Cíle studijního programu

Cílem magisterského studijního programu Zubní lékařství je příprava studentů na samostatný výkon povolání zubního lékaře, tak aby ho byli schopni vykonávat na vysoké odborné úrovni odpovídající současnému stavu znalostí a v souladu s právními předpisy a deontologickými pravidly. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách. Studium je rozděleno do 10 semestrů a je založeno na postupném průchodu studenta teoretickými, preklinickými a posléze klinickými předměty. Studijní plán je koncipován na principu logické návaznosti předmětů/disciplín, kdy je zápis jednotlivých předmětů upraven systémem prerekvizit (tj. pre-existující znalosti nabyté studiem předcházejících předmětů, které jsou nezbytným základem pro navazující předměty) ve prospěch maximální efektivity. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v laboratoři/ordinacích praktického zubního lékaře. Studium programu Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické v následujících oborech: 1) Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologie, 2) Protetické zubní lékařství a ortodoncie a 3) Orální a maxilofaciální chirurgie. Studium vede k osvojení si klíčových znalostí a dovedností, kterými jsou - v obecné rovině - porozumění fungování lidského těla a jeho částí ve zdraví i nemoci, pochopení biologických, fyzikálních a chemických principů, ze kterých vychází diagnostika, racionální efektivní léčba a prevence nemocí, zejména se zaměřením na orofaciální oblast.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studijního programu Zubní lékařství je příprava studentů na samostatný výkon povolání zubního lékaře, tak aby ho byli schopni vykonávat na vysoké odborné úrovni odpovídající současnému stavu znalostí a v souladu s právními předpisy a deontologickými pravidly. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách. Studium je rozděleno do 10 semestrů a je založeno na postupném průchodu studenta teoretickými, preklinickými a posléze klinickými předměty. Studijní plán je koncipován na principu logické návaznosti předmětů/disciplín, kdy je zápis jednotlivých předmětů upraven systémem prerekvizit (tj. pre-existující znalosti nabyté studiem předcházejících předmětů, které jsou nezbytným základem pro navazující předměty) ve prospěch maximální efektivity. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v laboratoři/ordinacích praktického zubního lékaře. Studium programu Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické v následujících oborech: 1) Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologie, 2) Protetické zubní lékařství a ortodoncie a 3) Orální a maxilofaciální chirurgie. Studium vede k osvojení si klíčových znalostí a dovedností, kterými jsou - v obecné rovině - porozumění fungování lidského těla a jeho částí ve zdraví i nemoci, pochopení biologických, fyzikálních a chemických principů, ze kterých vychází diagnostika, racionální efektivní léčba a prevence nemocí, zejména se zaměřením na orofaciální oblast.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát fungování lidského těla, jednotlivých tkání, orgánů, orgánových systémů a organizmu jako celku a ve vztahu k orálnímu zdraví
  • Vyšetřit pacienta, samostatně indikovat potřebná doplňující vyšetření a správně interpretovat jejich výsledky, včetně diferenciální diagnostiky a sestavit léčebný plán
  • Provádět základní léčebné výkony v rámci terapie patologických stavů a nemocí orofaciální oblasti
  • Realizovat preventivní opatření v rámci primární, sekundární a terciální prevence
  • Adekvátně komunikovat s pacienty, jejich příbuznými a/nebo doprovodem a s odborníky dalších medicínských specializací, ovládat základy psychologie a profesní etiky
  • Orientovat se v legislativním rámci výkonu povolání praktického zubního lékaře a práv pacientů, ekonomických aspektech činnosti zubního lékaře a v základech posudkové činnosti
  • Být schopen se dále vzdělávat, vyhledávat a zpracovávat nové poznatky a aplikovat je do praxe
 • Uplatnění absolventa

  Profil absolventa magisterského studijního programu Zubní lékařství a Dentistry se plně shoduje s rámcovým profilem absolventa uvedeným v popisu dané oblasti vzdělávání dle Nařízení vlády č. 275/2016. Absolventi jsou připraveni k samostatnému výkonu povolání praktického zubního lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství i k zahájení specializační přípravy v oboru ortodoncie, orální a maxilofaciální chirurgie a klinické stomatologie. Mohou se uplatnit i v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi a také ve farmaceutickém průmyslu. Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

 • Regulovaná povolání
  • Zubní lékař
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nedílnou součástí studia magisterského programu Zubní lékařství je povinná odborná praxe ve zdravotnických zařízeních, kterou studenti absolvují již od 4. semestru výuky průběžně až do konce studia.

  Před SRZ v 10. semestru studenti procházejí intenzivní sedmitýdenní stáží ve všech oborech zubního lékařství, která klade důraz na komplexní ošetření pacienta v rámci konzervačního zubního lékařství, dětského zubního lékařství, parodontologie, protetického zubního lékařství, ortodoncie a orální a maxilofaciální chirurgie

  Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů ve smluvních zdravotnických zařízeních absolvují studenti další zdravotnické prázdninové praxe (typicky v privátních zařízeních, v laboratoři a na klinických pracovištích) v rozsahu 210 hodin:

  - po 2. semestru praxi v zubní laboratoři (1 týden) a v ordinaci (1 týden) v rámci předmětu Preklinické zubní lékařství – celkem 2 týdny.

  - po 4. semestru jako doplnění předmětu Preventivní zubní lékařství – 1 týden s náplní odpovídající praxi dentální hygientistky.

  - po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru Praktické zubní lékařství.

  - po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru Praktické zubní lékařství.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti studijního programu Zubní lékařství nepíší závěrečnou práci, v průběhu studia (do začátku 9. semestru) však musí předložit a obhájit Samostatnou práci. Témata těchto prací jsou vypisována v rámci IS MUNI jak učiteli Stomatologické kliniky LF MU a FNUSA, tak také dalšími učiteli teoretických, preklinických i klinických oborů LF MU. Snažíme se dosáhnut stavu, kdy jeden učitel vede max. 5-7 těchto prací.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu Zubní lékařství může (po splnění podmínek k přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Lékařské fakultě MU lze pokračovat v doktorském studiu Zubní lékařství/Stomatologie, příp. Dentistry.

Základní údaje

Zkratka
M-DENT
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MDDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
400000 Kč

42
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje