Představení studijního programu

Studijní program je koncipován jako všeobecná příprava pro výkon zejména těch profesí, které souvisejí s trestním a správním procesem. Získané znalosti ale můžete využít i při vlastním podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

Celá koncepce studia je podřízena tomu, že jste si toto studium zvolili při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese. To znamená, že vám nabízíme patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí.

Studium Vám poskytne teoretické i prakticky použitelné poznatky z oborů přímo souvisejících s trestním právem hmotným a procesním, správním právem hmotným a procesním, kriminalistikou, kriminologií a dalšími souvisejícími obory. Přímý kontakt s přednášejícími Vám pak pomůže propojit tyto teoretické a praktické aspekty přednášené materie a poukáže Vám na jejich vzájemné souvislosti.

Jako absolventi tohoto programu potom budete schopni používat v praxi poznatky o rámci právní regulace v odvětví trestního práva a správního trestání. Své dovednosti budete schopni také patřičně prezentovat. V dnešní době se i právní situace často a rychle mění – budete proto schopni vhodně komentovat a interpretovat současné změny právních podmínek na základě obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblastí získaných studiem.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste ve služebním nebo pracovním poměru a při své práci se zabýváte problematikou trestního práva, správním trestáním, nebo podnikáte v oblasti bezpečnostních služeb?

 • Chcete vědět více o trestním právu, kriminalistice a kriminologii a získat i základy z dalších právních disciplín?

 • Chcete se vyznat se v leckdy složitém světě práva?

 • Zajímáte se o trestní právo nebo o správní trestání?

 • Chcete proniknout do sféry právní regulace protiprávního jednání?

 • Zajímáte se o právní pohled na odhalování trestných činů a jejich trestání?

 • Máte již zkušenosti z vyšetřování či s bojem s trestnou činností a chcete prohloubit své teoretické znalosti?

 • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovíte ano, pak je tento studijní program pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- program Právo a bakalářské programy, ak. rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 8. 2024

Studium

 • Cíle

  Cíle a poslání studijního oboru:

  Studijní program poskytuje specializované vzdělání pro osoby ve služebním nebo pracovním poměru zabývající se v rámci své profesní činnosti problematikou trestního práva, správním trestáním, příp. podnikající v oblasti bezpečnostních služeb. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i prakticky použitelných poznatků z oborů přímo souvisejících s trestním právem hmotným a procesním, správním právem hmotným a procesním, kriminalistikou, kriminologií a dalšími souvisejícími obory.

  Obsahové zaměření:

  Studium je zaměřeno na získání a následné prohloubení obecného systematického přehledu o české a evropské právní úpravě související s předmětem programu a taktéž na získání a prohloubení odborných jazykových znalostí.

  Kompetence, jež studium rozvíjí:

  Schopnost rozvíjet samostatné analytické myšlení, schopnost kritického zhodnocení daného problému, schopnost formulovat vlastní a argumentačně podložené závěry, rozvoj odborných jazykových kompetencí.

  Jakým studentům je program určen?

  Studium je určeno pro osoby ve služebním nebo pracovním poměru zabývající se v rámci své profesní činnosti problematikou trestního práva, správním trestáním, příp. podnikající v oblasti bezpečnostních služeb.

  Koncepce studia:

  Studijní program je koncipován jako všeobecná příprava pro výkon zejména úřednických profesí souvisejících s předmětem studia, ale získané znalosti jsou využitelné i při vlastním podnikání, např. v oblasti bezpečnostních služeb. Koncepce studijního programu je dána předpokladem, že student si zvolil toto studium při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese a tím klade důraz na patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí v přímém kontaktu s přednášejícím.

  Studijní plán programu se skládá z obligatorních předmětů bakalářských studií na Právnické fakultě a předmětů programu, jež společně tvoří obecný základ programu (např. Ústavní právo pro bakaláře, Jazykové minimum pro bakaláře nebo Právní informatika), dále pak oborových předmětů a předmětů specializačních, které mohou být povinné nebo povinně volitelné, přičemž student si může volit podle svého zájmu, profese či specializace další předměty z nabídky studijních plánů jiných programů realizovaných nejenom na Právnické fakultě MU, ale na celé univerzitě, pokud se nejedná o předměty striktně určené pro daný program studia. Avšak i v jejich případě může student požádat příslušného garanta o udělení výjimky umožňující konkrétní předmět studovat a absolvovat. Tím je dána studentům možnost rozšířit si obzor poznání i o problematiku z jiných společenských a přírodních věd. Takto absolvované předměty mohou být uznány v rámci studijního programu Teorie a praxe trestního a správního procesu za povinně volitelné předměty, pokud se vztahují k předmětu jeho studia.

  V případě studijního programu Teorie a praxe trestního a správního procesu jsou to zejména předměty správních studií z nabídky Ekonomicko-správní fakulty, předměty z oblasti politologie, sociologie, psychologie ze studijních programů Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií a předměty týkající se speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě apod. Jiné předměty jsou považovány za předměty volitelné.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z práva a veřejné správy s ohledem na teorii a praxi trestního a správního procesu
  • aplikovat systematické a ucelené poznatky o rámci právní regulace v odvětví trestního práva a správního trestání
  • prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v oblasti trestního práva a správního trestání, včetně znalostí jazykových a právně-informatických
  • vhodně komentovat a interpretovat současné změny ekonomických a právních podmínek na základě obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblastí získaných studiem
  • pokračovat ve druhém stupni vysokoškolského studia na kterékoli vysoké škole v souladu s vyhlášenými a splněnými podmínkami přijímacího řízení (navazující magisterské studium)
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi získáte kompetence, které vám umožní uplatnit se u těch složek veřejné správy, které jsou činné v trestním, přestupkovém nebo jiném správnědeliktním řízení – včetně manažerských postů. Může se jednat např. o Policii České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Hasičský záchranný sbor, Justiční stráž, Vězeňskou službu, Vojenskou policii, Celní správu, Bezpečnostní informační služby, o přestupkovou komisi a jiné podobné správní orgány.

  Budoucím nebo stávajícím zaměstnavatelům nabídnete rozsáhlé a hluboké znalosti zejména z trestního práva hmotného a procesního, správního práva hmotného a procesního, kriminalistiky či kriminologie. Vše budete mít navíc podpořené jazykovými schopnostmi. Své poznatky také můžete využít v rámci vlastního podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Obhajoba bakalářské práce je nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná zkouška je složena z povinných předmětů Trestní právo hmotné a procesní a Právní nauka. Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících třech předmětů - Kriminalistika, Kriminologie a Správní právo hmotné a procesní. Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit u studenta znalosti získané během studia a jeho schopnost tyto znalosti vzájemně propojit a aplikovat na konkrétní případy.

  Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 normostran, přičemž jedna normostrana je 30 řádků o 60 znacích, celkem tedy 1800 znaků. Do jejího rozsahu se započítává titulní strana, abstrakt se seznamem klíčových slov, obsah práce a seznam použitých pramenů. Formální požadavky pro zpracování bakalářských prací jsou upraveny příslušnými směrnicemi děkana Právnické fakulty. Cílem bakalářské práce je prověřit schopnost studenta zpracovat v požadovaném rozsahu jím zvolené téma. Téma je buď přímo vypsáno akademickým pracovníkem, nebo je vypsáno jako tzv. „volné“ a student jej konkretizuje po dohodě a odsouhlasení akademického pracovníka. V bakalářské práci by taktéž měla být prokázána schopnost studenta pracovat s doposud publikovanými informačními zdroji týkajícími se zpracovávaného tématu a zároveň by měla prokázat i jeho způsobilost zaujmout k této materii kritický pohled prostřednictvím vlastních úvah, názorů a komentářů a to včetně úvah de lege ferenda.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program může pokračovat i v navazujícím programu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a spíše než na trestní právo se soustředí na veřejnou správu obecně. Tyto znalosti však ve své praxi můžete také velmi dobře využít.

Základní údaje

Zkratka
TPTSP_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

101
počet aktivních studentů
57
počet závěrečných prací

Právnická fakulta
Program zajišťuje