Záruka kvalitní zdravotní péče – vysoce odborný pracovní tým Zdravotní laborant – Bioanalytik – Lékař.

Představení studijního programu

V současné době je striktně vyžadováno, aby absolventi přírodovědeckých a jiných fakult pro své vysokoškolské uplatnění ve zdravotnictví absolvovali další specializační vzdělávání, které je nejen finančně nákladné, ale i časově náročné.

Proto Ústav biochemie přírodovědecké fakulty (PřF) MU spolu s Katedrou laboratorních metod Lékařské fakulty (LF) MU připravili v roce 2015 akreditaci nového studijního programu navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik. Studijnímu programu se podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví a následně i akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jeho absolventi tak získají po ukončení magisterského studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních.

Specifikem nového studijního programu je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků PřF a LF MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia. Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky brněnských fakultních nemocnic.

Přírodovědně-analytická témata včetně molekulární biologie a genetiky jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků PřF MU. Důraz je kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod a metod molekulární biologie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii nebo jiném příbuzném oboru?

 • Baví vás biochemie?

 • Chcete porozumět detailům fungování živých organismů i dalším oblastem přírodních věd?

 • Chcete pracovat ve zdravotnických laboratořích?

 • Chcete pomáhat jiným lidem?

Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří zdravotní laborant – bioanalytik – lékař zaujímají klíčové místo vysokoškolsky erudovaní bioanalytici. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění požadované kvality všech laboratorních vyšetření a napomáhají stanovení správné diagnózy a sledování průběhu léčby.

 • Chcete být jedním z nich?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídajícími zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny i v kontextu naplňování Evidence Based Medicine. Proto by měla být základním cílem tohoto navazujícího magisterského programu příprava absolventů, kteří mají předpoklady širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

  Specifikem navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia.

  Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č. 39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. K praktické výuce klinicko-laboratorních oborů bude maximálně využita velmi dobře vybavená výuková laboratoř Katedry laboratorních metod LF MU v kombinaci s rutinními laboratorními provozy FN Brno.

  Přírodovědně-analytická témata včetně mol. biologie a genetiky, jejichž perfektní znalost je druhou určující podmínkou pro kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia, jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU. Důraz bude kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zastávat tvůrčí práci s analytickou, instrumentální a výpočetní technikou ve všech typech medicínských laboratoří.
  • získávat orientaci v nových preanalytických, analytických a postanalytických procesech jednotlivých laboratorních oborů, včetně znalosti kritických míst a zásad správné laboratorní praxe (SLP).
  • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi.
  • prakticky využívat všechny formy oboustranné elektronické komunikace s klinickými pracovišti včetně progresivních forem identifikace biologického materiálu a přípravy analytických vzorků.
  • ovládat analytickou a instrumentální techniku v souladu se standardními operačními postupy, včetně jejího efektivního funkčního a ekonomického využití.
  • provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření, zavádět nové analytické metody a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání.
  • podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování dat výzkumné činnosti pracoviště.
 • Uplatnění absolventa

  Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích, kteří mají teoretické znalosti a praktické dovednosti odpovídající zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny. Jako absolventi studijního programu tak máte předpoklad širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru. Dále se uplatníte ve výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

  Absolvováním studijního programu totiž získáte odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský program akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Regulovaná povolání
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní program klade důraz na zajištění kvalitní praktické výuky v maximální míře situované do rutinního prostředí klinických laboratoří, a to přímo pod vedením pracovníků daných laboratoří. Povinnou součástí studia tohoto navazujícího magisterského programu jsou tedy blokové odborné praxe 3 x 2 týdny na pracovištích klinických laboratoří níže uvedených laboratorních odborností ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně.

  Odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru Klinická biochemie, Klinická hematologie, Imunohematologie a transfuzní služba, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská genetika a Patologická anatomie. Studenti se seznamují s organizací provozu, základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provádějí vybrané úkony a činnosti.

  Odborné praxe tak umožňují získání kvalitních praktických dovedností při používání současné analytické a instrumentální laboratorní techniky včetně rutinních logistických a provozně-organizačních postupů laboratorních pracovišť.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce prezentuje výsledky experimentální práce studenta pod vedením vedoucího diplomové práce. Témata diplomových prací vypisuje rada Ústavu biochemie na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku v dostatečném počtu. Student si z aktuální nabídky svobodně volí téma diplomové práce. O zadání diplomové práce na zvolené téma žádá student na začátku prvního semestru magisterského studia učitele, který téma navrhl. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce. Rada Ústavu biochemie písemné zadání diplomových prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli navrhnout téma své diplomové práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma diplomové práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce jsou uvedeny v Opatření děkana.

  Podrobnější zásady vypracování diplomových prací pro biochemické obory jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu biochemie PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Můžete pokračovat v rámci doktorského studia v našich stávajících programech Biochemie, Genomika a proteomika, Vědy o živé přírodě a především pak v programu Bioanalytická chemie. Nebo to zkusit na dalších prestižních tuzemských i zahraničních univerzitách.

Základní údaje

Zkratka
N-BIA
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

27
počet aktivních studentů
36
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s