Život je pohyb! Dej pohybu smysl!

Představení studijního programu

Tento program připravil tým špičkových pedagogů, zkušených trenérů praktiků i teoretiků sportovní přípravy. Je postavený na studiu rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a vybraných forem regenerace na lidský organismus. Povedeme vás zde k pochopení fyziologických, anatomických a biomechanických jevů v souvislosti s fyzickou zátěží.

Studium probíhá nejen výukou teoretických předmětů, ale důraz klademe i na získávání praktických zkušeností. Nedílnou součástí studia jsou dvě odborné praxe. Pokud jste dostatečně samostatní, máte možnost semestrálního studia na některé ze zahraničních sportovních univerzit.

Na výběr máte dvě specializace – Kondiční trénink (KT) nebo Aplikovaná kineziologie (AK).

Jako absolvent specializace „KT“ budete umět:

 • plánovat a řídit sportovní trénink vrcholových a výkonnostních sportovců

 • identifikovat sportovní potenciál jednotlivců

 • vytvářet a realizovat intervenční pohybové, stravovací a rekondiční programy pro sportovce i běžnou populaci

 • uplatnit se ve vědě a výzkumu v oblasti sportovního tréninku

 • diagnostikovat a analyzovat úroveň zdatnosti a kvalitu pohybových dovedností

Jako absolvent specializace „AK“ budete umět:

 • diagnostikovat, analyzovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti a pozitivně působit na fyziologické a patofyziologické faktory ovlivňující zdravotní aspekty sportující i nesportující populace

 • vytvářet, řídit a realizovat v rámci primární i sekundární prevence intervenční pohybové, stravovací a sociální programy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a zdravotním omezením jednotlivců

 • působit v oblasti prevence a terapie chronických neinfekčních onemocnění ve sportu a rekreačních pohybových aktivitách a v pracovní terapii

Je studium programu pro vás?

Pokud odpovíte na následující otázky kladně, není nad čím váhat – studium na naší fakultě je přesně pro vás!

 • Zajímáte se o kondiční trénink a zdravou výživu?

 • Láká vás připravovat, analyzovat a evidovat tréninkové programy pro výkonnostní a vrcholové sportovce nebo seniory a osoby se zdravotním omezením?

 • Chcete umět vytvořit pohybový a výživový program ušitý na míru nejen pro zdravé, ale i pro lidi s různým typem onemocnění?

 • Zajímají vás fyziologické a patologické děje v organismu, které jsou podkladem pro správné nastavení výživových a pohybových doporučení?

 • Chcete vědět, jakými biomechanickými principy se kondiční trénink řídí?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den dle pevně daného rozvrhu. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský studijní program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK) je určen zejména pro absolventy bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér, Tělesná výchova a sport, studijní specializace Regenerace a výživa ve sportu (RVS), Trenérství (T) a jiných příbuzných programů. Cílem dvouletého magisterského studia je připravit kvalifikované odborníky na řídicí, realizační a poradenskou činnost v oblasti kondičního tréninku, regenerace po zátěži, rekondice a výživy. Zejména se jedná o:

  * plánování, řízení a periodizace sportovního tréninku,

  * plánování a realizace pohybových aktivit běžné populace s přihlédnutím k ontogenezi i možným oslabením,

  * plánování a realizace tréninku bezpečnostních složek (armáda, policie, hasiči…),

  * adekvátní výživová doporučení pro oblast sportu, běžné populace, i specifických skupin populace,

  * prevenci poranění ve sportu a v pracovním prostředí,

  * prevenci patologických jevů v důsledku nevhodného životního stylu (pohybové inaktivity, nadměrné pohybové aktivity, stresu…),

  * diagnostiku zdatnosti a úrovně pohybových schopností a dovedností,

  * identifikaci a selekce talentů.

  Zmíněné činnosti budou kvalifikovanými odborníky realizovány napříč celým věkovým spektrem populace.

  Studijní program je rozdělen do dvou specializací: Kondiční trénink (KT) a Aplikovaná kineziologie (AK). Specifičnost jmenovaných specializací spočívá zejména v odlišném segmentu populace, na který se každá ze specializací zaměřuje. Specializace Kondiční trénink cílí zejména do oblasti sportující populace a bezpečnostních složek zatímco Aplikovaná kineziologie bude zaměřena do oblasti populace s oslabením, na seniory, inaktivní populaci a do pracovního prostředí. Společný průsečík tvoří zacílení na běžnou, zdravou populaci.

  Posláním dvouletého magisterského studia je připravit v teoretické i praktické rovině absolventy schopné najít uplatnění na trhu práce zejména při tvorbě a realizaci adekvátních tréninkových, pohybových programů a výživových doporučení s dominantním zaměřením na sportující, běžnou i vybrané specifické skupiny populace (oslabení jedinci).

  Studium studijního programu KTAK otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a regenerace na lidský organismus s přihlédnutím k možným specifikům, jako jsou ontogenetické zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy oslabení. Studium vede k pochopení fyziologických a patologických jevů v souvislosti s fyzickou a psychickou zátěží nebo s oslabením organismu.

  Dvouletý magisterský studijní program je předpokladem i pro práci v oblasti kinantropologického výzkumu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnit v praxi a na trhu práce metodiky a trendy v plánování, řízení a realizaci kondičního tréninku u sportovců a běžné populace.
  • Diagnostikovat a analyzovat zdatnost a pohybové programy sportovců a běžné populace.
  • Uplatnit odborné znalosti a dovednosti v oblasti kondičního tréninku a prevence civilizačních onemocnění.
  • Na základě analýzy výživového stavu a výživových zvyklostí sestavit vhodný výživový plán.
  • AK: Vytvářet, řídit a realizovat v rámci primární, sekundární a terciární prevence intervenční pohybové a výživové programy.
  • AK: Řídit a realizovat kondiční a regenerační programy pro aktivní populaci s přihlédnutím k ontogenezi.
  • AK: Vytvářet a realizovat pohybové a regenerační programy pro jedince a skupiny obyvatelstva se speciálními potřebami.
  • KT: Vytvářet a realizovat kondiční, rekondiční a regenerační programy pro sportovce a jedince s rizikovými faktory.
  • KT: Vysvětlit základní principy pohybu lidského těla a mechanické zatížení pohybového aparátu při základních lokomočních pohybech.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi specializace KT se uplatníte ve sféře plánování, řízení a aplikace tréninkových programů u sportovců. Vaši potenciální zaměstnavatelé pocházejí z privátního i veřejného sektoru. Mezi ty nejfrekventovanější budou patřit sportovní kluby, sportovní centra, sportovní centra talentované mládeže, sportovní gymnázia, fitness, wellness centra, střediska volného času nebo vzdělávací a rozvojová centra.

  Jako absolventi specializace AK se uplatníte například na pracovištích s koncepcí podpory zdraví, zdravotně orientovaných fitness, ve wellness centrech, střediscích volného času, střediscích školních a mimoškolních aktivit, programových, vzdělávacích a rozvojových centrech, zařízeních cestovního ruchu nebo v lázeňství. Budete moci pracovat ve sportovních klubech a svazech a v reprezentačních celcích jako poradci pro výživu a regeneraci. Dále se můžete realizovat v organizacích veřejného zdravotnictví, které se podílejí na intervenčních a epidemiologických studiích sledujících pohybový, zdravotní a výživový stav obyvatelstva.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Dvě odborné praxe v celkovém rozsahu 52 + 52 hodin jsou nedílnou součástí studijního programu. Probíhají ve sportovních klubech a zařízeních a jsou provázené supervizí zkušených pedagogů nebo trenérů. Katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž můžete praxi vykonat. Ta se orientuje na trénink individuálních i kolektivních sportovců, práci s klientem i na skupinové intervenční programy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského programu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie můžete dále studovat v doktorském studijním programu Kinantropologie, který je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v tomto oboru, a to jak samostatné práce, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Základní údaje

Zkratka
N-KTAK
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

90
odhadovaný počet přijatých
137
počet aktivních studentů
176
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje