Martin Luther : Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu je prohloubení teoretických znalostí a rozvíjení schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v oboru otorinolaryngologie a stomatologie. Studiem teoretických a aplikačních předmětů, přípravou, zpracováním a prezentováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost samostatně vědecky pracovat, své výsledky obhájit a publikovat v kvalitních českých i zahraničních časopisech. Absolventi doktorského studia by měli být připraveni na další vědeckou kariéru v akademických institucích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu je prohloubení teoretických znalostí a rozvíjení schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v oboru otorinolaryngologie a stomatologie. Studiem teoretických a aplikačních předmětů, přípravou, zpracováním a prezentováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost samostatně vědecky pracovat, své výsledky obhájit a publikovat v kvalitních českých i zahraničních časopisech. Absolventi doktorského studia by měli být připraveni na další vědeckou kariéru v akademických institucích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • formulovat výzkumný problém a navrhnout způsoby jeho řešení.
  • plánovat průběh vědecko-výzkumné práce, aby bylo možné získat relevantní výsledky v odpovídajícím časovém horizontu za použití dostupných finančních a lidských zdrojů
  • provádět bazální statistickou analýzu v rozsahu nutném pro jeho stávající i předpokládanou budoucí výzkumnou práci
  • interpretovat výsledky výzkumné práce tak, aby bylo možné dojít k závěrům odpovídajícím na vytyčený problém
  • prezentovat své výsledky ve formě ústní prezentace, posterů i článků, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní
  • obhájit cíle a výstupy své výzkumné činnosti při současném respektování platných etických pravidel
  • vyhledat potřebné a relevantní zdroje a sledovat trendy rozvoje vědění ve zvoleném oboru
  • pracovat jak samostatně, tak i  jako součást výzkumného týmu
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu by měl být schopen se do hloubky orientovat v mateřském oboru včetně příslušných mezioborových souvislostí, měl by mít hlubokou znalost a orientaci v literatuře svého oboru, měl by zvládat metodiku vědecké práce včetně způsobu vedení experimentu laboratorního i klinického, měl by ovládat statistické metody v rozsahu nezbytném ke stanovení optimálního designu studií, schopnosti analyzovat vědecké práce a studie. Absolvent studijního programu by měl mít povědomí o všech etických a společenských dopadech biomedicínského výzkumu se schopností aplikovat tyto znalosti na vlastní výzkum a klinickou práci. Disertační práce doktoranda by měla splňovat standardní evropská kvalitativní kritéria umožňující publikaci výsledků vědecké práce v renomovaných periodicích.

 • Praxe

  Studenti doktorského studia nemají předepsané povinné praktické stáže.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-STOM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje