Představení studijního programu

Absolvováním studijního programu Intenzivní péče se stanete vysoce kvalifikovanými odborníky, oprávněnými k provádění specializovaných činností sestry pro intenzivní péči. Studium je určeno absolventům studijního oboru Všeobecná sestra i všeobecným sestrám, které již pracují nebo budou pracovat na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče, dialyzačních střediscích nebo urgentních příjmech.

Čeká vás teoretická výuka probíhající formou přednášek, seminářů, která je zajišťována odborníky z daných klinických oborů. Přednášky a semináře jsou koncipovány tak, aby vám poskytly teoretické poznatky z jednotlivých klinických oborů. Na přednášky navazují další semináře a cvičení, kde prostřednictvím moderních výukových strategií využijete teoretické poznatky a aplikujete je do praxe.

Jednotlivé dovednosti budete trénovat v odborných učebnách na výcvikových trenažerech, simulátorech a modelech. V průběhu odborné ošetřovatelské praxe máte možnost pod přímým vedením lékařů nebo sester se specializací v oboru Intenzivní péče aplikovat znalosti do praxe.

Studium je dvouleté, ukončené titulem magistr. Výuka probíhá blokově, střídáním deseti týdnů teoretické výuky (v posledním semestru sedm týdnů) s odbornou praxí. V průběhu studia máte možnost absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus +. Také se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti v oboru ošetřovatelství.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zvládáte stresové situace?

 • Umíte se rychle rozhodovat?

 • Baví vás práce v týmu?

Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program pro vás. Podmínkou k přijetí ke studiu v navazujícím studijním programu Intenzivní péče je úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru Ošetřovatelství či studijního oboru Všeobecná sestra. Vzhledem k zákonným normám, které upravují získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče, lze přijímat pouze absolventy výše uvedených oborů.

Pro kombinovanou formu studia je nutné doložit výkon povolání v oboru Intenzivní péče po dobu minimálně 1 roku z období posledních šesti let, v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo po dobu minimálně 2 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby (do data přijímacího řízení).

Kombinovaná forma studia

Výuka kombinované formy studia je organizována do 1-2 blokových týdenních soustředění v průběhu každého semestru. Dále výuka probíhá dvakrát do měsíce, obvykle ve čtvrtky. Praxi na předepsaných klinických pracovištích lze absolvovat v průběhu semestru i zkouškového období na pracovištích akreditovaných pro daný obor.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Ošetřovatelská péče v  intenzivní péči je umožnit absolventům v souladu se zákonem č.96/2004 Sb o nelékařských povoláních ve znění pozdějších předpisů, připravit vysokoškolsky vzdělanou sestru, která získá úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v  intenzivní péči (ve znění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. z 11. ledna 2010). Program akceptuje interdisciplinární a systémový přístup, profesionální komunikaci a realizaci preventivních i terapeutických intervencí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Organizačně a metodicky vést ošetřovatelskou praxi a edukovat jedince, skupinu ve zdraví a nemoci
  • Poskytovat základní a rozšířenou podporu života u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí
  • Poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech dle platné legislativy
  • Používat technické vybavení, pomůcky a farmaceutické přípravky v intenzivní medicíně
  • Provádět základní diagnostické a terapeutické výkonů v intenzivní medicíně a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů v anestezii
  • Poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů v kritickém stavu
  • Poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo, kde toto selhání hrozí
  • Zná a rozumí metodologii ošetřovatelského a zdravotnického výzkumu včetně jeho aplikace do praxe
  • Samostatně vyhledávat, třídit a kriticky hodnotit teoretické a praktické informace relevantní pro komplexní řešení zdravotního problému v ošetřovatelství a navrhnout komplexní doporučení k jeho řešení
 • Uplatnění absolventa

  Studijní program připravuje absolventy – Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče, v souladu s Vyhláškou č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

  Všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče vykonává činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje ošetřovatelskou péči, včetně specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace.

  Sestra v rámci anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče či akutního příjmu vykonává činnosti dle § 54 a § 55 při poskytování ošetřovatelské péče o pacienty starší
  deseti let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.

  Jako absolvent s uvedeným vzděláním, praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi budete připraveni být plnohodnotnými členy širšího týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, pracujících na anesteziologicko – resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně.

 • Regulovaná povolání
  • Všeobecná sestra
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu praxe budete mít možnost aplikovat teoretické poznatky do reálných klinických situací pod vedením odborníků z terénu.

  Praxe probíhá na pracovištích intenzivní medicíny a je organizována tak, aby navazovala na poznatky z teoretické výuky. V prezenčním studiu musíte absolvovat 760 hodin praxe, přičemž je vyžadována 100% docházka. Praxi budete plnit průběžně v blocích následujících po skončení teoretické výuky v prvním až čtvrtém semestru a v jednom bloku v průběhu letních prázdnin (po ukončení druhého semestru). V případě kombinované formy studia je nutno v průběhu studia absolvovat 280 hodin praxe. 

  Čeká vás praxe na jednotkách intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačních odděleních, dialyzačních odděleních, ambulancích bolesti, centrálních operačních sálech (úsek anestézie) a v přednemocniční péči.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce tvoří nedílnou součást studia navazujícího magisterského programu Intenzivní péče. Předložení diplomové práce v termínu a její úspěšná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Minimální rozsah diplomové práce činí 70 stran bez příloh. Teoretická část tvoří 1/3 – 1/2 z celkového objemu práce, pokud téma navazuje na bakalářské, nemělo by být použito více jak 20 procent informací bakalářské práce. Téma diplomové práce musí být zaměřeno na oblast intenzivní péče. Diplomová práce se skládá z úvodu, teoretické části, cílů, hypotéz, metodiky, výsledků výzkumu a jejich analýzy, diskuze, závěru, seznamu použité literatury, seznamu zkratek, seznamu obrázků a grafů, seznamu příloh, příloh.

  Student by měl při zpracování své diplomové práce prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, analyzovat výsledky svého výzkumu. Významným výstupem je diskuze hypotéz výzkumné části.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi magisterského studijního programu můžete pokračovat v doktorském studijním programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Základní údaje

Zkratka
N-IP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

116
počet aktivních studentů
223
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje