Představení studijního programu

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat program Zubní lékařství. Studium tohoto programu je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) nebo náhradou ztracených zubů jak u dětí, tak i u dospělých pacientů. Studium je také základem pro další možnou specializaci - v ortodoncii (oboru, který se zabývá rovnáním zubů) a maxilofaciální chirurgii (oboru, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností – jako je ORL či oční, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě).

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský program, trvá 5 let. Během studia vás vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní, ale i jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních (privátních praxích).

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktickým uplatněním. Již od 1. semestru se studenti v rámci simulované výuky učí základům ošetřování zubního kazu a od 2. ročníku již v rámci praktické výuky ošetřují reálné pacienty. I když je studium dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí, odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem? 

 • Nevadí vám věnovat studiu velké množství času? 

 • Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama? 

 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc? 

 • Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je? 

 • Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí? 

 • Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?

 • Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studijního programu Zubní lékařství je příprava studentů na samostatný výkon povolání zubního lékaře, tak aby ho byli schopni vykonávat na vysoké odborné úrovni odpovídající současnému stavu znalostí a v souladu s právními předpisy a deontologickými pravidly. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách. Studium je rozděleno do 10 semestrů a je založeno na postupném průchodu studenta teoretickými, preklinickými a posléze klinickými předměty. Studijní plán je koncipován na principu logické návaznosti předmětů/disciplín, kdy je zápis jednotlivých předmětů upraven systémem prerekvizit (tj. pre-existující znalosti nabyté studiem předcházejících předmětů, které jsou nezbytným základem pro navazující předměty) ve prospěch maximální efektivity. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v laboratoři/ordinacích praktického zubního lékaře. Studium programu Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické v následujících oborech: 1) Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologie, 2) Protetické zubní lékařství a ortodoncie a 3) Orální a maxilofaciální chirurgie. Studium vede k osvojení si klíčových znalostí a dovedností, kterými jsou - v obecné rovině - porozumění fungování lidského těla a jeho částí ve zdraví i nemoci, pochopení biologických, fyzikálních a chemických principů, ze kterých vychází diagnostika, racionální efektivní léčba a prevence nemocí, zejména se zaměřením na orofaciální oblast.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát fungování lidského těla, jednotlivých tkání, orgánů, orgánových systémů a organizmu jako celku a ve vztahu k orálnímu zdraví
  • Vyšetřit pacienta, samostatně indikovat potřebná doplňující vyšetření a správně interpretovat jejich výsledky, včetně diferenciální diagnostiky a sestavit léčebný plán
  • Provádět základní léčebné výkony v rámci terapie patologických stavů a nemocí orofaciální oblasti
  • Realizovat preventivní opatření v rámci primární, sekundární a terciální prevence
  • Adekvátně komunikovat s pacienty, jejich příbuznými a/nebo doprovodem a s odborníky dalších medicínských specializací, ovládat základy psychologie a profesní etiky
  • Orientovat se v legislativním rámci výkonu povolání praktického zubního lékaře a práv pacientů, ekonomických aspektech činnosti zubního lékaře a v základech posudkové činnosti
  • Být schopen se dále vzdělávat, vyhledávat a zpracovávat nové poznatky a aplikovat je do praxe
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

 • Regulovaná povolání
  • Zubní lékař
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka je nedílnou součástí studia Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství a pokračuje kontinuálně celým studiem. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

  Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích: 

  • po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci

  • po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty

  • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství 

  • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

  Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti studijního programu Zubní lékařství nepíší závěrečnou práci, v průběhu studia (do začátku 9. semestru) však musí předložit a obhájit Samostatnou práci. Témata těchto prací jsou vypisována v rámci IS MUNI jak učiteli Stomatologické kliniky LF MU a FNUSA, tak také dalšími učiteli teoretických, preklinických i klinických oborů LF MU. Snažíme se dosáhnut stavu, kdy jeden učitel vede max. 5-7 těchto prací.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Zubní lékařství mohou pokračovat v doktorském studiu téhož oboru, případně v oborech příbuzných.

Základní údaje

Zkratka
M-ZL
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MDDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

287
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje