Genetika pro medicínu

Představení studijního programu

Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje moderní, profesně orientovaný vzdělávací program zaměřený na laboratorní medicínu, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MUNI. Studium vás povede k získání základních vědomostí i praktických dovedností, které jsou nutné pro to, aby se z vás stali kvalifikovaní pracovníci způsobilí k výkonu činnosti zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách s profilujícím zaměřením na lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku.

Tento bakalářský program tvoří předstupeň přímo navazujícího magisterského programu "Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika".

Náš bakalářský program je koncipován tak, aby uspokojil poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po přírodovědně vzdělaných odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, molekulární biologie a molekulární diagnostiky a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví. Cílem programu je proto poskytnout nejen kvalitní teoretické znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, abyste mohli provádět základní i vysoce specializovaná genetická, genomická a molekulárně biologická vyšetření v klinických laboratořích státních či soukromých zdravotnických zařízení.

Bakalářské studium vám umožní komplexní přípravu v oborech, které tvoří základ pro poskytování zdravotní laboratorní péče. V průběhu bakalářského studia si postupně osvojíte znalosti a vědomosti v rámci přednášek a cvičení ze základních průpravných předmětů (matematika, lékařská biofyzika, chemie, biochemie), preklinických disciplín (anatomie, farmakologie, fyziologie, cytologie, histologie, hematologie, mikrobiologie, patologie), odborných genetických a molekulárně biologických předmětů a souvisejících oborů (komunikační dovednosti, biostatistika). Ty jsou totiž nezbytné pro výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. V rámci studia absolvujete praktická cvičení, kde získáte dovednosti práce v chemické, cytologické a histologické laboratoři, práce s mikrobiálním materiálem, práce s mikroskopem, zpracování biologických dat na počítači a seznámíte se se základními metodami molekulární biologie a obsluhou přístrojů nejčastěji používaných v genetických a molekulárně biologických laboratořích. Tyto získané teoretické i praktické dovednosti vás optimálně připraví k přímo navazujícímu magisterskému studiu.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá Vás genetika a molekulární biologie člověka?

 • Chtěli byste pracovat v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku?

 • Rádi byste tak uplatnili své teoretické i praktické dovednosti při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů?

 • Chtěli byste vystudovat vzdělávací program s akreditací Ministerstva zdravotnictví určený k výkonu činnosti nelékařského zdravotnického povolání?

Přijďte studovat lékařskou genetiku do Brna! Do města, ve kterém Johan Gregor Mendel položil před více než 150 lety základy moderní genetiky.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje vzdělávací bakalářský program zaměřený na nelékařské zdravotnické povolání, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU. Studium vede k získání základních vědomostí i praktických dovedností nutných pro přípravu kvalifikovaných pracovníků určených k výkonu regulované zdravotnické profese - odborného pracovníka v laboratorních metodách s profilujícím zaměřením na genetickou a molekulárně biologickou laboratorní diagnostiku. Tento bakalářský program tvoří předstupeň přímo navazujícího magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika , který byl koncipován tak, aby uspokojil vzrůstající poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po přírodovědně vzdělaných odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, molekulární biologie a molekulární diagnostiky a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví v oblasti laboratorní medicíny.

  Studijní plány tohoto bakalářského a na něj navazujícího magisterského programu byly proto sestaveny tak, aby absolventi po ukončení navazujícího magisterského studia s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR získali dle §26 zákona č. 96/2004 Sb. odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách s titulem Mgr.

  Bakalářské studium umožňuje komplexní přípravu v oborech, které tvoří základ pro poskytovaní zdravotní laboratorní péče. V průběhu bakalářského studia si absolventi postupně osvojí znalosti a vědomosti získané v rámci přednášek a cvičení ze základních průpravných předmětů (matematika, lékařská biofyzika, chemie, biochemie) preklinických disciplín (anatomie, farmakologie, fyziologie, cytologie, histologie, hematologie, mikrobiologie, patologie), odborných genetických a molekulárně biologických předmětů a souvisejících oborů (komunikační dovednosti, biostatistika), , které jsou nezbytné pro výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. Vzhledem ke zdravotnickému zaměření je u tohoto programu posílena výuka praktických cvičení. Studenti absolvují praktická cvičení, kde získají dovednosti práce v chemické, cytologické a histologické laboratoři, práce s mikrobiálním materiálem, práce s mikroskopem, zpracování biologických dat na počítači a seznámí se se základními metodami molekulární biologie a obsluhou přístrojů nejčastěji používaných v genetických a molekulárně biologických laboratořích. Získané teoretické i praktické dovednosti optimálně připraví studenty k přímo navazujícímu magisterskému studiu v programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat teoretickými znalostmi z oblasti preklinických medicínských věd (anatomie, cytologie, farmakologie, fyziologie, hematologie, histologie, imunologie, biochemie, patologie)
  • orientovat se v základních oblastech lékařské mikrobiologie, mykologie, parazitologie
  • prokázat detailní znalosti z oblasti buněčné, biologie, obecné genetiky, cytogenetiky základů lékařské genetiky a molekulární biologie
  • porozumět principům a podstatě změn v genetické výbavě člověka a jejich dopadům na fenotyp
  • teoreticky ovládat základní metody laboratorní práce používané v genetických, cytogenetických a molekulárně biologických diagnostických laboratořích
  • mít základní praktické dovednosti laboratorní práce v cytologické a histologické laboratoři, práce s mikrobiálním materiálem
  • ovládat základní laboratorní a instrumentální techniku
  • samostatně získávat a zpracovávat aktuální vědecké informace z relevantních zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat do ucelených sdělení
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete schopni prokázat hluboké poznatky z oblasti molekulární biologie člověka, klinické genetiky, genomiky, onkogenetiky a molekulární diagnostiky. Stejně tak budete disponovat teoretickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, které jsou potřebné pro práci s laboratorní technikou. To využijete zejména při provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích.

  Díky tomuto tak budete moci provádět laboratorní diagnostiku vrozených dědičných chorob na úrovni chromozomových abnormalit i mutačních změn. Nápodobně budete schopni provádět i cytogenetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření u hematologických maligních onemocnění a solidních nádorů.

  Své praktické dovednosti a hlubší poznání principů metod buněčné a molekulární biologie a genetiky budete moci v neposlední řadě využít také při diagnostice patogenních mikroorganismů, patologických stavů buněk a genomů, a posuzování rizikových faktorů s tím souvisejících.

  Získaný přehled a praktické zkušenosti vám též zajistí dobré výzkumné uplatnění v biomedicíně.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Vzhledem ke zdravotnickému zaměření našeho programu vás čeká posílená laboratorní výuka, která je povinná. V průběhu vašeho bakalářského studia tak celkově absolvujete asi 440 hodin praktických laboratorních cvičení.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má charakter literární rešerše odborného tématu z oblasti biomedicíny, kterou studenti zpracují na zadané téma na základě recentních odborných publikací. Bakalářská práce není samostatným výzkumným projektem a neobsahuje proto laboratorní data. Detailní pokyny pro vypracování bakalářské práce v programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu experimentální biologie (viz níže).

 • Návaznost na další studijní programy

  Našim základním cílem je připravit vás, jakožto absolventy bakalářského programu, k dalšímu studiu v přímo navazujícím magisterském programu. Po složení státní závěrečné zkoušky se tedy předpokládá vaše navazující studium programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika, po jehož absolvování získáte kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví.

  V průběhu navazujícího magisterského studia si prohloubíte poznatky z oblasti klinické genetiky, molekulární biologie prokaryot i eukaryot, molekulární biologie nádorů, molekulární diagnostiky a získáte dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména k provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích. Seznámíte se s využitím metod sekvenování nové generace v diagnostice a výzkumu genetických příčin onemocnění. Budete vyškoleni v interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a v řízení kontroly kvality genetických a molekulárně biologických laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu a zároveň absolvujete nezbytnou praxi v klinických laboratořích zdravotnických zařízení.

Základní údaje

Zkratka
B-LGM
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

47
počet aktivních studentů
62
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s


Fotogalerie