Cíle studijního programu

Šestiletý magisterský prezenční studijní program připravuje absolventy pro profesi lékaře. Je ukončen titulem MUDr. (doktor všeobecného lékařství). Je určen absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou. Během prvních dvou let jsou ve studijním plánu zahrnuty především teoretické předměty (Biologie, Biofyzika, Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie, Fyziologie). Pro úspěšné studium těchto předmětů je nezbytná výborná předchozí znalost přírodovědně zaměřených předmětů na gymnaziální úrovni. Výuka se uskutečňuje formou přednášek, laboratorních cvičení a seminářů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Šestiletý magisterský prezenční studijní program připravuje absolventy pro profesi lékaře. Je ukončen titulem MUDr. (doktor všeobecného lékařství). Je určen absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou. Během prvních dvou let jsou ve studijním plánu zahrnuty především teoretické předměty (Biologie, Biofyzika, Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie, Fyziologie). Pro úspěšné studium těchto předmětů je nezbytná výborná předchozí znalost přírodovědně zaměřených předmětů na gymnaziální úrovni. Výuka se uskutečňuje formou přednášek, laboratorních cvičení a seminářů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat získané teoretické a praktické znalosti a dovednosti definované anotacemi předmětů preklinických a klinických oborů na zdravotní stav člověka
  • v klinických oborech a klinické praxi dokáže dokonale rozpoznávat stavy ohrožující život a poskytnout kvalifikovanou pomoc
  • je obeznámen s principy diagnostiky a léčby tělesných a duševních chorob, které jsou v naší populaci rozšířeny nebo které jsou významné pro svou závažnost, včetně jejich genetické podstaty
  • ovládat základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím jednodušší přístrojové techniky a základních laboratorních metod, včetně diferenciální diagnostiky
  • prakticky zvládat základní léčebné a ošetřovatelské výkony
  • orientovat se v základech posudkové činnosti
  • uplatňovat pravidla primární, sekundární a terciární prevence a podpory veřejného zdraví
  • orientovat se v organizaci zdravotnictví v ČR a základními právními aspekty, chápat společenské a ekonomické determinanty zdravotního stavu a důsledky nemoci
  • orientovat se v oblasti radiační ochrany
  • ovládat základy lékařské psychologie a profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem a aplikovat je v lékařské praxi.
  • samostatně vyhledávat a zpracovávat informace k relevantním tématům, orientovat se v metodologii vědecké práce, principy hodnocení vědecky prokázaných skutečností a základy analýzy dat
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech, včetně hygienické služby a dětského lékařství. Mohou pracovat rovněž jako vědečtí pracovníci v oborech biomedicínských věd nebo jako specializovaní reprezentanti farmakologických firem.

 • Regulovaná povolání
  • Lékař
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během 4. a 5. ročníku prochází student postupně stážemi na jednotlivých klinikách. Výuka je doplňována přednáškami. Poslední rok je věnován předpromočním stážím, při nichž studenti pracují na klinikách pod dozorem zkušených lékařů. V průběhu studia absolvuje student rovněž 4 prázdninové praxe, během nichž se postupně seznamuje s provozem ve zdravotnických zařízeních a praktickými postupy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti SP Všeobecného lékařství kvalifikační práci neodevzdávají, podmínkou pro úspěšné ukončení studia je však vypracování Samostatné práce, která zahrnuje:

  - shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce, nebo

  - zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace či ppt prezentace, nebo

  - vlastní experimentální práci na zadané téma.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského programu Všeobecné lékařství může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studijním programu. Na Lékařské fakultě MU je možné pokračovat v 26 oborech doktorského studijního programu.

Základní údaje

Zkratka
M-GM
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MUDr.
Doba studia
6 roků
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
380000 Kč

479
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje