Představení studijního programu

Chcete přijít na kloub tomu, jak funguje lidské tělo a zároveň pomáhat lidem v nelehkých situacích? Studium Všeobecného lékařství je společným základem a předpokladem veškerých lékařských specializací a disciplín. Každý, kdo se chce stát lékařem, musí tento program vystudovat.

Studium medicíny je vůbec nejdelší magisterský prezenční program. Musí vás totiž vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře, pod odborným dohledem pracovat v nemocnicích a ambulantních zařízeních a zahájit další specializační vzdělání.

Studijní plán zahrnuje nejprve rozsáhlé teoretické předměty, které vám umožní pochopit fungování a strukturu těla a také mechanizmy, které můžeme případně ovlivňovat léčbou. Patří mezi ně například Anatomie, Biochemie nebo Fyziologie.

Nabyté znalosti následně využijete v preklinických předmětech, například v Patologii, Mikrobiologii nebo Farmakologii, které vám přiblíží podstatu nemocí a změny struktur tkání, orgánů a celého těla za patologických stavů a také poznáte, jaké máme možnosti zasahovat léčebně v průběhu nemocí. Teprve s těmito znalostmi pochopíte principy diagnostiky a léčby nemocí u pacientů. Získáte základy nezbytné pro lékařské uvažování v klinických předmětech jako je Chirurgie, Vnitřní lékařství nebo Diferenciální diagnostika.

Ve studiu jsou zohledněny i specifické potřeby různých věkových skupin. Během studia se seznámíte i se základy Pediatrie, Gynekologie a Porodnictví nebo Geriatrie. Získáte také znalosti v oblasti ovlivňování zdraví populace a organizace zdravotní péče.

Studium medicíny je velmi různorodé. Zahrnuje klasické přednášky, laboratorní cvičení, semináře, pitvy, ale i stáže ve zdravotnických zařízeních nebo simulační výuku. Jako medici budete mít také možnost zapojit se do výzkumných aktivit fakultních pracovišť.

Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, studium trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky). Musíte počítat s tím, že pobytem ve škole a samostudiem strávíte mnoho času. Ochota naplno se věnovat studiu je předpokladem úspěchu. Odměnou za vynaložené úsilí je velmi kvalitní vzdělání umožňující zajímavé, naplňující a prestižní povolání s velkou tradicí a vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Položte si následující otázky:

 • Mám silnou motivaci stát se lékařem?

 • Jsem ochoten věnovat studiu obrovské množství času a počítám s tím, že ani po 6 letech mé vzdělávání nekončí?

 • Jsem dobrý v předmětech biologie, chemie, fyzika a matematika?

 • Umím se rychle rozhodovat a nebojím se činit rozhodnutí?

Pokud jste odpověděli kladně, pak je tento studijní program pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Šestiletý magisterský prezenční studijní program připravuje absolventy pro profesi lékaře. Je ukončen titulem MUDr. (doktor všeobecného lékařství). Je určen absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou. Během prvních dvou let jsou ve studijním plánu zahrnuty především teoretické předměty (Biologie, Biofyzika, Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie, Fyziologie). Pro úspěšné studium těchto předmětů je nezbytná výborná předchozí znalost přírodovědně zaměřených předmětů na gymnaziální úrovni. Výuka se uskutečňuje formou přednášek, laboratorních cvičení a seminářů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat získané teoretické a praktické znalosti a dovednosti definované anotacemi předmětů preklinických a klinických oborů na zdravotní stav člověka
  • v klinických oborech a klinické praxi dokáže dokonale rozpoznávat stavy ohrožující život a poskytnout kvalifikovanou pomoc
  • je obeznámen s principy diagnostiky a léčby tělesných a duševních chorob, které jsou v naší populaci rozšířeny nebo které jsou významné pro svou závažnost, včetně jejich genetické podstaty
  • ovládat základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím jednodušší přístrojové techniky a základních laboratorních metod, včetně diferenciální diagnostiky
  • prakticky zvládat základní léčebné a ošetřovatelské výkony
  • orientovat se v základech posudkové činnosti
  • uplatňovat pravidla primární, sekundární a terciární prevence a podpory veřejného zdraví
  • orientovat se v organizaci zdravotnictví v ČR a základními právními aspekty, chápat společenské a ekonomické determinanty zdravotního stavu a důsledky nemoci
  • orientovat se v oblasti radiační ochrany
  • ovládat základy lékařské psychologie a profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem a aplikovat je v lékařské praxi.
  • samostatně vyhledávat a zpracovávat informace k relevantním tématům, orientovat se v metodologii vědecké práce, principy hodnocení vědecky prokázaných skutečností a základy analýzy dat
  • prokazovat aktivní znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (ERR) ověřenou zkouškou a latinské terminologie
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent Všeobecného lékařství najdete široké uplatnění ve všech lékařských oborech, kde můžete pokračovat ve specializačním vzdělávání. Práci najdete v lůžkových zařízeních, ambulantní sféře a hygienické službě. Působit můžete ale také jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo v akademické sféře jako vysokoškolský učitel.

 • Regulovaná povolání
  • Lékař
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nedílnou součástí studia Všeobecného lékařství je praxe, a to v rozsahu minimálně 22 týdnů. Praxe začínají po 4. semestru studia.

  • Po 4. semestru – 2 týdny na interně či chirurgii

  • Po 6. semestru – 1 týden praxe primární péče

  • Po 8. semestru – 2 týdny na interně a 2 týdny na chirurgii

  • Po 10. semestru – 2 týdny porodnictví a gynekologie

  • V 11. – 12. semestru – 3 až 7 týdnů předpromoční praxe, a to v podobě 7 týdnů vnitřního lékařství, 5 týdnů chirurgie a 3 týdnů pediatrie.

  Kromě předpromočních praxí ve smluvních fakultních nemocnicích můžete absolvovat praxe i v krajských nemocnicích a na terénních pracovištích, případně v zahraničí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti SP Všeobecného lékařství kvalifikační práci neodevzdávají, podmínkou pro úspěšné ukončení studia je však vypracování Samostatné práce, která zahrnuje:

  - shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce, nebo

  - zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace či ppt prezentace, nebo

  - vlastní experimentální práci na zadané téma.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského programu Všeobecné lékařství může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studijním programu. Na Lékařské fakultě MU je možné pokračovat v 26 oborech doktorského studijního programu.

Základní údaje

Zkratka
M-VL
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MUDr.
Doba studia
6 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

1809
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje