Cíle studijního programu

Navrhovaný doktorský studijní program je v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti obchodního práva. Jeho úkolem je tedy výchova právních vědců, kteří se budou vědecky zabývat oblastmi, které se týkají statusu podnikatele, forem podnikání a výkonu podnikatelských aktivit, včetně obligačních vztahů vznikajících při podnikání (primárně v právu soukromém, částečně ale i ve veřejném právu). Konkrétně sem patří témata z práva obchodních korporací, závazkové vztahy při podnikání, veřejné zakázky, soutěžní právo (nekalá soutěž a právo na ochranu hospodářské soutěže), firemní právo a právo cenných papírů a kapitálového trhu.

Studium bude probíhat na bázi individuálního studijního plánu a od počátku směřuje k prohloubení metodologických poznatků a dovedností studenta; bez jejich ovládnutí totiž nelze smysluplně zpracovávat kvalitní disertační práci, která je hlavním cílem doktorského studia.

Student by měl zvolené téma disertační práce podrobit hlubokému vědeckému výzkumu a po čtyřech letech nepřetržitého bádání by měl předložit práci, která skutečně přináší nové poznatky a posouvá obor kupředu. Vedle toho musí doktorské studium směřovat k prohlubování znalostí daného oboru vysoko nad rámec magisterského studia i v jiných oblastech, než je jenom téma disertační práce.

Širší základ studijního oboru tvoří také příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů.

Ve srovnání s absolventy jiných oborů soukromého práva jsou absolventi programu „Obchodní právo“ vybaveni hlubšími znalostmi práva obchodních korporací, zvláštností obchodních závazků, práva na ochranu hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži (včetně firemního práva), včetně nekalých obchodních praktik, a práva cenných papírů a kapitálového trhu. Vzhledem k zaměření oboru obchodního práva jsou schopni orientovat se ve všeobecném veřejnoprávním regulatorním rámci podnikání v ČR.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Navrhovaný doktorský studijní program je v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti obchodního práva. Jeho úkolem je tedy výchova právních vědců, kteří se budou vědecky zabývat oblastmi, které se týkají statusu podnikatele, forem podnikání a výkonu podnikatelských aktivit, včetně obligačních vztahů vznikajících při podnikání (primárně v právu soukromém, částečně ale i ve veřejném právu). Konkrétně sem patří témata z práva obchodních korporací, závazkové vztahy při podnikání, veřejné zakázky, soutěžní právo (nekalá soutěž a právo na ochranu hospodářské soutěže), firemní právo a právo cenných papírů a kapitálového trhu.

  Studium bude probíhat na bázi individuálního studijního plánu a od počátku směřuje k prohloubení metodologických poznatků a dovedností studenta; bez jejich ovládnutí totiž nelze smysluplně zpracovávat kvalitní disertační práci, která je hlavním cílem doktorského studia.

  Student by měl zvolené téma disertační práce podrobit hlubokému vědeckému výzkumu a po čtyřech letech nepřetržitého bádání by měl předložit práci, která skutečně přináší nové poznatky a posouvá obor kupředu. Vedle toho musí doktorské studium směřovat k prohlubování znalostí daného oboru vysoko nad rámec magisterského studia i v jiných oblastech, než je jenom téma disertační práce.

  Širší základ studijního oboru tvoří také příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů.

  Ve srovnání s absolventy jiných oborů soukromého práva jsou absolventi programu „Obchodní právo“ vybaveni hlubšími znalostmi práva obchodních korporací, zvláštností obchodních závazků, práva na ochranu hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži (včetně firemního práva), včetně nekalých obchodních praktik, a práva cenných papírů a kapitálového trhu. Vzhledem k zaměření oboru obchodního práva jsou schopni orientovat se ve všeobecném veřejnoprávním regulatorním rámci podnikání v ČR.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • a) samostatné vědecké analytické práce v oboru a její prezentace v podobě vědeckých a odborných článků nebo odborných stanovisek;
  • b) bezpečné orientace v obchodním právu i v příslušné odborné literatuře a relevantní judikatuře a formulace a ověření výzkumných otázek v oboru obchodního a obecného soukromého práva s relevancí pro podnikání;
  • c) samostatné interpretace právních předpisů spadající do oboru obchodního práva;
  • d) prezentace výsledků vlastního bádání na odborných i laických fórech;
  • e) vysokoškolské výuky v bakalářských a magisterských studijních programech;
  • f) šíření odborných znalostí a jejich zprostředkování odborné veřejnosti, a to i v cizím jazyce.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi se mohou uplatnit v prvé řadě na právnicky zaměřených vysokých školách či ve vědeckých institucích, a to v oboru odpovídajícím jejich specializaci. Získané vzdělání a na jeho základě nabyté dovednosti a znalosti absolvent uplatní u zaměstnavatelů, jakými jsou vysoké školy, vědecké ústavy, případně (nebude-li působit jako osoba samostatně výdělečně činná) též orgány veřejné moci (především soudy). Díky svým teoretickým znalostem bude absolvent schopen se na vysoké odborné úrovni uplatnit rovněž v legislativní praxi. Vzhledem k zaměření programu najdou absolventi uplatnění i v advokacii, kde mohou využít svých analytických dovednosti při řešení náročnějších komplexnějších případů.

 • Praxe

  Studijní program nepočítá s praxí jako se součástí studijního plánu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V souladu s § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách má disertační práce prokázat schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Další kvalitativní a formální nároky kladené na tento druh prací stanoví usnesení oborové rady.

 • Další informace
  Doktorský studijní program „Obchodní právo“ je pojat jako standardní jednooborový program doktorského studia. Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost ve výzkumu institutů týkajících se postavení podnikatele, podnikatelské činnosti a závazkových vztahů vznikajících při podnikání a souvisejících regulatorních otázek (veřejnoprávní dozor nad podnikatelskými aktivitami).

  Program navazuje na předměty obchodní právo a právo cenných papírů magisterského studijního programu. Prohlubuje znalosti obchodního práva v jeho vybraných podoborech. Učí studenty samostatnému a kritickému zkoumání právní regulace v oblasti obchodu a podnikání a zkoumání předpokladů a důsledků jejího působení. Studenti musejí zvládnout na vědecké úrovni i značnou část práva občanského jakožto širšího vědního základu práva obchodního a základy metod vědecké práce. Nezbytným předpokladem je znalost zahraničních právních úprav zkoumaných otázek, jakož i tuzemské a zahraniční judikatury a základních doktrinálních směrů. Týká se to i úprav unijních, a to v podobě nařízení a směrnic EU, ale i tzv. soft law, které hraje v oblasti byznysy nezanedbatelnou roli.

  Forma studia je prezenční nebo kombinovaná.

  Výuka probíhá v českém jazyce, v rámci jednotlivých semestrálních modulů však může výuka výjimečně proběhnout v angličtině či němčině (což platí zejména v případě účasti zahraničních lektorů v rámci příslušného modulu).

Základní údaje

Zkratka
OBPR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Právnická fakulta
Program zajišťuje