Sportuj pro radost a zdraví, a ne pro vítězství.

Představení studijního programu

Cítíte se dobře mezi dětmi a mládeží? Rádi sportujete a chcete tuto radost sdílet i s ostatními? Pak pro vás může být studijní program Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ velmi zajímavý. Připraví vás jako kvalifikované učitele tělesné výchovy pro základní i střední školy. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti vám ale také umožní připravovat, realizovat i efektivně hodnotit pohybové a sportovní programy pro mládež a další věkové skupiny.

Program navíc pomůže nejenom vašim budoucím svěřencům, ale může zlepšit kvalitu života i vám samotným. Správně provozované pohybové a sportovní aktivity totiž v kvalitě života sehrávají klíčovou roli. V rámci studia Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ získáte potřebné teoretické poznatky o sportu a lidském pohybu. Především si však osvojíte prakticky využitelné poznatky a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologických, lékařsko-biologických a kinantropologických disciplín. Studium probíhá jak formou přednášek a navazujících seminářů, tak i formou praktické výuky.

Tradiční formy vysokoškolské výuky – přednášky a semináře – zabezpečují důležitý teoretický a odborný základ celého studia. K jeho zvládnutí bude přispívat také vaše samostatná, ale samozřejmě odborně vedená tvůrčí práce. Budeme vás provázet od přípravy dílčích seminárních prací až po zpracování závěrečné magisterské práce.

Tento program je specifický rozsáhlým zastoupením prakticky orientované výuky. V jejím rámci se sami zdokonalíte v celé řadě pohybových a sportovních dovedností. Především se ale naučíte, jak efektivně učit druhé. Ve studiu samozřejmě nebudou chybět ani sportovní kurzy a další bloková výuka. Během ní si nejen upevníte učitelské, trenérské i obecnější „soft skills“ kompetence, ale prožijete mnoho příjemných chvil a získáte přátele možná i na celý život.

Je studium programu pro vás?

Pokud kladně odpovíte na následující otázky, není nad čím váhat – studium na naší fakultě je přesně pro vás.

 • Baví vás sportovní a pohybové aktivity?

 • Chcete tyto aktivity sdílet s dalšími lidmi?

 • Chcete zlepšovat aktivní životní styl současné populace?

 • Chcete učit a rozvíjet děti, mládež i další spoluobčany?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studia učitelství je připravit kvalifikované učitele tělesné výchovy a sportu pro základní a střední školy. Zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností v oblasti pedagogicko-psychologických, lékařsko-biologických a kinantropologických disciplín absolventům současně umožňuje připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro další populační skupiny.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vysvětlit klíčové poznatky zaměřené na motoriku člověka a podporu zdravého životního stylu
  • Aplikovat poznatky z oblasti pedagogicko-psychologických, lékařsko-biologických a kinantropologických disciplín v tělesné výchově
  • Rozvíjet pedagogické, komunikační a odborné učitelské kompetence
  • Připravit, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny
  • Pozitivně ovlivňovat vlastní profesní rozvoj
 • Uplatnění absolventa

  Pravidelně uskutečňované výzkumy ukazují, že se naši absolventi uplatňují jako úspěšní učitelé tělesné výchovy na základních nebo středních školách, kde mnohdy zastávají řídící funkce. Budete mít možnost působit i v mimoškolním prostředí sportovních a pohybových aktivit.

  Jako absolventi se budete dobře orientovat v aktuálních trendech zdravého životního stylu. Budou z vás erudovaní odborníci zaměření na rozvoj pohybových a sportovních aktivit. Současně budete vybaveni odpovídajícími kompetencemi nejen pro učitelskou profesní dráhu, ale i pro práci s dalšími populačními skupinami.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Typickou a významnou součástí studia jsou učitelské praxe studentů na školách. Na učitelských praxích si vyzkoušíte aplikaci teoretických poznatků. Nemusíte se však bát, že zůstanete bez odborné pomoci. U všech praxí, které proběhnou na základních a středních školách, vám pomohou zkušení učitelé a oboroví didaktici.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského programu Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ můžete dále studovat v doktorském studijním programu Kinantropologie, který je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v tomto oboru, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Základní údaje

Zkratka
N-UTV
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

90
odhadovaný počet přijatých
141
počet aktivních studentů
201
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje