Představení studijního programu

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat program Zubní lékařství. Studium tohoto programu je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) nebo náhradou ztracených zubů jak u dětí, tak i u dospělých pacientů. Studium je také základem pro další možnou specializaci - v ortodoncii (oboru, který se zabývá rovnáním zubů) a maxilofaciální chirurgii (oboru, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností – jako je ORL či oční, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě).

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský program, trvá 5 let. Během studia vás vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní, ale i jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních (privátních praxích).

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktickým uplatněním. Již od 1. semestru se studenti v rámci simulované výuky učí základům ošetřování zubního kazu a od 2. ročníku již v rámci praktické výuky ošetřují reálné pacienty. I když je studium dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí, odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem? 

 • Nevadí vám věnovat studiu velké množství času? 

 • Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama? 

 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc? 

 • Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je? 

 • Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí? 

 • Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?

 • Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Zkoušky se konají formou písemných testů 17. anebo 18. června 2022 (výběr termínu při současném podání přihlášky na VL i ZL musí být stejný, na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání každého testu z biologie, chemie a fyziky je 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120. BODOVÁ BIONIFIKACE VYBRANÝCH KOMPETENCÍ: Uznávány budou (I.) jazykové certifikáty dokladující znalost angličtiny, němčiny, francouzštiny či španělštiny na úrovni C1 a výše, (II.) umístění na definovaných pozicích ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A dle MŠMT ČR a MŠVVŠ SR a/nebo (III.) definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách (viz dále). Podmínkou žádosti o bonifikaci viz bod (II. a III.) a její zvážení je absolvování středoškolského studia v České republice nebo na Slovensku. I. Jazykové certifikáty dokladující znalost některého z vybraných světových jazyků na úrovni C1 a C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: angličtina - bonifikace: 6 bodů pro držitele následujících certifikátů: Cambridge English – úroveň CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English); IELTS (International English Language Testing System) s minimálním skóre 7; TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – varianta IBT (internet-based) s minimálním skóre 95 němčina - bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů: ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom (C1, C2); Goethe-Zertifikat (Großes Deutshes Sprachdiplom) (C1, C2); TestDaF (C1) francouzština - bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů: DALF - Diplôme approfondi de langue française (C1, C2); TCF - Test de connaissance du français (C1, C2) španělština - bonifikace: 3 body pro držitele následujících certifikátů: DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera (C1, C2) II. Oceňované umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A vyhlašovaných každoročně MŠMT (podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.) od krajského kola výše (bonifikace viz násl. tabulka), od jehož udělení neuplynuly více jak 4 roky: předmětové olympiády - v průběhu posledních dvou let (tj. kategorie A) středoškolského studia A1 matematická A2 fyzikální A3 chemická A4 biologická SOČ - středoškolská odborná činnost (A9) ve vybraných dále vyjmenovaných oborů v průběhu středoškolského studia, resp. posledních čtyř let studia u 8-letých gymnázií 1. Matematika a statistika 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 6. Zdravotnictví 8. Ochrana a tvorba životního prostředí 18. Informatika Pro Olympiády I SOČ platí Krajské kolo: úspěšný řešitel 4 body, umístění na 1.-3. místě 6 bodů Národní (celostátní ČR nebo SR) kolo: úspěšný řešitel 8 bodů, umístění na 1.-3. místě 10 bodů Mezinárodní kolo: účastník nominovaný za ČR nebo SR 10 bodů Dokládá se vždy nejvyšší umístění v dané soutěži. Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách: uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) s výsledkem výborně (bonifikace: 4 body) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky (Centrum pro talentovanou mládež) z předmětu biologie, chemie, fyzika, matematika nebo statistika na úrovni 4 nebo 5 (bonifikace: 8 bodů) Žádosti nutno vyznačit v e-přihlášce do 28.2.2022 a podklady zaslat do 28.2.2022, pokud je doklad vydán v březnu až květnu, ihned po obdržení, nejpozději do 31. 5. 2022. Na pozdější dodání nelze brát zřetel. Bodový zisk za doložené kompetence bude přičten k bodům získaným z písemných testů, budete tedy zohledněn v celkovém výsledném pořadníku dle počtu bodů.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam_na_magisterske_a_bakalarske_programy_LF_MU.pdf Tématické okruhy požadavků https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Doporucena_literatura_k_prijimacim_zkouskam_-_Bc._a_Mgr._programy.pdf Modelové otázky https://www.lekarskeknihy.cz/produkt/109251-modelove-testove-otazky-k-prijimacim-zkouskam-na-lf-mu/
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů (včetně zahrnutí případných bonifikací) jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Přijetí bez přijímacích zkoušek není do programu Zubní lékařství možné. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do termínu zápisu tj. do do 11.7.2022.
 • Informace o odložené volbě
  Na LF MU není možná.

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studijního programu Zubní lékařství je příprava studentů na samostatný výkon povolání zubního lékaře, tak aby ho byli schopni vykonávat na vysoké odborné úrovni odpovídající současnému stavu znalostí a v souladu s právními předpisy a deontologickými pravidly. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách. Studium je rozděleno do 10 semestrů a je založeno na postupném průchodu studenta teoretickými, preklinickými a posléze klinickými předměty. Studijní plán je koncipován na principu logické návaznosti předmětů/disciplín, kdy je zápis jednotlivých předmětů upraven systémem prerekvizit (tj. pre-existující znalosti nabyté studiem předcházejících předmětů, které jsou nezbytným základem pro navazující předměty) ve prospěch maximální efektivity. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v laboratoři/ordinacích praktického zubního lékaře. Studium programu Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické v následujících oborech: 1) Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologie, 2) Protetické zubní lékařství a ortodoncie a 3) Orální a maxilofaciální chirurgie. Studium vede k osvojení si klíčových znalostí a dovedností, kterými jsou - v obecné rovině - porozumění fungování lidského těla a jeho částí ve zdraví i nemoci, pochopení biologických, fyzikálních a chemických principů, ze kterých vychází diagnostika, racionální efektivní léčba a prevence nemocí, zejména se zaměřením na orofaciální oblast.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát fungování lidského těla, jednotlivých tkání, orgánů, orgánových systémů a organizmu jako celku a ve vztahu k orálnímu zdraví
  • Vyšetřit pacienta, samostatně indikovat potřebná doplňující vyšetření a správně interpretovat jejich výsledky, včetně diferenciální diagnostiky a sestavit léčebný plán
  • Provádět základní léčebné výkony v rámci terapie patologických stavů a nemocí orofaciální oblasti
  • Realizovat preventivní opatření v rámci primární, sekundární a terciální prevence
  • Adekvátně komunikovat s pacienty, jejich příbuznými a/nebo doprovodem a s odborníky dalších medicínských specializací, ovládat základy psychologie a profesní etiky
  • Orientovat se v legislativním rámci výkonu povolání praktického zubního lékaře a práv pacientů, ekonomických aspektech činnosti zubního lékaře a v základech posudkové činnosti
  • Být schopen se dále vzdělávat, vyhledávat a zpracovávat nové poznatky a aplikovat je do praxe
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

 • Regulovaná povolání
  • Zubní lékař
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka je nedílnou součástí studia Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství a pokračuje kontinuálně celým studiem. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

  Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích: 

  • po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci

  • po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty

  • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství 

  • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

  Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti studijního programu Zubní lékařství nepíší závěrečnou práci, v průběhu studia (do začátku 9. semestru) však musí předložit a obhájit Samostatnou práci. Témata těchto prací jsou vypisována v rámci IS MUNI jak učiteli Stomatologické kliniky LF MU a FNUSA, tak také dalšími učiteli teoretických, preklinických i klinických oborů LF MU. Snažíme se dosáhnut stavu, kdy jeden učitel vede max. 5-7 těchto prací.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Zubní lékařství mohou pokračovat v doktorském studiu téhož oboru, případně v oborech příbuzných.

Základní údaje

Zkratka
M-ZL
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MDDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

55
odhadovaný počet přijatých
291
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje