EN

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

„Záruka kvalitní zdravotní péče - vysoce odborný pracovních tým "Zdravotní laborant– Bioanalytik – Lékař".“

Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídajícími zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny i v kontextu naplňování Evidence Based Medicine. Proto by měla být základním cílem tohoto tohoto navazujícího magisterského program příprava absolventů, kteří mají předpoklady širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

Specifikem navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia.

Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č.39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. K praktické výuce klinicko-laboratorních oborů bude maximálně využita velmi dobře vybavená výuková laboratoř Katedry laboratorních metod LF MU v kombinaci s rutinními laboratorními provozy FN Brno.

Přírodovědně-analytická témata včetně mol. biologie a genetiky, jejichž perfektní znalost je druhou určující podmínkou pro kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU. Důraz bude kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídajícími zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny i v kontextu naplňování Evidence Based Medicine. Proto by měla být základním cílem tohoto tohoto navazujícího magisterského program příprava absolventů, kteří mají předpoklady širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

  Specifikem navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia.

  Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č.39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. K praktické výuce klinicko-laboratorních oborů bude maximálně využita velmi dobře vybavená výuková laboratoř Katedry laboratorních metod LF MU v kombinaci s rutinními laboratorními provozy FN Brno.

  Přírodovědně-analytická témata včetně mol. biologie a genetiky, jejichž perfektní znalost je druhou určující podmínkou pro kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU. Důraz bude kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zastávat tvůrčí práci s analytickou, instrumentální a výpočetní technikou ve všech typech medicínských laboratoří.
  • získávat orientaci v nových preanalytických, analytických a postanalytických procesech jednotlivých laboratorních oborů, včetně znalosti kritických míst a zásad správné laboratorní praxe (SLP).
  • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi.
  • prakticky využívat všechny formy oboustranné elektronické komunikace s klinickými pracovišti včetně progresivních forem identifikace biologického materiálu a přípravy analytických vzorků.
  • ovládat analytickou a instrumentální techniku v souladu se standardními operačními postupy, včetně jejího efektivního funkčního a ekonomického využití.
  • provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření, zavádět nové analytické metod a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání.
  • podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování dat výzkumné činnosti pracoviště.
 • Uplatnění absolventa

  Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří (zdravotní laborant–bioanalytik–lékař) zaujímají vysokoškolsky erudovaní bioanalytici v laboratorním provozu klíčové místo. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění požadované kvality všech výstupů laboratorní činnosti pracoviště.

  Vysokoškolsky vzdělaný bioanalytik tak nachází uplatnění v medicínsky i přírodovědně zaměřených laboratorních provozech. Kombinace předmětů s medicínsko-laboratorní a přírodovědně-analytickou tématikou předurčuje výhodu spolupráce PřF a LF MU.

  Z tohoto důvodu také byla pro tento program získána akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR a absolvent navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách získá po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 S. paragraf 26.

 • Regulovaná povolání
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách je bloková odborná praxe na pracovištích klinických laboratoří níže uvedených laboratorních odborností ve FN Brno.

  Odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru Klinická biochemie, Klinická hematologie, Imunohematologie a transfuzní služba, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská genetika a Patologická anatomie. Studenti se seznámí s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

  Umožní získání kvalitních praktických dovedností při používání současné analytické a instrumentální laboratorní techniky včetně rutinních logistických a provozně-organizačních postupů laboratorních pracovišť. Postihne hlavní prvky preanalytického, analytického a postanalytického procesu včetně poznání významu a praktického uplatnění týmové práce.

  Studijní program klade důraz na zajištění kvalitní praktické výuky v maximální míře situované do rutinního prostředí klinických laboratoří. Z tohoto důvodu jsou místem konání odborné praxe :

  - Fakultní nemocnice Brno – Oddělení klinické biochemie, Odd. klinické hematologie, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické mikrobiologie, Transfuzní oddělení a Patologicko anatomický ústav.

  - Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mikrobiologický ústav, Imunologický ústav.

  Obsahová náplň odborné praxe v jednotlivých laboratorních oborech je dána vypracovaným sylabem.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce prezentuje výsledky experimentální práce studenta pod vedením vedoucího diplomové práce. Témata diplomových prací vypisuje rada Ústavu biochemie na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku v dostatečném počtu. Student si z aktuální nabídky svobodně volí téma diplomové práce. O zadání diplomové práce na zvolené téma žádá student na začátku prvního semestru magisterského studia učitele, který téma navrhl. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce. Rada Ústavu biochemie písemné zadání diplomových prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli navrhnout téma své diplomové práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma diplomové práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce jsou uvedeny v Opatřením děkana 5/2014.

  Podrobnější zásady vypracování diplomových prací pro biochemické obory jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu biochemie př.f. MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského programu Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách může po úspěšném složení přijímací zkoušky pokračovat v v libovolném doktorském programu Biochemie, a v programech Analytická chemie a Molekulární a buněčná biologie. Mimo to je v přípravě akreditace nového doktorského programu Bioanalytická chemie, který je určen především pro absolventy výše uvedeného navazujícího magisterského programu.

 • Další informace
  Bližší informace o akreditaci tohoto programu lze nalézt na webových stránkách fakulty :

  http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/biochemie/bioanalytik1.pdf

Základní údaje

Název
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Zkratka
N-BIA
Kód
N0914P130001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
profesní
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
15. 10. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje