EN

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Studijní program je koncipován jako všeobecná příprava pro výkon zejména úřednických profesí souvisejících s trestním a správním procesem. Získané znalosti ale můžete využít i při vlastním podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

Celá koncepce studia je podřízena tomu, že jste si toto studium zvolili při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese. To znamená, že vám nabízíme patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí, a to v přímém kontaktu s přednášejícím.

Poskytneme vám teoretické i prakticky použitelné poznatky z oborů přímo souvisejících s trestním právem hmotným a procesním, správním právem hmotným a procesním, kriminalistikou, kriminologií a dalšími souvisejícími obory.

Jako absolventi tohoto programu potom budete schopni používat v praxi poznatky o rámci právní regulace v odvětví trestního práva a správního trestání. Své dovednosti budete schopni také patřičně prezentovat. V dnešní době se i právní situace často a rychle mění – budete proto schopni vhodně komentovat a interpretovat současné změny právních podmínek na základě obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblastí získaných studiem.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste ve služebním nebo pracovním poměru a při své práci se zabýváte problematikou trestního práva, správním trestáním, nebo podnikáte v oblasti bezpečnostních služeb?

 • Nemáte čas studovat v denní formě pětiletý magisterský program Právo a právní věda?

 • Chcete vědět více o trestním právu a vyznat se v leckdy složitém světe práva?

 • Zajímáte se o trestní právo nebo o správní trestání?

 • Chcete proniknout do sféry právní regulace protiprávního jednání?

 • Zajímáte se o právní pohled na odhalování trestných činů a jejich trestání?

 • Máte již zkušenosti z vyšetřování či s bojem se zločinem a chcete prohloubit své teoretické znalosti?

Pokud odpovíte na některou z otázek ano, pak je tento studijní program pro vás.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cíle a poslání studijního oboru:

  Studijní program poskytuje specializované vzdělání pro osoby ve služebním nebo pracovním poměru zabývající se v rámci své profesní činnosti problematikou trestního práva, správním trestáním, příp. podnikající v oblasti bezpečnostních služeb. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i prakticky použitelných poznatků z oborů přímo souvisejících s trestním právem hmotným a procesním, správním právem hmotným a procesním, kriminalistikou, kriminologií a dalšími souvisejícími obory.

  Obsahové zaměření:

  Studium je zaměřeno na získání a následné prohloubení obecného systematického přehledu o české a evropské právní úpravě související s předmětem programu a taktéž na získání a prohloubení odborných jazykových znalostí.

  Kompetence, jež studium rozvíjí:

  Schopnost rozvíjet samostatné analytické myšlení, schopnost kritického zhodnocení daného problému, schopnost formulovat vlastní a argumentačně podložené závěry, rozvoj odborných jazykových kompetencí.

  Jakým studentům je program určen?

  Studium je určeno pro osoby ve služebním nebo pracovním poměru zabývající se v rámci své profesní činnosti problematikou trestního práva, správním trestáním, příp. podnikající v oblasti bezpečnostních služeb.

  Koncepce studia:

  Studijní program je koncipován jako všeobecná příprava pro výkon zejména úřednických profesí souvisejících s předmětem studia, ale získané znalosti jsou využitelné i při vlastním podnikání, např. v oblasti bezpečnostních služeb. Koncepce studijního programu je dána předpokladem, že student si zvolil toto studium při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese a tím klade důraz na patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí v přímém kontaktu s přednášejícím.

  Studijní plán programu se skládá z obligatorních předmětů bakalářských studií na Právnické fakultě a předmětů programu, jež společně tvoří obecný základ programu (např. Ústavní právo pro bakaláře, Jazykové minimum pro bakaláře nebo Právní informatika), dále pak oborových předmětů a předmětů specializačních, které mohou být povinné nebo povinně volitelné, přičemž student si může volit podle svého zájmu, profese či specializace další předměty z nabídky studijních plánů jiných programů realizovaných nejenom na Právnické fakultě MU, ale na celé univerzitě, pokud se nejedná o předměty striktně určené pro daný program studia. Avšak i v jejich případě může student požádat příslušného garanta o udělení výjimky umožňující konkrétní předmět studovat a absolvovat. Tím je dána studentům možnost rozšířit si obzor poznání i o problematiku z jiných společenských a přírodních věd. Takto absolvované předměty mohou být uznány v rámci studijního programu Teorie a praxe trestního a správního procesu za povinně volitelné předměty, pokud se vztahují k předmětu jeho studia.

  V případě studijního programu Teorie a praxe trestního a správního procesu jsou to zejména předměty správních studií z nabídky Ekonomicko-správní fakulty, předměty z oblasti politologie, sociologie, psychologie ze studijních programů Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií a předměty týkající se speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě apod. Jiné předměty jsou považovány za předměty volitelné.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z práva a veřejné správy s ohledem na teorii a praxi trestního a správního procesu
  • aplikovat systematické a ucelené poznatky o rámci právní regulace v odvětví trestního práva a správního trestání
  • prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v oblasti trestního práva a správního trestání, včetně znalostí jazykových a právně-informatických
  • vhodně komentovat a interpretovat současné změny ekonomických a právních podmínek na základě obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblastí získaných studiem
  • pokračovat ve druhém stupni vysokoškolského studia na kterékoli vysoké škole v souladu s vyhlášenými a splněnými podmínkami přijímacího řízení (navazující magisterské studium)
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi získáte kompetence, které vám umožní uplatnit se u těch složek veřejné správy, které jsou činné v trestním, přestupkovém nebo jiném správně-deliktním řízení – včetně manažerských postů. Může se jednat např. o Policii České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Hasičský záchranný sbor, Justiční stráž, Vězeňskou službu, Vojenskou policii, Celní správu, Bezpečnostní informační služby, o přestupkovou komisi a jiné podobné správní orgány.

  Budoucím nebo stávajícím zaměstnavatelům nabídnete rozsáhlé a hluboké znalosti zejména z trestního práva hmotného a procesního, správního práva hmotného a procesního, kriminalistiky či kriminologie. Vše budete mít navíc podpořené jazykovými schopnostmi. Své poznatky také můžete využít v rámci vlastního podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Vzhledem ke kombinované formě studia, která se dá zvládnout při zaměstnání nebo podnikání, není studium tohoto programu spojeno s žádnou praxí. Výuka probíhá v blocích, většinou v pátky, a snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům studentů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Obhajoba bakalářské práce je nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná zkouška je složena z povinných předmětů Trestní právo hmotné a procesní a Právní nauka. Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících třech předmětů - Kriminalistika, Kriminologie a Správní právo hmotné a procesní. Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit u studenta znalosti získané během studia a jeho schopnost tyto znalosti vzájemně propojit a aplikovat na konkrétní případy.

  Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 normostran, přičemž jedna normostrana je 30 řádků o 60 znacích, celkem tedy 1800 znaků. Do jejího rozsahu se započítává titulní strana, abstrakt se seznamem klíčových slov, obsah práce a seznam použitých pramenů. Formální požadavky pro zpracování bakalářských prací jsou upraveny příslušnými směrnicemi děkana Právnické fakulty. Cílem bakalářské práce je prověřit schopnost studenta zpracovat v požadovaném rozsahu jím zvolené téma. Téma je buď přímo vypsáno akademickým pracovníkem, nebo je vypsáno jako tzv. „volné“ a student jej konkretizuje po dohodě a odsouhlasení akademického pracovníka. V bakalářské práci by taktéž měla být prokázána schopnost studenta pracovat s doposud publikovanými informačními zdroji týkajícími se zpracovávaného tématu a zároveň by měla prokázat i jeho způsobilost zaujmout k této materii kritický pohled prostřednictvím vlastních úvah, názorů a komentářů a to včetně úvah de lege ferenda.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program může pokračovat i v navazujícím programu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a spíše než na trestní právo se soustředí na veřejnou správu obecně. Tyto znalosti však ve své praxi můžete také velmi dobře využít.

Základní údaje

Název
Teorie a praxe trestního a správního procesu
Zkratka
TPTSP_
Kód
B0421A220004
Typ
bakalářský
Forma
kombinovaná
St. doba studia (v letech)
3
Titul
Bc.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
4. 8. 2028

Právnická fakulta
Program zajišťuje