Kromě interních zaměstnanců, kteří jsou významnými akademiky a praktiky v oblasti úpolových sportů a sebeobrany, vyučují v programu také externí odborníci z různých bezpečnostních služeb.

Staňte se součástí týmu a zařaďte se mezi profesionály bezpečnostních složek!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste racionální a chápete, že bezpečnost je odpovědností nás všech?

 • Aktivně cvičíte a zajímá vás, jak zlepšit svou výkonnost?

 • Pracujete, nebo uvažujete o práci u policie, armády nebo v soukromém bezpečnostním sektoru?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
CŽV - magisterské navazující studium v akreditovaných studijních programech 2024/2025
Termín podání do půlnoci 19. 8. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

  1. Písemný test
  Zaměření testu:

  • Základy práva a bezpečnosti
  • Teorie úpolů a sebeobrany
  • Základy společesnkých věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy

  2. Jacikův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

  1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Témata:
  Základy trestního práva
  Základy občanského práva
  Teorie a pravidla úpolových sportů, především aikidó, box, džúdó, karate,zápas
  Teorie bojových umění
  Sebeobrana a sebeobranné systémy

  Literatura:
  Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
  Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  Butcher A. (2009). DŽUDO Průvodce bojovým uměním. Ottovo nakladatelství
  Uešiba, K. (2006). Aikidó. Bratislava: Eugenika
  Strnad, K. (2008). Karate: Cesta k prvnímu danu. Praha: Grada
  Pavelka, R. & Stich, J. (2015). SEBEOBRANA Nebuďte snadnou obětí!: Ikar
  Crudelli, Ch. (2011). Cesta bojovníka. Bojová umění a bojové techniky z celého světa: Mladá fronta
  Základy osobní sebeobrany. Online: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/sebeob/web/index.html
  Sebeobrana Online: http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/sebeobrana
  Pravidla jednotlivých úplových sportů
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

  • Uchazeč vloží do 9.6.2019 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
  • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
  • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
  • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 9. 6. 2019
   Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

  Předepsané přijímací zkoušky:

  1. Písemný test - maximum 20 bodů
  2. Praktická přijímací zkouška - Jacikův test - maximum 10 bodů

Studium

 • Cíle

  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek je navazující magisterské studium, jehož posláním je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti a speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukaci u bezpečnostních složek. Studium je orientováno převážně na problematiku profesní sebeobrany.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vysvětlit teorii sportovních činností v bezpečnostních složkách, dovede předvést, analyzovat a hodnotit jednotlivé sportovní dovednosti, dokáže vytvořit tréninkový (cvičební) plán a vést podle něj výuku, či výcvik.
  • Uplatnit všechny znalosti z oblasti speciálních didaktik (doplněné specifickou částí pro vzdělávání dospělých) k získání kompetence instruktora.
  • Přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojovat dílčí pohyby, měnit strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém.
  • Akceptovat morální východiska sebeobrany, respektovat platné právní normy, jednoznačně rozlišovat mezi společenskými a osobními potřebami.
  • Aplikovat poznatky metodologie kinantropologického výzkumu ve výzkumném projektu, analyzovat získaná data, shrnout je a vyvodit všeobecné závěry.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalitní teoretické základy v oblasti úpolových sportů, sebeobrany, bojových umění a didaktiky. Připraveni budete ale také prakticky. Po absolvování programu z vás budou profesionálové schopni samostatné práce ve všech zmíněných oblastech.

  Studium rozvíjí předpoklady pro práci například u Policie České republiky, obecních policií či u Armády České republiky. Naši absolventi jsou žádanými uchazeči u různých bezpečnostních služeb státu i v soukromém bezpečnostním sektoru.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je důležitou součástí tohoto programu. Jednotlivé praktické předměty vás provedou problematikou osobní a profesní sebeobrany či použití různých technických a didaktických prostředků. Zkusíte si testování pohybových schopností a speciálních pohybových dovedností s využitím moderních technologií. Řízené praxe v kurzech sebeobrany a ve vzdělávání bezpečnostních složek vám přinesou pracovní zkušenosti a rozšíření oborových znalostí a dovedností.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského programu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek můžete dále studovat v doktorském studijním programu Kinantropologie, který je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v tomto oboru, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Základní údaje

Zkratka
N-ASEBS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
50
počet aktivních studentů
65
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje